Indsigelse imod omkostninger til kurtage i forbindelse med salg af aktier på foranledning af pligtmæssigt købstilbud.

Sagsnummer:214/2005
Dato:28-11-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen, Astrid Thomas
Klageemne:Værdipapirer - kurtage
Ledetekst:Indsigelse imod omkostninger til kurtage i forbindelse med salg af aktier på foranledning af pligtmæssigt købstilbud.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører indklagedes opkrævning af kurtage i forbindelse med klagerens salg af aktier på foranledning af et pligtmæssigt købstilbud.

Sagens omstændigheder.

Klageren havde 120 stk. aktier i ISS A/S i sit kapitalpensionsdepot hos indklagede.

I forbindelse med at ISS A/S blev overtaget af selskabet PurusCo A/S fremsatte PurusCo A/S den 13. maj 2005 et pligtmæssigt tilbud til aktionærerne i ISS A/S om køb af aktier til kurs 465.

Af købstilbudet fremgår bl.a.:

"Afregning:

Afregning af det Pligtmæssige Købstilbud vil ske kontant via aktionærens eget kontoførende Institut eller børsmæglerselskab. Afregning forventes at finde sted fredag den 17. juni 2005. De sælgende aktionærer afholder selv kurtage og andre omkostninger i forbindelse med deres salg af ISS Aktier i henhold til det Pligtmæssige Købstilbud."

Den 23. maj 2005 underskrev klageren en accept af købstilbuddet. Ifølge accepten gav klageren "uigenkaldelig ordre om salg" af sine 120 stk. aktier via indklagede.

Klagerens underskrift på accepten er anført i et fortrykt felt beregnet til underskrift af det kontoførende pengeinstitut. Indklagede har efterfølgende med en pil angivet, at underskriften rettelig burde være anført i underskriftsfeltet ovenfor.

Ved fondsnota af 14. juni 2005 afregnede indklagede salget af ISS-aktierne til kurs 465, svarende til en kursværdi på 55.800 kr., med fradrag af kurtage på 0,75 %, eller 418,50 kr. Ifølge notaen ville nettobeløbet blive indsat på klagerens konto den 17. juni 2005. Papirerne ville blive udtaget af depotet samme dato.

Kurtagen på 0,75 % fremgår af indklagedes prisliste for handel med værdipapirer.

Ved skrivelse af 21. juni 2005 til Københavns Fondsbørs gav PurusCo A/S meddelelse om tvangsindløsning af de aktier i ISS, som endnu ikke var overtaget. Ifølge skrivelsen var ISS-aktier blevet afnoteret fra Københavns Fondsbørs med virkning fra den 21. juni 2005.

Klageren gjorde indsigelse imod kurtagen. Indklagede fastholdt sit krav herpå.

Parternes påstande.

Den 8. august 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal refundere kurtagen på 418,50 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at der ikke har fundet nogen egentlig handel sted, og at indklagede derfor heller ikke er berettiget til at beregne sig handelskurtage. Aktierne skulle udtages fra hans depot og afleveres til køberen af ISS A/S. Aktierne blev reelt tvangsindløst.

Afsnittet om kurtage og andre gebyrer berettiger ikke indklagede til en handelskurtage.

En underskrift kan ikke flyttes ved at lave en pil.

Indklagede har anført, at klageren frivilligt valgte at sælge sine ISS-aktier i henhold til det pligtmæssige købstilbud. Af vilkårene for købstilbuddet fremgår, at de sælgende aktionærer selv afholder kurtage og andre omkostninger i forbindelse med salg af deres ISS-aktier.

Kurtagen på 0,75% er i overensstemmelse med kurtagen for en handel som klagerens i henhold til indklagedes prisbog.

Den påførte pil ved klagerens underskrift er uden betydning for gyldigheden af klagerens accept af købstilbuddet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren udfyldte og underskrev den acceptblanket, som fulgte med køberselskabets pligtmæssige købstilbud. Det forhold, at underskriften ikke er anført i den korrekte rubrik, og at indklagede efterfølgende har foretaget en berigtigelse af dette ved at anføre en pil, kan ikke i sig selv medføre, at accepten er ugyldig.

Accepten indebar, at klageren afgav en uigenkaldelig ordre om salg via indklagede af sine ISS-aktier til køberselskabet i henhold til det pligtmæssige købstilbud.

Indklagede var i forbindelse med handelen berettiget til at beregne sig sædvanlig kurtage i overensstemmelse med sin prisliste for handel med værdipapirer.

Ifølge købstilbuddet påhvilede det de sælgende aktionærer selv at afholde kurtage og andre omkostninger i forbindelse med deres salg af ISS-aktier i henhold til købstilbuddet. Klageren kunne derfor ikke berettiget forvente, at omkostningerne ville blive afholdt af køberselskabet.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.