Krav om erstatning i forbindelse med udbetaling af aldersopsparing i udlandet mv.

Sagsnummer:116/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Pensionskonti - øvrige spørgsmål
P - Pensionsafkastbeskatningsloven
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med udbetaling af aldersopsparing i udlandet mv.
Indklagede:Kreditbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning i forbindelse med udbetaling af aldersopsparing i udlandet.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født den 21. marts 1960, havde en aldersopsparing i Kreditbanken.  Pr. den 31. januar 2014 afmeldte klageren sin folkeregisteradresse i Danmark på grund af fraflytning til udlandet. Klageren er bosat i Tyskland.

Klageren anmodede banken om at få aldersopsparingen udbetalt, straks når han fyldte 60 år. I forbindelse med klagerens anmodning om udbetaling, sendte banken den 5. marts 2020 en såkaldt helopgørelse om udbetaling af aldersopsparingen ved udløb. Af erklæringen fremgik, at ”PAL-skat beregnes og afregnes efter gældende regler”. I en følgemail til klageren anførte banken, at kontoen først kunne opgøres og sendes til klagerens konto i Tyskland, når banken havde modtaget klagerens TIN nummer. I en e-mail til banken af samme dag afviste klageren at underskrive erklæringen og anførte blandt andet, at han havde ret til at få sin aldersopsparing udbetalt skatte- og afgiftsfrit til sin konto i Tyskland umiddelbart ved det fyldte 60. år. I e-mails af 6. marts 2020 til klageren anførte banken:

”… Din Aldersopsparing vil blive udbetalt efter d. 21.03 (ved udløb) og derfor uden afgift udover den løbende PAL-skat der skal afregnes.

Da vi ikke kan afregne din konto direkte til din udenlandske konto er vi nødt til at have den ind over din konto … 237. Herefter kan og vil vi sende den videre til din udenlandske konto.

At jeg beder om at få oplyst dit TIN (identifikationsnummer) har intet med aldersopsparingen at gøre men en stramning af GDPR regler, der siger, at vi skal have reg. TIN på alle vore kunder med udenlandsk adresse.

Du er velkommen til at ringe igen, hvis du fortsat mener at der er noget som ikke er som det skal være.”

”Hermed sender jeg et kontoudtog for Aldersopsparingen og din danlønskonto. Jeg kan oplyse dig om, at du vil få udbetalt aldersopsparingens værdi + noget negativt PAL skat på kr. 449,94 som du er berettiget at få tilbage.”

I en e-mail af samme dag til banken svarede klageren blandt andet:

”… I forhold til dine Bemærkninger til PAL-Skat, kan jeg oplyse dig - at jeg allerede de nødvendige informationen hos Skat-Udlandet ved [Medarbejder hos Skat] over PAL-Skat havde indhentet. Og den går ud på - at jeg overhovedet ikke skulle have betalt PAL-Skat (svarende 15%) i relation til min Alterspension - når jeg borudenfor Danmark i Udlandet!!!

[Medarbejder hos Skat] har for mig beregnet - at jeg over DDK 8000,00 på den konto fulstændigt uafhængig af min aktuelle Alterspention-Kontostand hos Skat har til gode som igen kan blive føres tilbage in på min Konto hos Kreditbanken – hvilket du/Kreditbanken bedes hurtigst muligt drage omsorg for tilbagebetalingen af min 15% uberetigget PAL-Skat - som Kreditbanken in der periode 2013/2014 - 21.03.2020 - med Skat uacceptabelt har afregnet - selv om Kreditbanken herover fuld klar var - at jeg in den anførte periode ikke i Danmark Bopæl havde!!!...”

I en e-mail af 9. marts 2020 til klageren anførte banken:

”Det er helt korrekt, at du som bosiddende i udlandet er berettiget til at være PAL-skattefritaget. Det er du dog kun hvis vi har modtaget en Palskattefritagelses blanket fra skat. Den har vi ikke modtaget.

Vi kan ikke genkende til, at du skulle være berettiget til et beløb på 8.000 dkk. Det du har betalt i PAL i den periode kontoen har været aktiv hos os er faktisk det beløb jeg tidligere har oplyst du vil få tilbage.

