Krav om erstatning for tab på handel med komplekse produkter

Sagsnummer:139/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på handel med komplekse produkter
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Krav om erstatning for tab på handel med komplekse produkter.

Sagens omstændigheder

Nordnet Bank har oplyst, at klageren den 28. maj 2010 blev kunde i Nordnet Bank.

Den 2. september 2010 udfyldte og underskrev klageren en blanket, hvor hun gav sin far, F, fuldmagt til at disponere på hendes depot/konto i banken. Af fuldmagten fremgik blandt andet:

”…

Hermed giver jeg ovennævnte fuldmagtshaver fuldmagt til, at på mine/vores vegne.

3. Købe, sælge og i øvrigt disponere over værdipapirer og andre rettigheder (såsom aktieoptioner og andele i aktiefonde).

…”

Banken har oplyst, at der i 2010 blev der handlet aktier og andre produkter såsom OD7M og OD7Z, som er klassificeret som ETCs eller ETPs, men ikke gearede bullcertifikater, på klagerens depot/konto i banken.

Banken har oplyst, at klageren på baggrund af en egnethedstest den 9. september 2011 blev godkendt til at handle med gearede produkter.

Banken har fremlagt et dokument vedrørende ”Information om egenskaber og risici vedrørende finansielle dokumenter”. Banken har oplyst, at klageren fik dokumentet tilsendt i forbindelse med, at hun fuldførte egnethedstesten, og at dokumentet også lå på bankens hjemmeside. Dokumentet indeholdt blandt andet en opfordring til at søge yderligere information i faktaark, som banken havde udarbejdet for hvert gearet produkt, og som lå på bankens hjemmeside. Banken har fremlagt et eksempel på et faktaark.

Banken har oplyst, at der i perioden 2011-2014 på klagerens depot/konto i banken blev handlet aktier, gearede bullcertifikater og andre produkter. Banken har videre oplyst, at når man handler gearede bullcertifikater, handler man i det underliggende aktiv i håb om at aktivets værdi stiger. Gearingen bevirker, at aktivets udvikling vil blive ganget med det antal gange produktet er gearet.

I perioden fra den 13. april 2015 til den 28. august 2015 blev der på klagerens depot/konto i banken handlet gearede bullcertifikater med OMX, DAX, og ESTOXX, som underliggende indeks. Gearingen var på 17 gange. Banken har fremlagt en oversigt over de pågældende handler. Efter det oplyste medførte handlerne et tab for klageren på 177.829 kr.

I slutningen af 2015 ophørte handlerne på klagerens depot/konto i banken.

Året efter, den 30. december 2016, sendte klageren en klage til banken. Klageren havde på daværende tidspunkt et indestående på 100.000 kr. i banken.

Af bankens almindelige forretningsbetingelser fremgår blandt andet:

”…

E.8 BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE, HÆFTELSE I TILFÆLDE AF MISBRUG

Kunden modtager et anbefalet brev indeholdende brugernavn og adgangskode.

Kunden er indforstået med, at samtlige ordrer og instruktioner, som er givet til Selskabet ved brug af Kundens adgangskode - uanset hvem som har afgivet ordren eller instruktionen – er bindende for Kunden. Kunden kan ved at logge ind på hjemmesiden med brugernavn og password acceptere nye aftaler, bestille tjenester m.m.

Kunden forpligter sig til at holde brugernavn og adgangskode hemmelig og til ikke at notere eller opbevare oplysningerne på en sådan måde, at deres forbindelse til Selskabets handels­system og -service fremgår.

Kunden forpligter sig til straks at meddele til Selskabet, hvis der er mistanke om, at nogen uberettiget har fået kendskab til Kundens personlige adgangskode.

Kunden er betalingspligtig for ordrer, som er afgivet af den, som uberettiget har benyttet Kundens adgangskode. Kunden er også ansvarlig for tab eller skade, som påføres Selskabet, tredjemand eller Kunden selv på grund af, at

- Kunden forsætligt eller ved grov uagtsomhed har afsløret den personlige adgangskode til en anden, eller hvis adgangskoden på grund af Kundens grove uagtsomhed på anden måde er kommet til uberettigedes kendskab; eller

- Kunden ikke umiddelbart efter mistanke derom har meddelt dette til Selskabet.

