Krav om erstatning for tab som følge af netbanktransaktioner ved misbrug af NemID

Sagsnummer:197/2020
Dato:16-06-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Karin Sønderbæk, Jesper Claus Christensen, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Krav om erstatning for tab som følge af netbanktransaktioner ved misbrug af NemID
Indklagede:Andelskassen Fælleskassen
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Denne sag vedrører krav om erstatning for tab som følge af netbanktransaktioner ved misbrug af NemID.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Andelskassen Fælleskassen.

Den 11. juli 2019 blev der ved brug af klagerens NemID via netbank foretaget fem hævninger 2x30.000, 2x15.000 og 1x9.000, i alt 99.000 kroner, på klagerens konto (nummer -263) i andelskassen. Beløbene blev overført til andre pengeinstitutter.

Den 16. juli 2019 blev der vedrørende hævningerne den 11. juli 2019 tilbageført 1.249,65 kroner til klagerens konto.

Samme dag udfyldte og underskrev klageren en erklæring til andelskassen, hvor han på tro og love gjorde indsigelse mod hævningerne. Klageren anførte blandt andet:

”…

Der er brugt et nyt nøglekort, som er bestilt d. 3.7.2019, og som jeg ikke har modtaget. Jeg kender ikke modtagerne (de fremmede konti) af beløbet.
Det er Fælleskassen, som kontakter mig, da de bliver bekendt med (12.7.19) at der overføres større beløb fra netbanken.

…”

Den 17. juli 2019 anmeldte klageren sagen til politiet.

Den 25. juli 2019 blev der vedrørende hævningerne den 11. juli 2019 tilbageført 15.000,00 kroner til klagerens konto.

I september og oktober 2019 spurgte andelskassen politiet om, hvordan efterforskningen i sagen skred frem. Politiet oplyste den 16. oktober 2019, at sagen var optaget som databedrageri efter straffelovens § 279a, og at der forelå overtagelse af forurettedes identitet.

Ved brev af 29. april 2020 rykkede klageren andelskassen for dækning af tabet, ”godt 80.000 kroner”. Andelskassen svarede blandt andet:

”…

Vi mener ikke at Fælleskassen er erstatningsansvarlig grundet forløbet heriblandt din egen adfærd og dine handlinger samt fordi der er tale om identitetstyveri jf. mail fra politiet af den 16. oktober 2019 dette burde du have en forsikring imod. I samme mail beskriver politiet, at du har modtaget underretninger o.lign. fra dem via e-boks, disse har vi ikke modtaget fra dig så vi kan derfor ikke følge udviklingen i sagen.

…”

Den 3. juni 2020 indgav klageren en klage over andelskassen til Ankenævnet.

Den 7. april 2022 fik klageren tilsendt en ekstrakt af en straffedom afsagt den 10. februar 2022. Af ekstrakten, som klageren har fremlagt under sagen i Ankenævnet, fremgik, at flere personer blev dømt til at betale erstatning på 82.800 kr. til andelskassen. Af ekstrakten fremgik endvidere blandt andet:

”…

Straffelovens § 279 a, jf. § 286, stk. 2, databedrageri af særligt grov beskaffenhed, ved mellem den 4. juli 2019 og 11. juli 2019 herefter i forening som del af en kriminel organisation med et fast hierarki, herunder med en klar koordinering og fordeling af opgaverne, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt at have påvirket resultatet af en elektronisk databehandling ved uberettiget brug af rette brugernavn og adgangskode til NemID-nøglekort tilhørende [klageren], som var skaffet af de tiltalte ved hjælp af keyloggere fra […] bibliotek, at have skaffet sig adgang til [klagerens] konto i Institut Fælleskassen, idet der blev bestilt et nyt NemID-nøglekort samt et nyt simkort, som begge blev stjålet fra postkassen på [klagerens] adresse […], hvorfra de tiltalte uberettiget overførte 99.000 kroner til andre konti, hvorved Institut Fælleskassen led et tilsvarende formuetab eller risiko herfor på i alt 99.000 kr.

[Klageren] har som vidne om forhold 28 forklaret, at der blev overført 82.800 kr. netto fra hans konto, som han ikke selv havde overført. Det var i alt 99.000 kr., men der var en del, som ikke blev hævet. Beløbene blev overført som 2 gange 30.000 kr., 2 gange 15.000 kr. og 9.000 kr. Der var også en konto, som blev brugt af ”muldyrene”, og derfra blev der tilbageført penge. Det var bankerne, som førte pengene tilbage, og han har ikke haft kontakt med nogen af de pågældende personer.

Overførslen skete den 11. juli 2019. Han fandt den følgende dag ud af, at der var overført penge, da banken forsøgte at kontakte ham, hvilket ikke lykkedes. Banken kontaktede hans niece, som havde samme bank, og han fik oplyst af Institut Fælleskassen, at der var mistænkelige overførsler. Hans telefon var samtidig sim-swoppet, idet hans telefonnummer […] var flyttet til en anden telefon. Han lånte derfor sin nieces telefon og kontaktede banken. Han talte med sin bank om, at kontiene blev lukket, og han anmeldte det skete til politiet. Han mener ikke, at han oplevede, at hans nøglekort var uvirksomt i perioden op til den 11. juli 2019. Han havde ikke bestilt et nyt nøglekort, og det var ikke ham, som bestilte et nyt nøglekort den 3. juli 2019. Banken informerede ham heller ikke om dette.

