Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:396/2019
Dato:08-06-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Michael Reved, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på en natklub i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren havde et Visa/Dankort, der var udstedt af Sydbank.

I slutningen af april 2019 var klageren på en rejse til Polen, hvor han natten til den 26. april 2019 besøgte en natklub, N.

I perioden 25. april 2019 kl. 11.03 - 27. april 2019 kl. 17.56 blev der ifølge en udskrift fra Nets foretaget følgende transaktioner med kortet:

Dato
2019

Tid
Kl.

Forret-
ning

Danmark (DKK)
Polen (POL)

Beløb
PLN/DKK

Termi­nal nr.

 

 

25.04

11.03

A

DKK

-/40,00

 

Chip og PIN-kode

26.04

02.59

N

POL

-/1.734,04

-7511

Chip og PIN-kode

26.04

03.32

N

POL

-/4.727,54

-7511

Chip og PIN-kode

26.04

04.12

N

POL

-/4.743,97

-7511

Chip og PIN-kode

26.04

04.50

N

POL

-/9.071,77

-7514

Chip og PIN-kode

26.04

05.23

N

POL

-/9.088,20

-7514

Chip og PIN-kode

26.04

05.24

N

POL

-/4.826,11

-7514

Chip og PIN-kode

26.04

05.25

N

POL

-/1.750,47

-7514

Chip og PIN-kode

[Yderligere 14 transaktioner i forskellige forretninger vedkendt af klageren]

27.04

03.34

N

POL

134,00/234,49

-7511

Chip og PIN-kode

27.04

03.52

N

POL

238,00/416,48

-7514

Chip og PIN-kode

27.04

04.20

N

POL

238,00/416,48

-7514

Chip og PIN-kode

27.04

04.42

N

POL

238,00/416,48

-7515

Chip og PIN-kode

27.04

05.15

N

POL

390,00/682,47

-7514

Chip og PIN-kode

27.04

05.36

N

POL

935,00/-

-7511

Chip og PIN-kode

27.04

05.36

N

POL

498,00/-

-7511

Chip og PIN-kode

27.04

12.52

B

POL

60,00/105,00

 

Chip og PIN-kode

27.04

?

C

POL

22,67/39,67

 

Contactless EMV

27.04

17.56

D

POL

69,00/-

 

Chip og PIN-kode

27.04

17.56

D

POL

131,20/-

 

Chip og PIN-kode

Transaktionerne, der er anført med kursiv blev afvist/ikke gennemført, da beløbene oversteg maksimum.

Den 30. april 2019 underskrev klageren en blanket til banken, hvor han på tro- og love gjorde indsigelse mod de i alt ti gennemførte betalinger til N. Klageren anførte blandt andet, at han opbevarede kortet ”i kortholder med flere kort i telefon”, at kortet ikke var bortkommet, at kortet ikke var i hans besiddelse på tidspunktet for de ikke-godkendte transaktioner, at kortet ikke havde være lånt ud, at han den 28. april 2019 var blevet opmærksom på transaktionerne, og at han havde ringet til Nets.

Indsigelsen blev afvist af banken.

Den 24. oktober 2019 indgav klageren en klage over Sydbank til Ankenævnet med påstand om, at banken skulle tilbageføre ni af de i alt ti betalinger til natklubben, svarende til i alt 22.460,15 kr. ifølge udskriften fra Nets, idet klageren vedkendte sig transaktionen på 1.734,04 kr.

Parternes påstande

Den 24. oktober 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal tilbageføre transaktionerne på i alt 22.460,15 kr. ifølge udskriften fra nets.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hans Visa/Dankort blev misbrugt, og at banken skal erstatte hans tab på i alt 22.460,15 kr. som følge af misbruget.

Som kortudsteder hæfter banken for uberettiget brug af kortoplysninger med mindre den kan godtgøre, at han ved uforsvarlig adfærd har givet mulighed for misbruget.

Transaktionen på 1.734,04 kr. hos N foregik ved, at kortet blev sat i en terminal, hvor han indtastede pinkoden og herefter fik kortet tilbageleveret. Han har ikke efterfølgende brugt kortet hos N, som han forlod kort tid efter og ikke efterfølgende har besøgt.

Han har ikke overladt eller oplyst pinkoden til nogen.

Den følgende dag anvendte han kortet i andre forretninger til almindelige indkøb.

Da han opdagede misbruget på sin konto, henvendte han sig til Nets, som kommenterede med at ”her er tale om svindel”. Han optog samtalen og afspillede den for banken, der imidlertid fastholdt sin afvisning af at dække hans tab som følge af misbruget.

Sydbank har anført, at klageren ikke har sandsynliggjort, at transaktionerne blev foretaget ved tredjemands uberettigede anvendelse af kortet.

Klagerens kort blev anvendt ved transaktionerne. Chippen blev læst korrekt, og den personlige pinkode blev indtastet. Klageren har oplyst, at kortet ikke har været lånt ud, at pinkoden ikke har været oplyst til andre, og kortet er stadig i klagerens besiddelse.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod ni transaktioner svarende til i alt 22.460,15 kr., som blev foretaget med klagerens Visa/dankort natten til den 26. april 2019 og natten til den 27. april 2019 på en natklub i Polen. Klageren har oplyst, at han besøgte natklubben natten til den 26. april 2019, hvor han foretog én transaktion med kortet, at han forlod natklubben efter kort tid, og at han ikke besøgte natklubben igen.

Ved transaktionerne blev der anvendt chip og pinkode.

Ankenævnet lægger til grund, at transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte.

Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.               

Klageren får klagegebyret tilbage.