G.9 REKLAMATION OG OPHÆVELSE

Kunden skal kontrollere afregningsnota eller tilsvarende redegørelse for ordrens udførelse samt overvåge, at en sådan tilvejebringes.

Hvis Kunden konstaterer eventuelle fejl eller mangler, som fremgår af afregningsnota, kon­toudtog eller transaktionsoversigt modtaget fra Selskabet, eller som Selskabet har stillet til rådighed via login-adgang til Selskabets website, eller en afregningsnota er udeblevet eller Kunden i øvrigt konstaterer eventuelle øvrige fejl eller mangler ved en ordres udførelse, skal Kunden omgående underrette Selskabet om dette (reklamation).

Hvis Kunden vil anmode om annullering af en udført købs- eller salgsordre, skal dette være udtrykkeligt angivet i meddelelsen til Selskabet i forbindelse med, at fejlen eller manglen påtales. For udført ordre afgivet af en ikke-professionel kunde gælder det dog, at anmod­ningen om annullering skal meddeles Selskabet uden ugrundet ophold, og at anmodning om revideret pris skal meddeles Selskabet inden for en rimelig frist efter, at kunden har eller burde have indset de omstændigheder, der ligger til grund for den pågældende an­modning

Hvis reklamation eller anmodning om annullering eller revideret pris ikke meddeles til Sels­kabet inden for den ovenfor angivne frist, vil Kunden fortabe retten til, at annullere udført ordre eller kræve andre foranstaltninger fra Selskabets side.

…”

Parternes påstande

Den 18. juni 2018 har F på vegne klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal betale 177.829 kr.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

F har anført, at banken bør dække tabet på 177.829 kr.

Klagerens midler kunne ikke investeres i de pågældende produkter, som var højrisikable finansielle instrumenter. Den af klageren gennemførte hensigtsmæssighedsvurdering af 9. september 2011 vedrørte ikke produkterne, idet disse først blev lanceret af banken på et langt senere tidspunkt. I september 2011 fandtes der ikke lignende produkter hos banken.

Samtlige handler blev foretaget af ham (F) som fuldmægtig for klageren, og han (F) havde ikke gennemgået nogen hensigtsmæssighedsvurdering/egnethedstest.

Banken har ikke bevist eller sandsynliggjort, at handlerne blev foretaget af klageren selv.

Han (F) gennemførte i alt mere end 1.000 handler på klagerens depot/konto, og alle handler blev gennemført fra en IP-adresse, der tilhørte ham (F), som har bopæl i Slagelse. Ikke en eneste handel blev foretaget fra en IP- adresse, der tilhørte klageren, som har bopæl i København. Det er usandsynligt, at klageren skulle have foretaget de mange handler på hans (F’s) IT-udstyr i stedet for på sit eget.

Fuldmagten (fuldmagtsblanketten) havde særlig tilværelse og var konciperet af banken. Fuldmagten havde en generel karakter og indeholdt ingen begrænsninger, hverken med hensyn til brug af log-in oplysninger eller i det hele taget. Han (F) havde på intet tidspunkt adgang til klagerens konto via andre log-in oplysninger end klagerens, og klageren videregav log-in oplysningerne til ham (F), som en naturlig forudsætning for, at han (F) som fuldmægtig kunne gennemføre handlerne i klagerens navn og for klagerens regning.

Klageren har ikke handlet groft uagtsomt ved at videregive sine log-in oplysninger til ham (F), idet log-in oplysningerne var en nødvendig og naturlig forudsætning for, at han (F) som fuldmægtig kunne handle på klagerens vegne. Der var således ikke tale om uberettiget videregivelse af log-in oplysninger, jf. punkt E.8 i bankens almindelige forretningsbetingelser. Bestemmelsen omfatter slet ikke fuldmagtsforhold, hvortil kommer, at banken ikke har lidt noget tab i kraft af selve fuldmagtsforholdet.

