Spørgsmål om kontant indbetaling i forbindelse med anmod-ning om betalingsformidling.

Sagsnummer:323/2003
Dato:17-12-2003
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Kåre Klein Emtoft, Ole Simonsen, Poul Erik Tobiasen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingsformidling - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om kontant indbetaling i forbindelse med anmod-ning om betalingsformidling.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet, om indklagede uberettiget har undladt at gennemføre en betaling for klageren.

Sagens omstændigheder.

Klageren har anført, at han ca. den 10. juli 2003 henvendte sig til indklagedes Guldsmedegade afdeling i Århus, hvor han indleverede et giroindbetalingskort og kontant betalte 5.067 kr. til Told og Skat.

I begyndelsen af august 2003 rettede klageren på ny henvendelse til afdelingen, idet han oplyste, at Told og Skat ikke havde modtaget betalingen. Klageren kunne ikke forevise en kvittering.

Indklagede har anført, at afdelingen gennemgik alle bilag fra den 9. - 11. juli 2003 uden at finde et beløb, som svarede til det af klageren oplyste, og at der i juli måned 2003 ikke var en kassedifference, som kunne indikere, at man havde modtaget beløbet uden at videresende det til Told og Skat. Afdelingen gennemgik endvidere samtlige regnemaskineopslag, der bruges som afstemningsværktøj på den i sagen omhandlede type girokort, fra den 7. juli til den 15. juli 2003 uden at finde beløbet. På den girokonto, som klageren oplyste, at beløbet skulle indgå på, blev der i perioden 1. juli - 1. august 2003 ikke indsat 5.067 kr. Afdelingen kontaktede Intern Revision, som forgæves foretog en søgning på beløbet.

Parternes påstande.

Den 4. september 2003 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 5.067 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han er sikker på, at han betalte 5.067 kr. til indklagede omkring den 10. juli 2003. Han kan huske, i hvilken kasse han indbetalte beløbet, og hans 2 døtre har set kvitteringen, som han desværre ikke længere er i besiddelse af.

Det må ved gennemgang af bilagene være muligt at finde det forsvundne beløb. Han tvivler på, at sagen er blevet undersøgt grundigt, idet afdelingen ved hans henvendelse om den manglende betaling meddelte, at det ville tage for lang tid at undersøge alle bilag, og at man derfor ikke kunne hjælpe ham. Indklagede bør også undersøge slettede posteringer.

Indklagede har anført, at klageren ikke har kunnet dokumentere at have foretaget en indbetaling i afdelingen.

Der er blevet foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af, hvorvidt der i den af klageren oplyste periode blev foretaget en indbetaling på 5.067 kr. til Told og Skat. Undersøgelserne understøtter, at der ikke er foretaget en indbetaling af klageren.

Indklagede har ikke handlet erstatningspådragende.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter sagens karakter findes en afgørelse ikke at kunne træffes uden en bevisførelse herunder i form og parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.