Boligrådgivning.

Sagsnummer:508/1993
Dato:15-04-1994
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:B - Boligberegning
Rådgivning - omsætning/opførelse af fast ejendom
Ledetekst:Boligrådgivning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har pådraget sig erstatningsansvar overfor klageren i forbindelse med udarbejdelse af et budget, da klageren i november 1988 erhvervede en fast ejendom.

Klageren henvendte sig i november 1988 til indklagedes Dianalund afdeling i forbindelse med køb af en fast ejendom. Afdelingen udarbejdede to budgetter for 1989, hvoraf fremgik, at klagerens månedlige rådighedsbeløb ville udgøre 3.031 kr. henholdsvis 3.228 kr. efter betaling af boligudgifter samt andre faste udgifter. I budgetterne var ikke indeholdt en månedlig ydelse på 2.060 kr. på et billån med en restgæld på ca. 12.000 kr.

Af budgetterne fremgår, at klagerens disponible årlige indtægt efter betaling af skat var i størrelsesorden 133.000 kr., medens boligudgifterne androg ca. 82.000-85.000 kr. Udgifterne til forsikringer, faglige kontingenter samt licens var opgjort til ca. 9.200 kr.

Indklagede ydede klageren et boliglån på 60.000 kr. med en kvartalsvis ydelse på 3.000,99 kr. Lånet skulle afvikles over 10 år. Klageren overtog ejendommen pr. 1. december 1988. I maj 1989 overførte klageren sit engagement til andet pengeinstitut. Pr. 1. februar 1990 solgte klageren ejendommen.

Ved klageskema af 11. september 1993 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale erstatning svarende til størrelsen af det ydede boliglån.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at den ejendomsmægler, som formidlede købet af huset, havde indklagede som pengeinstitut, hvorfor han flyttede sine konti hertil. Afdelingen foreslog ham at optage et boliglån på 10 år. I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet, gjorde han opmærksom på ydelsen til billånet, og han spurgte flere gange hertil. Afdelingen betalte ydelserne på bilen, selv om der ikke var afsat beløb hertil i budgettet, og efter et halvt år skyldte han indklagede 10.000 kr. Da han ikke havde beløbet, meddelte afdelingen, at han måtte sælge huset eller bilen. Han finder, at indklagede har pådraget sig ansvar, da ydelsen på billånet ikke blev medtaget på budgettet. Var beløbet medtaget, ville det være klart, at han ikke kunne have købt huset. Da han er håndværker, kunne han ikke undvære bilen som transportmiddel til sit arbejde. Efter at indklagede havde rykket for overtræk på hans konti, var han til møde i afdelingen, hvor man krævede, at han enten solgte bilen eller huset. Herefter flyttede han engagementet. Han finder, at det er indklagedes ansvar, at han blev tvunget til at sælge huset.

Indklagede har anført, at klageren ikke i perioden fra marts 1989 frem til indgivelsen af klagen har modtaget henvendelser fra klageren. Indklagede er ikke i stand på nuværende tidspunkt at redegøre for, hvorfor ydelserne på klagerens billån ikke var indarbejdet i budgettet, men det fremgår af sagen, at klageren selv var opmærksom på billånet. At budgettet ikke hænger sammen, skyldes ikke alene billånet, idet budgetkontoen udviser et overtræk, som langt overstiger billånets ydelser. Hertil kommer, at klageren flere gange har hævet kontant på budgetkontoen. Det aftaltes i marts 1989 med klageren, at han skulle sælge bilen for at kunne beholde huset, og i denne forbindelse blev bevilget et overtræk på 13.000 kr. Indklagede finder, at klageren kunne have beholdt sit hus efter et salg af bilen, såfremt klagerens privatforbrug var blevet tilpasset det rådighedsbeløb, som fremgik af budgetterne. Indklagede bestrider på det foreliggende grundlag at have pådraget sig et erstatningsansvar.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har ikke bestridt, at han i forbindelse med indklagedes udarbejdelse af budget for 1989 var opmærksom på, at ydelsen på hans billån ikke var medtaget i budgettet. Ankenævnet finder allerede af den grund ikke, at indklagede har pådraget sig erstatningsansvar ved, at billånets ydelse ikke var medtaget i budgettet.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.