Krav i forbindelse med returnering af netbankoverførsler foretaget til konto i Canada.

Sagsnummer:323/2023
Dato:18-01-2024
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina Bryanth Konge, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Betalingsoverførsel fra udlandet - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav i forbindelse med returnering af netbankoverførsler foretaget til konto i Canada.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav i forbindelse med returnering af netbankoverførsler foretaget til konto i Canada.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank.

Klageren oprettede den 23. januar 2023 en overførsel i sin netbank på 8.500 CAD (43.658,32 DKK til kurs 513,6273) til sin konto i en canadisk bank, U. Af nota vedrørende overførslen fremgik, at ordregiver (klageren) skulle betale alle omkostninger i forbindelse med overførslen, og at der var omkostninger på 250 DKK (et gebyr på 50 DKK og omkostninger til modtagende bank på 200 DKK).

Ved nota fra Spar Nord Bank af 10. februar 2023 fik klageren meddelelse om, at overførslen var returneret med 43.449,06 DKK (8.450 CAD til kurs 514,19) med begrundelsen ”manglende oplysninger om [U]”, og at beløbet samme dag var indsat på klagerens konto med valør den 13. februar 2023. Forskellen mellem det beløb, som klageren fik retur den 10. februar 2023, og det beløb, som han overførte den 23. januar, var således 209,16 DKK (50 CAD). Af notaen fremgik endvidere, at banken beregnede sig et gebyr for returnering på 400 DKK.

Den 13. februar 2023 oprettede klageren en ny overførsel i sin netbank på 8.000 CAD (41.894,46 DKK til kurs 523,6807) til sin konto i U. Af nota vedrørende overførslen fremgik ligeldes, at ordregiver skulle betale alle omkostninger i forbindelse med overførslen, og at der var omkostninger på i alt 250 DKK.

Banken har oplyst, at de to overførsler af 23. januar og 13. februar 2023 blev gennemført automatisk på baggrund af de oplysninger, som klageren skrev i sin netbank, og som blev videregivet uændrede til modtager.

Den 16. februar 2023 godtgjorde banken pr. kulance klageren 250 DKK for gebyr for overførslen den 23. januar 2023.  Den 28. februar 2023 blev beløbet på 250 DKK for gebyr for overførslen den 13. februar 2023 og gebyr på 400 DKK for returneringen den 10. februar 2023 hævet på klagerens konto. Klageren anmodede derefter banken om at oplyse, hvad gebyret skyldtes. Banken har oplyst, at den pr. kulance godtgjorde klageren beløbet den 3. marts 2023.

Klageren har fremlagt en korrespondance mellem ham og banken i perioden fra den 9. marts til den 22. maj 2023. Det fremgår heraf, at klageren rettede henvendelse til banken vedrørende overførslen af 13. februar 2023 og anførte:

”Vil lige høre [hvornår] I forventer at det overførte beløb er tilbage på min konto? (altså det beløb jeg har forsøgt at sende til Canada)”

”…Har fået at vide at de ikke er nået frem men sendt tilbage til denne konto. Men de er ikke dukket op endnu. Så I må meget gerne finde dem og få dem tilbage.  …”

I beskeder af 14. og 15. marts 2023 til klageren anførte banken:

”Jeg kan se at gebyret allerede er godtgjort.

Vi kan ikke gøre mere herfra. Jeg henviser endnu en gang til at denne sag skal rette[s] til din Canadiske bank.”

”Vi har tidligere fremsendt track & trace nummer til dig. Som tidligere nævnt skal du kontakte din Canadiske bank.”

I en besked til banken anførte klageren:

”Den samtale jeg svarede på ved min [forrige] besked var vedrørende det [beløb] jeg har sendt af sted men endnu ikke er tilbage i min konto – altså de 40000 kroner som nu er forsvundet. Dem vil jeg gerne have tilbage i min sparnord-konto hurtigst muligt så jeg kan sende dem på anden vis.”