Banken sagde, at de var blevet kontaktet af en anden bank, om en overførsel til en person, som banken vidste var kriminel. Banken lukkede derfor hans konti for at undgå flere overførsler. Han har også fået refereret, at der var en person, som kontaktede banken 5 minutter efter kontiene var spærret, og udgav sig for at være vidnet. Det kom som en overraskelse, og han havde ikke bemærket noget forud for den 11. juli 2019. Han har benyttet offentlige biblioteker jævnligt. Han brugte senest […] bibliotek den 1. juli 2019. Han brugte også andre biblioteker som […] og […]. Han loggede ind med NemID og CPR-nummer på biblioteket den 1. juli 2019. Han har ikke fået penge tilbage, og sagen ligger derfor hos Det finansielle ankenævn – Fanke. Han afventer fortsat at få de 82.800 kr.

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Andelskassen Fælleskassen skal dække hans tab som følge af hævningerne.

Andelskassen Fælleskassen har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han har været udsat for identitetstyveri, og at andelskassen bør dække hans tab som følge af hævningerne på hans konto.

Han er ikke enig i andelskassens fremlæggelse af hændelsesforløbet i sin helhed. Andelskassen har ikke anført konkrete eksempler på fejl eller mangler.

Der foregik en key-logging af computer på et bibliotek. Han ved ikke, hvem der bestilte et nyt nøglekort. Hans telefon blev sim-swappet, hvilket han først blev opmærksom på i slutningen af uge 28 2019, hvor transaktionerne skete.

I starten af uge 28 2019 forekom et par mystiske hændelser. Et par unge mænd hang ud foran hans opgang. Han konstaterede, at bunden af hans brevkasse var fyldt med reklamer, der var adresserede til naboopgangen. Formålet har formodentlig været at hæve bunden i brevkassen, så det var nemmere at stjæle det nye nøglekort.

Ovennævnte har han diskuteret med andelskassen ved flere møder. Der burde have været lavet en skriftlig fælles redegørelse for hændelsesforløbet af andelskassen og ham.

Han har ikke forholdt andelskassen nogen væsentlige oplysninger.

Han har ikke e-boks. Han har ringet til politiet for at undersøge andelskassens påstand om, at han skulle have fået besked fra politiet via e-boks. Det viste sig at være kvitteringen for hans anmeldelse til politiet, som han havde modtaget pr. brev.

Han har ikke nogen forsikring.

Andelskassen Fælleskassen har anført, at andelskassen ikke er erstatningsansvarlig i denne sag.

De omtvistede hævninger skete med klagerens NemID og med sikkerhedskoder, der blev sendt til klagerens telefon. Klageren har forholdt sig passiv i alle forhold. Han burde i flere forhold have indset, at der var risiko for misbrug.

Dommen i straffesagen gør ingen forskel.

Andelskassen har løbende noteret de ting/hændelser, der har været. Det undrer derfor, at klageren nu ikke kan genkende hændelsesforløbet.

Andelskassen har ikke haft indblik i straffesagen, da alle underretninger blev sendt til klagerens e-boks, og klageren underrettede ikke om udviklingen.

Klageren er under sagen i Ankenævnet fremkommet med oplysninger, andelskassen ikke tidligere har fået.

Andelskassen blev den 12. juli 2019 kontaktet af et andet pengeinstitut, som oplyste, at en af deres kunder med ”speciel” adfærd havde modtaget 9.000 kroner. Andelskassen spærrede klagerens netbank og forsøgte flere gange at kontakte klageren uden held. Sidst på dagen fik andelskassen kontakt til klageren via dennes niece.

Klageren fortalte, at hans telefon ikke havde virket den sidste uges tid, og at han ikke havde nået at gøre noget ved det. Han havde ingen computer og brugte derfor bibliotekscomputere, når han skulle ind på sin netbank.

Den 1. juli 2019 loggede klageren på netbanken via en bibliotekscomputer. Han mener, at han loggede ud igen.

Den 3. juli 2019 bestilte klageren et NemID-nøglekort, som blev sendt til hans adresse og aktiveret den 11. juli 2019 via en SMS-kode, der blev sendt til klagerens telefonnummer.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Andelskassen Fælleskassen.

Den 11. juli 2019 blev der ved brug af klagerens NemID via netbank foretaget fem hævninger på i alt 99.000 kroner på klagerens konto i andelskassen. Beløbene blev overført til andre pengeinstitutter.

Den 16. juli 2019 blev der vedrørende hævningerne tilbageført 1.249,65 kroner til klagerens konto, og den 25. juli 2019 blev der tilbageført yderligere 15.000,00 kroner.

Ankenævnet finder, at det ved den fremlagte straffedom er godtgjort, at hævningerne skete uden klagerens samtykke ved misbrug af klagerens NemID, og at der således var tale om uautoriserede hævninger, jævnfør betalingslovens § 82. Klageren blev herved påført et tab på 82.750,35 kroner, svarende til hævningerne på i alt 99.000 kroner med fradrag af tilbageførslerne på 1.249,65 kroner og 15.000 kroner.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren i medfør af betalingslovens § 100 hæfter for tabet eller en del af tabet. Andelskassen hæfter derfor for det fulde tab på 82.750,35 kroner over for klageren, jævnfør betalingslovens § 99, stk. 1. Andelskassen har ved dommen opnået et tilsvarende erstatningskrav mod de dømte.

Klageren får herefter medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Andelskassen Fælleskassen skal inden 30 dage til klageren betale 82.750,35 kroner med tillæg af procesrenter fra den 3. juni 2020, hvor klagen blev indbragt for Ankenævnet.

Klageren får klagegebyret tilbage.