Spørgsmål om refusion af omkostninger ved etablering af lån.

Sagsnummer:80/1999
Dato:16-06-1999
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karin Duerlund, Inge Frølich, Niels Bolt Jørgensen, Leif Nielsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Omkostninger - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om refusion af omkostninger ved etablering af lån.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

ndledning.

I forbindelse med etablering af et lån til klageren stillede indklagede krav om tegning af en låneforsikring. Ifølge klageren blev dette krav først stillet efter lånets etablering, af hvilken grund klageren indfriede lånet. Klagen vedrører, om klageren kan gøre krav på refusion af stiftelsesomkostninger.

Sagens omstændigheder.

I oktober 1998 rettede klageren henvendelse til indklagedes Vejlby afdeling, hvor klageren var kunde, idet klageren ønskede et lån på ca. 300.000 kr. Beløbet skulle finansiere udgivelsen af en bog, som klageren havde skrevet. Indklagede afslog låneansøgningen.

Indklagede har anført, at det ved klagerens henvendelse blev oplyst, at man ville se mere positivt på et noget mindre låneandragende, idet man samtidig ville stille krav om sikkerhed i form af pant samt i alle tilfælde en låneforsikring. På forespørgsel oplystes, at kravet om låneforsikring var kreditmæssigt begrundet, og at en låneforsikring kunne sammenlignes med en ophørende livsforsikring.

Medio december 1998 rettede klageren på ny henvendelse til indklagede og oplyste, at hans lånebehov ville være 90.000 kr. Indklagede gav herefter tilsagn om et lån på 96.000 kr. inkl. stiftelsesomkostninger og mod sikkerhed i et ejerpantebrev med pant i klagerens ejerlejlighed. Ifølge indklagede blev kravet om etablering af en låneforsikring tillige meddelt. Dette bestrides af klageren.

Den 21. januar 1999 underskrev klageren gældsbrev vedrørende lånet på 96.000 kr. I samme forbindelse underskrev klageren ejerpantebrev på 100.000 kr. med pant i ejerlejligheden. Lånets stiftelsesomkostninger udgjorde:

Stiftelsesprovision

2.880,00 kr.

Stempel af gældsbrev

288,00 kr.

Stempel af ejerpantebrev

5.000,00 kr.

Tinglysningsafgift

1.200,00 kr

Indklagede har anført, at klageren i forbindelse med oprettelsen af gældsbrevet modtog begæring om låneforsikring med henblik på, at klageren kunne udfylde denne hjemme og returnere den. Klageren blev orienteret om, hvad låneforsikringen indebar, og at dette var en betingelse for lånet. Klageren har anført, at han af indklagedes medarbejder fik udleveret en lukket kuvert, hvis indhold han blev bedt om at se nærmere på derhjemme og aflevere i den følgende uge.

I forbindelse med udgivelsen af bogen skulle klageren stille en bankgaranti på 227.000 kr. over for en bogtrykker. Klageren underskrev den 28. januar 1998 kontragaranti i denne forbindelse. Indklagede beregnede sig et samlet beløb på 1.932,25 kr. til dækning af provision, etableringsgebyr og stempel. Af beløbet udgjorde et etableringsgebyr 400 kr.

Den 29. januar 1998 anmodede klageren indklagede om at standse lånesagen og annullere alle ekspeditioner. Samme dag tilbagekaldte indklagede ejerpantebrevet fra tinglysningskontoret.

Den 3. februar 1999 blev klagerens engagement overført til andet pengeinstitut.

Klageren har oplyst, at han har søgt stempelrefusion for 5.000 kr. i forbindelse med stempling af ejerpantebrevet.

Parternes påstande.

Klageren har den 17. februar 1999 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 6.300,25 kr. med tillæg af renter.

Indklagede har under sagens forberedelse oplyst, at man vil godtgøre klageren 1.532,25 kr., der udgør omkostninger til stempel og provision i forbindelse med den stillede garanti. Indklagede har i øvrigt nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke havde forstået indklagedes tilkendegivelser i forbindelse med drøftelsen af lånet således, at det var en betingelse, at der blev etableret en låneforsikring. Dette kom fuldstændig bag på ham, og han vidste på forhånd, at han ikke ville kunne afgive en tilfredsstillende helbredserklæring. Han meddelte derfor den 29. januar 1998 telefonisk indklagede, at han ikke kunne opfylde kravet om helbredsoplysninger. Han finder, at indklagede under disse omstændigheder bør godtgøre ham omkostningerne ved lånets etablering samt udgifterne til garantien.

Indklagede har anført, at det i forbindelse med drøftelserne om lånets etablering var blevet gjort klart for klageren, på hvilke betingelser et lån kunne ydes, herunder at man krævede en låneforsikring. Dette blev nævnt flere gange for klageren. Stiftelsesomkostningerne medgår til dækning af udgifter i forbindelse med udfærdigelse af dokumenter m.v. og var afholdt på det tidspunkt, hvor klageren meddelte, at sagen skulle standses. Da garantien endnu ikke var sendt til bogtrykkeren, kan omkostninger til stempel og provision godtgøres.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indledningsvis bemærkes, at det omhandlede lån var etableret som et erhvervslån. Af denne grund finder kreditaftalelovens oplysningsbestemmelser i § 9 ikke anvendelse (oplysninger om udgift til krævet forsikring).

Klageren har anført, at han først efter lånets etablering blev oplyst om kravet om en låneforsikring, mens indklagede har anført, at klageren flere gange forinden etableringen var informeret om dette krav. Da en stillingtagen til dette tvistepunkt ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.