Indsigelse mod indfrielse af boliglån i forbindelse med låne-omlægning.

Sagsnummer:7/2022
Dato:15-11-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Tina Thygesen, Lisbeth Baa-strup Burgaard.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - indfrielse
Realkreditbelåning - beregningsfejl ved omlægning
Ledetekst:Indsigelse mod indfrielse af boliglån i forbindelse med låne-omlægning.
Indklagede:Alm. Brand Bank (nu Sydbank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod indfrielse af boliglån i forbindelse med låneomlægning.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Alm. Brand Bank, nu Sydbank, hvor han havde et boliglån -146 sikret ved pant i sin ejendom, en budgetkonto -769 og en lønkonto -066. Klageren havde også et realkreditlån i Totalkredit sikret ved pant i ejendommen.

Ved meddelelse i klagerens netbank af 4. september 2020 skrev banken til klageren:

”Som aftalt pr. telefon i dag fremsendes vedhæftet 3 beregninger på låneomlægning med tillægslån:

1 % obligationslån over 30 år.

0,5 % obligationslån over 30 år.

1 % obligationslån over 30 år og med 10 års afdragsfrihed.

Det beregnede beløb til udbetaling på ca. kr. 208.000 skal anvendes til indfrielse/nedbringelse af lånet i banken.

… er tilbage igen den 16. september, hvorefter vi kan tage en drøftelse af hvilken løsning på låneomlægning du helst vil have.”

Den 21. oktober 2020 modtog klageren et tilbud fra banken om omlægning af sit realkreditlån. Af tilbuddet fremgik bl.a., at klageren havde valgt et fastforrentet 0,5 % obligationslån, og at beløbet til udbetaling ville være 220.027 kr.

Den 22. oktober 2020 underskrev klageren en låne- og pantsætningsaftale, hvorved han optog et 30-årigt 0,5 % lån med en hovedstol på 666.000 kr.

Den 28. oktober 2020 udgjorde saldoen på klagerens omprioriteringskonto -959 624.322,18 kr. Samme dag var der en postering på 411.199,71 kr. med teksten ”Indfrielse Totalkredit”, hvorefter saldoen på omprioriteringskontoen udgjorde 213.122,47 kr.

Af provenuet på 213.122,47 kr. blev 106.658,79 kr. overført til boliglån -146, hvorved boliglånet blev indfriet. Saldoen på omprioriteringskontoen udgjorde herefter 106.658,79 kr.

Samme dag blev 22.000 kr. overført fra omprioriteringskontoen til budgetkonto -769. Den 30. oktober 2020 blev 38.000 kr. overført fra omprioriteringskontoen til budgetkontoen.

Den 4. november 2020 blev 42.000 kr. overført fra omprioriteringskontoen til lønkonto -066.

Ved e-mail til banken af 6. november 2021 henviste klageren til sit lån i et andet pengeinstitut.

Ved e-mail af 18. november 2021 svarede banken, at den ikke havde mulighed for at hjælpe klageren med en omlægning af hans gæld fra et andet pengeinstitut til banken.

Ved e-mail af 2. december 2021 klagede klageren til banken. Af klagen fremgik bl.a.:

”Jeg vil klage over [bankens madarbejder]. Jeg lånt mit hus op så jeg kunne få et dyrere lån væk 186000 kr. og havde et lån ved [pengeinstitut] på 290.000 kr. som jeg betalte 6.000 om måneder med renter på 13 procent…

…[bankens medarbejder] vil have 120.000 til et andet lån, jeg kun betalte 800 kr. på om måneden og god renter på. Jeg sagde til ham, at jeg vil ha en anden bankrådgiver… [det] kunne jeg ikke få, sagde han. P.s. han tvang mig til at give [ham] 120.000 kr.

Han er en dårlig bankrådgiver, han kan koste mig hus og hjem. P.s. om I vil hjælpe mig med at lån mig penge.”

Ved e-mail af 17. december 2021 svarede banken:

”Vi har modtaget din ovennævnte klage og forstår, at du klager over tidligere rådgiver [navn på medarbejder] i forbindelse [med] omlægning henholdsvis hjemtagelse af yderligere realkreditlån i din ejendom i efteråret 2020.

Vi kan af posteringerne i forbindelse med hjemtagelsen af dit realkreditlån se, at du modtog et låneprovenu på 213.122 kr., hvoraf 106.658 kr. blev anvendt til at indfri lånet i banken. Vi vedhæfter kontoudtog, som viser posteringerne foretaget som led i låneomlægningen og hjemtagelsen af det nye lån, herunder viser overførsler vedrørende det tilbageværende låneprovenu på 106.463 kr., som efterfølgende primært blev overført til dels din budgetkonto (38.000 kr.) dels din lønkonto (42.000 kr.). Du kan i netbanken gå tilbage og se, hvad du herefter har brugt det resterende låneprovenu til.

Det fremgår ikke klart, hvad din klage præcist vedrører, men hvis det vedrører det forhold, at en del af det daværende låneprovenu blev anvendt til nedbringelse af dit tidligere banklån, må vi afvise denne del af klagen, da låneomlægningen med hjemtagelse af yderligere lån blev bevilget og aftalt på betingelse af, at en del af lånet blev anvendt til dette. Vi kan dog heller ikke se, at du tidligere overfor din tidligere rådgiver eller banken i øvrigt har givet udtryk for, at du var uenig i, at dit tidligere banklån blev indfriet som led i hjemtagelsen af realkreditlånet.