Banken har oplyst, at den efter anmodning fra klageren via sin canadiske korrespondentbank, R, anmodede om returnering af beløbet, og at den modtog 7.950 CAD retur den 31. marts 2023. Banken har fremlagt en meddelelse af 31. marts 2023 til banken fra R fra bankens udlandssystem, hvoraf det blandt andet fremgår:

”… THE PAYMENT WAS EFFECTED IN ACCORDANCE WITH YOUR INSTRUCTIONS. …  HOWEVER, CAD7,975.00 HAS BEEN RETURNED FOR THE REASON AS PER YOUR RECALL REQUEST. WE HAVE TODAY RE-CREDITED YOUR ACCOUNT WITH CAD7,950.00 CHARGES HAVE BEEN DEDUCTED…”

Den 4. april 2023 indsatte banken 40.317,96 DKK (7.950 CAD til kurs 507,1442) på klagerens konto. Forskellen mellem det beløb, som klageren fik retur den 4. april 2023, og det beløb, som han overførte den 13. februar 2023, var således 1.576,50 DKK (50 CAD). Banken meddelte endvidere, at den ville hæve et gebyr på 400 DKK vedrørende gebyr for returnering.

I beskeder af 20. og 25. april 2023 til klageren anførte banken:

”Tak for din henvendelse som jeg nu har undersøgt.

Du har lavet to overførsler til udlandet via din netbank, der begge er kommet retur, fordi beløbene ikke kunne placeres på modtagerkontoen. Du skal være opmærksom på at begge gange, har den udenlandske modtager bank taget 50 CAD i gebyr. Derudover svinger kursen på CAD, fra du sender til du får dem retur. …

Du har betalt 250+650 i gebyrer til spar nord, og disse beløb har vi tilbageført til dig. Derudover har vi slettet et gebyr, der manglede at blive opkrævet på 400 kr. ”

”…

220323: [En afdeling i banken] anmodet om at tilbagekalde overførslen på din foranledning. Du oplyser at beløbet skulle være sendt retur fra bankens side, dog har vi ikke modtaget noget beløb. Vi sender anmodning om returnering til vores korrespondentbank.

230323: Vi får oplyst, at vores anmodning ’is under investigation’

230323: Korrespondentbanken oplyser, at de kontakter modtagers bank for annullering af overførsel.

230323: Samme besked igen.

310323: Vi modtager beløbet retur og det afregnes til dig næste kommende bankdag.”

Parternes påstande

Den 26. maj 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal betale i alt 1.786 DKK (1.577 DKK og 209 DKK) til ham.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han i januar og februar 2023 anmodede banken om hjælp til at overføre penge til sin canadiske bankkonto. Det lykkedes dog ikke ad flere omgange på grund af manglende information fra Spar Nord Bank. Han ønskede derfor sine penge tilbageført til sin konto for i stedet at overføre gennem anden udbyder.

Han fik den 3. marts 2023 at vide, at pengene nu var modtaget hos Spar Nord Bank. Dette har Spar Nord Bank ikke benægtet, men banken overførte først pengene til hans konto den 4. april 2023, og kun 40.317,96 DKK. Banken påstår, at det mindre beløb skyldes renten pr. 4. april, men da pengene allerede blev modtaget af banken den 3. marts 2023, går dette ikke op.

Bankens tidslinje passer ikke. Han fik den 3. marts 2023 at vide, at pengene var tilbage i banken og eftersøgte dem straks hos banken. Banken trak processen ud og eftersøgte først pengene flere uger efter, hvilket medførte et tab for ham. Det undrer ham, at banken først eftersøgte pengene flere uger efter, at den havde fortalt ham, at den havde sat processen i gang. Han gjorde banken opmærksom på, at han havde brug for pengene en måned før, at han faktisk modtog dem.

