Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt transaktion som følge af for sen spærring af Visa/Dankort frastjålet ved overfald.

Sagsnummer:408/2019
Dato:17-03-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - meddelelse om bortkomst
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt transaktion som følge af for sen spærring af Visa/Dankort frastjålet ved overfald.
Indklagede:Jutlander Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold,

Indledning

Sagen vedrører om klageren hæfter for en ikke vedkendt transaktion som følge af for sen spærring af Visa/Dankort frastjålet ved overfald.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Jutlander Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/Dankort.

Den 12. oktober 2019 kl. 00.09 foretog klageren på en bar i Warszawa, Polen, en transaktion med kortet på 331,41 kr.

Samme dato blev der kl. 03.56 foretaget en transaktion på 7.859,57 kr. med klagerens kort på en natklub i Warszawa, Polen. Kl. 9.46 ringede klageren til Nets og spærrede kortet.

Banken har fremlagt en udskrift, der viser, at transaktionen på 331,41 kr. skete ved kontaktløs aflæsning af kortet samt indtastning af pinkode, og at transaktionen på 7.859,57 kr. skete ved brug af chip og pinkode. Banken har oplyst, at transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte, og at der ikke er registreret afviste betalinger eller fejltastninger.

Den 15. oktober 2019, hvor beløbene blev trukket på klagerens konto, underskrev klageren en indsigelsesblanket med tro- og love erklæring, hvor han gjorde indsigelse mod transaktionen på 7.859,57 kr. Af indsigelsesblanketten fremgik blandt andet:

”…

Var kortet i din besiddelse på tidspunktet for de ikke godkendte transaktioner?

 

Nej

HVIS NEJ: Hvornår opdagede du, at kortet var mistet?

 

Natten til lørdag 12-10-2019 og spærre kort hos Nets lørdag formiddag 09.46 såsnart jeg fik strøm på mobil

Hvordan mistede du kortet?

 

blev overfaldet på gaden af 2 polske mænd og fik frastjålet min habitjakke hvor der lå et mindre beløb polske Zloty samt mit visa dankort

 

 

Hvornår og hvordan spærrede du kortet?

 

ringede til Nets lørdag formiddag 12-10 kl. 9.45 fra Chopin lufthavn Warzawa

 

 

Hvordan opbevarede du din pin-kode?

 

pinkode har jeg i mit hoved ikke opbevaret nogen steder ellers.

For at kunne behandle sagen har vi brug for en udførlig beskrivelse af, hvorfor du gør indsigelse:

 

jeg har ikke foretaget dette køb, jeg blev overfaldet på vej hjem fra en bar i Warzawa og frarøvet min habitjakke. Deri lå mit visa kort samt et mindre beløb Polske Zloty.
Senere samme morgen finder jeg ud af Visakort er stjålet og ringer til Nets og spærrer kortet. Jeg forsøger at kontakte det polske Politi pr. tlf men de siger jeg skal tage på politistation og anmelde, men da jeg samtidig står og skal med fly hjem til Danmark er dette umuligt for mig.

…”

Den 18. oktober 2019 afviste banken indsigelsen med den begrundelse, at pin-koden havde været anvendt, og at klageren ikke rettidigt havde spærret kortet efter bortkomsten.

Parternes påstande

Den 1. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jutlander Bank skal godtgøre ham 7.859,57 kr.

Jutlander Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har afvist hans indsigelse. Da han blev overfaldet og frarøvet sin jakke, var han ikke klar over, at kortet lå i den jakke, hvilket han først opdagede om morgenen/formiddagen efter overfaldet.

Han er nu blevet klar over, at den eneste grund til overfaldet har været at frarøve hans kort, da man med 99,9% sandsynlighed har afluret hans pinkode ved betaling på foregående bar.

Han har handlet i god tro og ikke bevidst undladt at spærre kortet rettidigt.

Situationen kan sammenlignes med et tricktyveri, hvor man heller ikke med det samme ville være klar over, at kortet var væk.

Han stod og skulle flyve hjem fra Warzawa om formiddagen, og først i lufthavnen blev han klar over, at kortet var stjålet. Han ringede til Nets fra lufthavnen og han ringede til politiet i Polen men fik blot at vide, at de ikke kunne hjælpe ham med mindre han tog til den nærmeste politistation. Der var ikke tid til at tage på politistationen og anmelde overfaldet, og da han fysisk var sluppet med skrækken, lod han det passere.

Han har googlet sig frem til natklubben, som står som den forretning, som har modtaget transaktionen, og kan deraf læse, at folk i stor stil er blevet scammet/drugged og misbrugt deres kort i stor stil.

Det er urimeligt, at han ud over at blive ramt psykisk over at være blevet overfaldet yderligere skal kæmpe med et økonomisk udestående på 7.800 kr., som han ikke har foretaget.

Jutlander Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen forudsætter bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at betalingen er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Klageren var straks ved konstateringen af, at jakken blev stjålet, forpligtet til at undersøge, om kortet var i hans besiddelse, og derefter straks spærre kortet. Klageren ventede efter egen forklaring på, at der var strøm på mobiltelefonen om formiddagen, før han spærrede kortet. Klageren muligjorde derfor den uberettigede transaktion.

Klageren har ikke opfyldt sin forpligtelse til at spærre kortet snarest muligt og har dermed muliggjort misbruget. Klageren hæfter derfor for transaktionen, der ikke overstiger 8.000 kr., jf. betalingsklovens § 100, stk. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde et Visa/Dankort, der var udstedt af Jutlander Bank.

Den 15. oktober 2019 underskrev klageren en indsigelsesblanket med tro- og love erklæring, hvor han gjorde indsigelse mod en transaktion på 7.859,57 kr. den 12. oktober 2019 kl. 03.56 på en natklub i Polen. Kortet var senest anvendt af klageren samme nat kl. 00.09 til et køb på 331,41 kr. på en bar i Warzawa, Polen.

Klageren har oplyst, at han blev overfaldet og frarøvet sin jakke, at kortet var i jakken, og at transaktionen på 7.859,57 kr. skyldtes tredjemands misbrug af kortet. Banken har ikke bestridt dette, men har alene påberåbt sig, at klagerens spærring af kortet ikke var rettidig.

Ankenævnet lægger som anført af banken til grund, at chippen på klagerens Visa/Dankort blev aflæst ved den ikke vedkendte transaktion, at korrekt pinkode blev indtastet ved transaktion, og at transaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Klageren hæfter derfor i hvert fald for 375 kr. af misbruget, jf. betalingslovens § 100, stk. 3.

Det følger af lov om betalinger § 100, stk. 4 nr. 1, at brugeren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af kortet, hvis den til kortet hørende personlige kode har været anvendt, og brugeren ikke har foranlediget kortet spærret snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet.

Ankenævnet finder, at det ikke kan lægges til grund, at klageren fik kendskab til, at kortet var bortkommet og derfor skulle have spærret kortet på et tidligere tidspunkt end den 12. oktober 2019 kl. 03.56, hvorved misbrugstransaktionen kunne have været undgået. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at kortet blev stjålet i forbindelse med et overfald, og at det på baggrund af den af klageren vedkendte transaktion med kortet kl. 00.09 må lægges til grund, at overfaldet skete relativ kort tid før kl. 03.56, hvor misbrugstransaktionen skete.

Klageren hæfter herefter alene for 375 kr. af transaktionen på 7.859,57 kr.

Ankenævnets afgørelse

Jutlander Bank skal inden 30 dage indsætte 7.484,57 kr. på klagerens konto med valør den 15. oktober 2019.