Du klager også over, at du tidligere ikke kunne få lov til at skifte bankrådgiver. Af hensyn til både kunde og bank er det vigtigt, at rådgiveren kender kundens økonomi. Derfor er det op til den enkelte filial at vurdere, hvorvidt dette skal imødekommes, og vi finder derfor ikke anledning til at foretage os yderligere i forhold til dette.

Vi er afslutningsvist bekendt med, at du i slutningen af november måned af filialdirektør [navn] fik afslag på din anmodning om yderligere låneomlægning og lån i banken til indfrielse af anden gæld. Da afslaget ses at være sket i overensstemmelse med bankens interne kreditpolitik, finder vi ikke anledning til at foretage os yderligere i denne anledning. …”

Banken har fremlagt kontoudskrifter for klagerens budgetkonto -769 og lønkonto -066.

Parternes påstande

Den 11. januar 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal omlægge hans lån og derved udbetale 120.000 kr.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at der ikke var indgået en aftale om, at de 120.000 kr. blev brugt til at indfri hans boliglån.

Banken burde lave lånet om og give ham de 120.000 kr. tilbage, således at han kan indfri sit dyrere lån.

Han har lån i sit hus op til 180.000 kr. Han ønskede at komme af med sit dyre lån på 290.000 kr. På dette lån betalte han 6.000 kr. månedligt med en rente på 13 %. Hans bankrådgiver ville dog have, at han skulle indfri et andet lån på 120.000 kr. På dette lån betalte han alene 800 kr. månedligt med en rente på 4 %. Dette ville han ikke, og han bad om en anden bankrådgiver. Bankrådgiveren afviste, at han kunne få en ny rådgiver og tvang ham til at betale de 120.000 kr. Han ønskede aldrig dette udfald.

Banken fyrede bankrådgiveren. Banken vil stadig ikke hjælpe ham med hans dyre lån, hvilket den burde.

Bankrådgiveren begik en stor fejl. Fejlen vil betyde, at han ikke har råd til at blive boende i sit hus.

Sydbank har anført, at den tidligere hjemtagelse af realkreditlånet ifølge aftale med klageren bl.a. skete på betingelse af, at et af klagerens tidligere lån blev indfriet med en del af provenuet. Dette blev drøftet og aftalt telefonisk den 4. september 2020.

Banken har fremlagt en meddelelse fra klagerens netbank dateret 4. september 2020, hvor der henvises til telefonisk samtale samme dato.

Klageren var fra starten bekendt med, at et beløb på 106.658,79 kr. blev brugt til at indfri et eksisterende lån i banken.

På intet tidligere tidspunkt forud for klagen reklamerede klageren til banken eller gav udtryk for, at klageren var uenig i, at en del af provenuet skulle bruges til nedbringelse af hans gæld.

Klageren er under alle omstændigheder som følge af sin udviste passivitet afskåret fra at gøre gældende, at lånet ikke skulle indfries.

Banken er ikke forpligtet til at yde klageren yderligere lån til indfrielse af anden gæld eller i øvrigt. Endvidere er bankens afslag til klageren sket i overensstemmelse med bankens interne kreditpolitik.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Alm. Brand Bank, nu Sydbank, hvor han havde et boliglån -146 sikret ved pant i sin ejendom, en budgetkonto -769 og en lønkonto -066. Klageren havde også et realkreditlån i Totalkredit sikret ved pant i ejendommen.

Ved meddelelse i klagerens netbank af 4. september 2020 sendte banken beregninger på låneomlægning af klagerens realkreditlån med tillægslån. Af meddelelsen fremgik bl.a., at det beregnede beløb til udbetaling på ca. 208.000 kr. skulle anvendes til indfrielse/nedbringelse af lånet i banken.

Den 22. oktober 2020 underskrev klageren en låne- og pantsætningsaftale, hvorved han optog et 30-årigt 0,5 % lån med en hovedstol på 666.000 kr.

Den 28. oktober 2020 udgjorde saldoen på klagerens omprioriteringskonto 624.322,18 kr. Samme dag blev klagerens realkreditlån omlagt, hvorved 411.199,71 kr. blev trukket fra omprioriteringskontoen til indfrielse af realkreditlånet, hvorefter saldoen udgjorde 213.122,47 kr. Af de 213.122,47 kr. blev 106.658,79 kr. overført til boliglån -146, hvorved boliglånet blev indfriet. Saldoen på omprioriteringskontoen udgjorde herefter 106.658,79 kr. Samme dag blev 22.000 kr. overført fra omprioriteringskontoen til budgetkonto -769. Den 30. oktober 2020 blev 38.000 kr. overført fra omprioriteringskontoen til budgetkontoen. Den 4. november 2020 blev 42.000 kr. overført fra omprioriteringskontoen til lønkonto -066.

Ankenævnet finder, at var aftalt med klageren, at det beregnede beløb til udbetaling på ca. 208.000 kr. skulle anvendes til indfrielse/nedbringelse af lånet i banken. Det var derfor i overensstemmelse med parternes aftale, at 106.658,79 kr. blev anvendt til at indfri lånet i banken, der i øvrigt var sikret ved pant i ejendommen. Ved denne vurdering har Ankenævnet lagt vægt på indholdet af bankens meddelelse til klageren af 4. september 2020.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren var udsat for et pres i denne forbindelse.

Ankenævnet finder heller ikke, at banken på andet grundlag er forpligtet til at omlægge klagerens lån og udbetale 120.000 kr.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.