Banken har tilbageholdt hans penge i over en måned for at kunne levere et mindre beløb end aftalt tilbage og for at kunne tage en anden rente. Han har gjort banken opmærksom på dette ad flere omgange. Banken svarede ikke på hans spørgsmål, men henviste blot til en meddelelse fra banken af 5. april 2023, hvor der står, at "Vi har refunderet gebyrer tidligere til din konto og vi har ikke mulighed for at refundere gebyrer som er opkrævet i udlandet". Banken svarede ikke på, om den benægtede at have tilbageholdt hans penge i en måned for at kunne tage en anden rente.

Banken skal betale 1.577 DKK, som den uberettiget og ubegrundet har taget fra ham samt de 209 DKK, der manglede fra første kiksede overførsel fra banken til U.

Spar Nord Bank har anført, at banken ikke begik fejl i forbindelse med klagerens overførsler.

Overførslerne blev gennemført på baggrund af klagerens egne oplysninger. Det skyldtes ikke forhold i banken, at klagerens bank i Canada ikke kunne modtage dem som følge af, at klageren gav forkerte eller utilstrækkelige oplysninger.

Banken har naturligvis ikke tilbageholdt klagerens penge for ”at kunne levere et mindre beløb end aftalt tilbage”. Det fremgår tydeligt af sagens bilag, at banken har indsat beløbet, som den skal, og at klagerens tab skyldes, at der er returneret et mindre beløb end afsendt samt kursudsving.

Banken har ikke noget ansvar for klagerens tab og har uden at være forpligtet hertil pr. kulance friholdt klageren for enhver form for betaling til banken.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Spar Nord Bank.

Klageren oprettede den 23. januar 2023 en overførsel i sin netbank på 8.500 CAD (43.658,32 DKK til kurs 513,6273) til sin konto i en canadisk bank, U. Ved nota fra Spar Nord Bank af 10. februar 2023 fik klageren meddelelse om, at overførslen var returneret med 43.449,06 DKK (8.450 CAD til kurs 514,19) med begrundelsen ”manglende oplysninger om [U]”, og at beløbet samme dag var indsat på klagerens konto.

Den 13. februar 2023 oprettede klageren en ny overførsel i sin netbank på 8.000 CAD (41.894,46 DKK til kurs 523,6807) til sin konto i U. Klageren rettede efterfølgende henvendelse til banken, da overførslen ikke var indgået på hans konto i U. Banken har oplyst, at den efter anmodning fra klageren via sin canadiske korrespondentbank, R, anmodede om returnering af beløbet. Banken har fremlagt en meddelelse fra bankens udlandssystem af 31. marts 2023 til banken fra R, hvoraf det blandt andet fremgår, at banken modtog 7.950 CAD retur den 31. marts 2023. Den 4. april 2023 indsatte banken 40.317,96 DKK (7.950 CAD til kurs 507,1442) på klagerens konto.

Banken godtgjorde/undlod pr. kulance at opkræve klageren for overførsels- og returneringsgebyrer for de to overførsler (to gange 250 DKK og to gange 400 DKK).  

Klageren har fremsat krav om, at banken skal betale 209 DKK og 1.577 DKK svarende til forskellen mellem de beløb, som klageren overførte, og som han fik retur.

Ankenævnet lægger som oplyst af banken til grund, at overførslerne blev iværksat som netbankoverførsler uden medvirken fra bankens side. Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at den manglende modtagelse af beløbene på klagerens konto hos U skyldtes klagerens egne oplysninger.

På baggrund af de fremlagte notaer, meddelelse af 31. marts 2023 til banken fra R fra bankens udlandssystem og bankens svar til klageren af 20. april 2023 må det lægges til grund, at banken indsatte de beløb, som den modtog retur fra udlandet, og at forskellen mellem de overførte og de returnerede beløb skyldtes kursudsving, og at U og/eller R beregnede sig gebyr i forbindelse med hver af de to returneringer.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at banken begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med klagerens overførsler, i forbindelse med returnering af overførslerne eller i sin håndtering af klagerens henvendelser, der kan medføre, at banken skal betale et beløb til klageren.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.