Afmeldt terminsydelse.

Sagsnummer:264/1991
Dato:12-11-1991
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Kirsten Nielsen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Betalingsservice - afmelding
Ledetekst:Afmeldt terminsydelse.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Den 26. december 1989 meddelte klageren indklagedes Gl. Kongevej afdeling, at han ønskede terminsbetalingen den 29. december 1989 til BRF og fremtidige opkrævninger fra BRF stoppet og slettet i betalingsoverførselssystemet. Afdelingen bekræftede ved meddelelse af 28. december 1989, at betalingen ville blive afvist og herefter slettet i betalingssystemet.

Uanset afdelingens bekræftelse gennemførtes betalingen af ydelserne pr. 29. december 1989, 30. marts 1990 og 29. juni 1990 med i alt 34.920,09 kr.

Efter gennem sin advokat at have korresponderet med indklagede har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbagebetale 34.920,09 kr. med renter og omkostninger.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at indklagede i strid med klagerens instruktion har foretaget de omhandlede betalinger. Allerede ultimo januar 1990 kontaktede klageren indklagede telefonisk og gjorde opmærksom på fejlen. På grund af hospitalsophold var klageren ikke opmærksom på, at martsterminen også blev overført til BRF, og at betalingsoverførslen således ikke var slettet. Da indklagede uberettiget har disponeret over indeståendet på klagerens konto, bør indklagede tilbagebetale klageren det omstridte beløb, der er blevet unddraget klagerens rækkevidde, og således må anses for tabt for klageren.

Indklagede har anført, at det erkendes, at der af afdelingen er begået en fejl i forbindelse med overførslen af de tre terminsydelser. En forudsætning for at godtgøre klageren det overførte beløb må dog være, at fejlen har påført klageren et tab, hvilket ikke er dokumenteret. Indklagede har endvidere henvist til, at såfremt indklagede måtte blive tilpligtet at godtgøre klageren beløbet, vil indklagede lide et tab af tilsvarende størrelse, idet det må anses for udelukket, at BRF vil kunne tilpligtes at tilbagebetale beløbet. Herved vil klageren have opnået en berigelse af samme størrelse.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede har erkendt, at man begik en fejl ved trods klagerens instruks at overføre de 3 terminsydelser til BRF. Ankenævnet finder, at indklagede som konsekvens af denne fejl bør kreditere klagerens konto for de omhandlede beløb, i alt 34.920,09 kr., med valør de respektive debiteringsdage.

Det bemærkes, at Ankenævnet ikke har taget stilling til, hvorvidt indklagede herefter kan gøre et berigelseskrav gældende mod klageren.

Som følge heraf


Indklagede bør inden 4 uger kreditere klagerens konto for de 3 fejlagtigt betalte terminsydelser, i alt 34.920,09 kr., med valør de respektive debiteringsdage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.