Som det ser ud, ville din situation, i den tid kontoen har været aktiv hos os, ikke have været anderledes om du havde været skattefritaget. …”

I en e-mail af 10. marts 2020 til banken anførte klageren blandt andet:  

”Jeg … nåede at få etablertet kontakt til Skat på ny og fik oplyst, at jeg skulle få printet ud unfyldt et blanket nummer 07058 på Skattenshjemmeside – hvorefter jeg sender min ansøgning m.h.t. at få det resterende PAL-Skat retur til kende hos Skat. Derefter sender Skat min ansøgning til Pensionsdepot-Institut til videre foranstaltning m.h.p. udligning af min tilgodehavende retur på min Konto i Tyskland. Men skulle mod min forventning opstår Problemer i forhold til det her – så vil jeg gerne forholde mig retten til at vende tilbage til Kreditbanken omkring dette emne, fordi både Kredibanken og Skat skulle have været klar over det, at jeg siden begyndelsen af 2014 var blevet udmeldt af Folkeregister i Danmark p.g.a. arbejde og bopæl i udlandet og dermed ikke løngere PAL-Skattepligtig i Danmark!

Efter det oplyste bedes du at supplere min indestående privat Alterspension på DDK 97,909,33 + DDK 449,94 (under henvisning til din E-Mail fra 06.03.2020) = DDK 98,359,27 til overførsel på min Konto i Tyskland konveteret til Euro præcis efter de gældende aktuelle Valuta-Kurser for overførslen til andet EU-Land umiddelbart efter den 21.03.2020. Det vil altså sige Mandag den 23.03.2020…

… Ellers vedlægger/supplere jeg alle de informationer om udenlandske Idenfikationer som du har efterlyst ....”

I e-mail af samme dag til klageren anførte banken:

”Hvis du vil have, at vi skal opgøre og overføre din Aldersopsparing incl PAL pr. 21.03 (23.03) skal vi have den før fremsendte erklæring ved opgørelse retur i underskrevet stand.

Hvis det er meningen, at du vil registreres som skattefritaget, henlægger vi sagen, indtil vi har modtaget blanket om skattefritagelse fra skat.

Vores erfaring med skat, er at du skal forvente en hvis ekspeditionstid, hvorfor du nok ikke skal forvente at kunne få din Aldersopsparing udbetalt til d. 2103 (2303)….”

I en e-mail af 10. marts 2020 til banken anførte klageren blandt andet:

”Opmærksomheden på det kraftigste henledes på - at jeg som private Alterspensions-Kontoindhaver hos Kreditbanken i Aabenraa ( Kontonummer …193, aktuelle værdi: DDK 97,909,33 inkl. Rente: DDK 97,952,92) berettiget til at få stillet mine indestående til rådighed for overførsel af Kreditbanken umiddelbart efter jeg har fyldt de 60 år på den anviste dato og min Bankforbindelse i  …Tyskland - nemlig Mandag den 23.03.2020 under die Kontonummer: … endda fulstændigt uafhængig af min tilgodehavende m.h.t. PAL-Skat - som jeg seperat efter aftale med Skat unter den Blanketnummer 07058 vil søge den samlede uberettigete beskatning PAL-Skat tilbage på min Konto direkt fra Skat, hvilket dette berører også den negative PAL-Skat på DDK 449,94 - som du pr. e-mail den 06.03.2020 oplyste mig at berettiget at få tilbage. …”

I e-mail af samme dag til klageren anførte banken:

”Når man har en pensionskonto i et dansk pengeinstitut har pengeinstituttet pligt til, på vegne af kunden, at afregne og indbetale PAL-skat til skat.

Dvs det er et forhold mellem pengeinstituttet og skat på vegne at kunden (dig).

Afregningen og indbetalingen skal ske samtidig med at konto udbetales. Derfor har du 2 muligheder:

1. Vi udbetaler kontoen som du ønsker med afregning af PAL-skat. I dit tilfælde vil der dog ikke skulle afregnes PAL-skat men du skal har 449,94 tilbage.

2. Du ønsker at vi registrerer dig PAL-skattefritaget inden vi udbetaler din Aldersopsparing. Det kan ikke ske efter at kontoen er udbetalt. Dette gøre ved at vi modtager PAL-skattefritagelseserklæring fra skat. Vi kan derfor først udbetalingen når kontoen er modtaget.

Du bedes derfor alene give os besked på om du ønsker kontoen udbetalt efter metode 1 eller 2.