Banken har erkendt, at ikke kun bankens kunder, men også kundernes eventuelle fuldmægtige skal gennemgå den lovpligtige egnethedstest. Det strider mod testens forbrugerbeskyttende formål, at dette ikke er sket i denne sag, hvor der er handlet hyperrisikable finansielle instrumenter. Som følge af uagtsomhed fra bankens side i den forbindelse er banken nærmest til at bære risikoen for det opståede tab.

Det var bankens ansvar at påse, at det i investorbekendtgørelsen stillede krav om hensigtsmæssighedstest blev overholdt, både i forhold til ham (F) og til klageren. Det beror på en brist i bankens forretningsgang eller på en tilsidesættelse af samme, at det ikke er sket i nærværende tilfælde. Banken har ikke levet op til sit professionsansvar.

Banken har angiveligt fejlagtigt formodet, at klageren selv gennemførte handlerne. Ansvaret for og konsekvenserne af denne fejlopfattelse påhviler alene banken. Der er tale om en alvorlig brist i bankens forretningsmodel.

Nordnet Bank AB har anført, at klageren modtog tilstrækkelig information om risikoen ved at handle et gearet produkt.

Klageren tog egnethedstesten før hun begyndte at handle gearede produkter. Formålet med testen var, at vurdere om klagerens vidensniveau stemte overens med kompleksiteten af de produkter, som hun ønskede at handle. Egnethedstesten var baseret på MiFID, og hovedformålet var at beskytte klageren mod at handle produkter, som ikke var rigtige for hende.

Klageren var bevidst om, at der var tale om risikobetonede produkter, og når hun handlede accepterede hun risikoen for tab.

Banken lancerede gearede produkter, før klageren udførte egnethedstesten. Bankens kunder skal i øvrigt ikke tage ny egnethedstest, hver gang banken ændrer produkter eller introducerer nye produkter.

Ifølge bankens registreringer blev egnethedstesten og alle handler foretaget med klagerens log-in. Det var derfor klageren selv, som tog egnethedstesten og foretog handlerne. Log-in kan ske fra forskellige enheder. Oplysninger om, fra hvilken IP-adresse log-in er sket, dokumenterer derfor ikke, hvem der har anvendt log-in informationen. F har en enkelt gang uden succes forsøgt at logge sig på klagerens konto, og derefter har han aldrig logget på kontoen.

Klageren er selv ansvarlig for de handler der er foretaget ved brug af hendes log-in, hvis hun har givet sin log-in information i strid med bankens forretningsbetingelser, jf. punkt E.8.

Eventuelle handler, som F måtte have udført med klagerens log-in, er desuden sket i henhold til fuldmagten. Hvis det er F, der har været logget på som klageren, må det også være F, der har taget egnethedstesten.

En fuldmagtshaver kan ved at logge ind med egne personoplysninger få adgang til at handle på fuldmagtsgivers vegne. En fuldmagtshaver skal som alle andre kunder gennemgå en egnethedstest for at handle gearede produkter som for eksempel bullcertifikater. I nærværende sag blev alle handler imidlertid foretaget med klagerens log-in.

Klagen af 30. december 2016 over handlerne i 2015 blev indgivet for sent. Ifølge punkt G.9 i forretningsbetingelserne skal eventuelle klager over handler ske øjeblikkeligt, når kunden opdager problemet.

Ankenævnets bemærkninger

I perioden 13. april 2015 - 28. august 2015 blev der på klagerens depot/konto i Nordnet Bank handlet gearede finansielle produkter, som efter det oplyste medførte et tab for klageren på 177.829 kr.

Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at handlerne blev foretaget af klageren selv eller med klagerens samtykke af hendes far, F, til hvem klageren videregav sine log-in oplysninger, og som havde fuldmagt til at disponere på klagerens vegne på depotet/kontoen.

Efter det foreliggende finder Ankenævnet, at klageren måtte indse, at der bestod en væsentlig risiko for tab på de pågældende produkter, hvilket heller ikke er bestridt af klageren.

Der er ikke grundlag for at fastslå, at banken burde have begrænset klagerens adgang til at handle med henblik på at formindske risikoen.

Klageren får på baggrund af ovenstående ikke medhold i sin påstand om erstatning for tabet.

Der er herefter ikke grund til eventuelt at tage stilling til, om klagerens indsigelse mod handlerne fremkom for sent.  

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.