Under alle omstændigheder kræver udbetalingen at fremsendte udbetalingserklæring sendes retur i underskrevet stand. …”

I en e-mail af 23. marts 2020 til banken fastholdt klageren sit krav om udbetaling af sin aldersopsparing den 23. marts 2020 og anførte endvidere:

”… Der hersker endvidere fortsat uklarhed hos mig - hvor stort det samlede beløb af min tilgodehavende PAL Skat - som Kreditbanken hidtil med Skat har afregnet er - skønt jeg burde havde været fritagt for at betale PAL Skat via Kreditbanken til Skattemyndigheder - eftersom jeg siden 2014 har været udmeldt af Dansk Folkeregister p.g.a. arbejde og bopæl i udlandet og derfor ikke var forpligtet til at skulle betale PAL Skat i Danmark - hvilket jeg nylig er blevet bekendt med om det fra Skat udlandsafdeling - og fik yderliger at vide at jeg kan søge om at få min tilgodehavende på PAL Skat tilbage for de sidste 6 år – endda fuldstændigt uafhængigt af mine indestående på min Privat-Pensionskontonummer: … 193 på DDK 97,952,92 - ved at opsøge Blanketsnummer 07058 på Skatens hjemmeside, printe det ud, udfylde, og i Underskrevet stand sende den retur til Skat - hvorefter Skat automatisk stopper yderliger opkrævninger af PAL Skat fra Kreditbanken og jeg får min tilgodehavende overført på min Konto. …”

I e-mail af samme dag til klageren anførte banken:

”Jeg har nu undersøgt sagen, og det er mit klart min vurdering, at du selv har været årsag til, at den ikke kunne ekspederes.

Derfor har du stadigvæk 2 løsningsmuligheder.

• Hvis du ønsker kontoen udbetalt nu - med afregning af PAL-skat — skal du underskrive og returnere den erklæring, du tidligere har modtaget fra os. Så snart vi har modtaget erklæringen retur — underskrevet – kan kontoen udbetales.

• Hvis du ønsker kontoen udbetalt uden afregning af PAL-skat, skal vi modtage kopi af erklæring fra SKAT, hvoraf det fremgår at kunden er fritaget for betaling af PAL-skat. Først når vi har erklæringen kan vi udbetale ordningen.”

I en e-mail af samme dag til banken og i efterfølgende e-mails til banken fastholdt klageren sine indsigelser mod banken.

Af et brev af 16. april 2020 fra Skattestyrelsen til klageren fremgik, at klageren efter ansøgning havde fået fritagelse for pensionsafkastskat fra og med den 1. januar 2016.

Den 21. april 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet, hvor han blandt andet nedlagde påstand om, at banken skulle udbetale hans aldersopsparing til ham samt krav om erstatning.

I en e-mail af 22. april 2020 til banken meddelte klageren, at han havde opnået PAL-skattefritagelse hos Skattestyrelsen. Banken har oplyst, at den igangsatte udbetalingsproceduren den samme dag, og at den modtog kopi af klagerens fritagelse for pensionsafkast fra Skattestyrelsen den 28. april 2020.

Klageren har oplyst, at beløbet fra hans aldersopsparing indgik på hans konto i Tyskland den 27. april 2020. Klageren har oplyst, at han ved telefonisk kontakt til sin bank i Tyskland den 5. maj 2020 blev bekendt med, at banken ”havde overført et beløb på over € 13,000,00” på hans konto i Tyskland, svarende til hans aldersopsparing.

I et brev af 8. juli 2020 til klageren fremkom Skattestyrelsen med forslag til afgørelse om afslag på at genoptage klagerens skatteansættelse for årene 2014 og 2015.

Klageren har blandt andet fremlagt korrespondance mellem ham og Skat samt kopi af en række udgiftsbilag.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Kreditbanken skal betale en erstatning til ham. Banken skal herunder betale erstatning for omsætnings- og indkomsttab, som han blev påført ved bankens chikane og forsinkelse ved udbetaling af aldersopsparingen, erstatning for manglende fritagelse for beskatning af aldersopsparing og dårlig rådgivning i forbindelse hermed samt erstatning for udgifter og omkostninger m.v. under sagen.

Kreditbanken har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken uberettiget nægtede at udbetale hans aldersopsparing, som forfaldt til betaling mandag den 23. marts 2020, efter at han var fyldt 60 år.

Han havde krav på at få udbetalt aldersopsparingen, så snart han fyldte 60 år, uafhængigt af hans tilgodehavende på PAL skat. Han havde i god tid fremsat anmodning til banken om udbetaling.

Banken tilbageholdt og indefrøs uberettiget hans opsparing med henvisning til bankens selvbestaltede og vildledende erklæring for at påtvinge ham forsinkelser og forstyrrelser ved udbetaling af hans aldersopsparing. Banken krævede uberettiget, at han underskrev bankens selvbestaltede formular, før banken ville udbetale hans aldersopsparing. Banken fastholdt sin retsstridige handlemåde og anførte uberettiget, at han skulle medvirke i en af to omstridte løsningsmodeller. Banken kunne ikke engang bekræfte, at banken straks ville overføre hans aldersopsparing til ham, hvis han underskrev den omstridte ”erklæring”, men gentog blot sig selv. Banken gjorde retsstridigt udbetalingen betinget af, at han skulle forelægge sin fritagelse for PAL skat. Banken har ikke kunnet henvise til relevant og specifik lovhjemmel.

Banken har uberettiget undergravet hans suveræne ret til at få sin aldersopsparing udbetalt. Banken har handlet ulovligt og diskriminerende. Bankens handlemåde er krænkende og i strid med menneskeretten.

Banken har udsat ham for et helt unødigt bureaukrati og tidsforbrug.

Han havde akut behov for sin tilgodehavende aldersopsparing til dækning af sine forpligtelser, herunder lejekontrakter, som han mistede som følge af bankens handlemåde. Som følge af bankens fejl kunne han ikke komme i gang med sin forretning til sæsonstart. Banken skal betale erstatning til ham for hans massive omsætnings- og indkomsttab og hans finansielle tab som følge af bankens chikane og forsinkelse ved udbetaling af aldersopsparingen, jf. de af ham fremlagte dokumenter.

Banken skal betale erstatning til ham for manglende fritagelse for beskatning af aldersopsparing og dårlig rådgivning i forbindelse hermed, jf. de af ham fremlagte dokumenter. Han burde have været fritaget for PAL-skat fra januar 2014. Banken har påført ham et tab af en ukendt størrelse på hans PAL skattekonto.

Han har haft en række udgifter i forbindelse med sagen, blandt andet til telefon, internet og telekommunikation, kørsel, printer, computer og kontorartikler m.v., jf. de af ham fremlagte dokumenter. Han har haft et stort tidsforbrug og ulempe i forbindelse med sagen. Banken skal betale erstatning til ham for erstatning for udgifter og omkostninger m.v. under sagen.

Kreditbanken har anført, at banken i hele forløbet har fulgt sædvanlig og retmæssig procedure i forbindelse med klagerens anmodning om udbetaling af alderspensionen. Banken bør frifindes.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der er bosat i Tyskland og er født den 21. marts 1960, havde en aldersopsparing i Kreditbanken. I januar 2014 afmeldte klageren sin folkeregisteradresse i Danmark på grund af fraflytning til udlandet.

I forbindelse med, at klageren anmodede om at få aldersopsparingen udbetalt, straks når han fyldte 60 år, sendte banken den 5. marts 2020 en erklæring, som den anmodede klageren om at underskrive. Klageren afviste at underskrive erklæringen. I en e-mail af 23. marts 2020 til klageren meddelte banken, at klageren enten kunne få udbetalt aldersopsparingskontoen med afregning af PAL-skat efter underskrivelse af den fremsendte erklæring eller få kontoen udbetalt uden afregning af PAL-skat, hvis banken modtog en erklæring fra Skat om, at klageren var fritaget for betaling af PAL-skat. Klageren har anført, at bankens fremgangsmåde og vilkår var uberettigede og retsstridige.

I et brev til klageren af 16. april 2020 meddelte Skattestyrelsen, at klageren efter ansøgning havde fået fritagelse for pensionsafkastskat fra og med den 1. januar 2016. Banken fik meddelelse herom fra klageren den 22. april 2020. Banken har oplyst, at den igangsatte udbetalingsproceduren den samme dag. Klagerens aldersopsparing indgik herefter på hans konto i Tyskland den 27. april 2020. Den 8. juli 2020 meddelte Skattestyrelsen afslag på at genoptage klagerens skatteansættelse for årene 2014 og 2015.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med udbetaling af klagerens aldersopsparing. Ankenævnet finder ikke, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar for, at klageren ikke fik fritagelse for PAL-skat for årene 2014 og 2015.

Ankenævnet finder heller ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan begrunde et erstatningsansvar for banken i sagen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.