Udbetaling fra kapitalbevis (ansvarlig indskudskapital) med frigørende virkning.

Sagsnummer:361/1990
Dato:12-02-1991
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Hans Rex Christensen, Kirsten Nielsen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Udbetaling fra kapitalbevis (ansvarlig indskudskapital) med frigørende virkning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 26. januar 1983 købte klageren hos indklagede et kapitalbevis på 12.000 kr. Kapitalbevisets løbetid var 7 år, således at beløbet kunne hæves den 26. januar 1990 med et kurstillæg på 50% af det oprindelige indskud, som forrentedes med en fast årlig rente på 9%. Renterne af indskudsbeløbet skulle ifølge kapitalbeviset løbende - en gang årligt - overføres til en anden konto hos indklagede. I beviset, der angav at være ansvarlig indskudskapital, var endvidere anført:

"Indskuddet er gensidigt uopsigeligt i hele den ovenfor anførte løbetid regnet fra bevisets udstedelsesdato, hvorefter det forfalder til betaling.

Kurstillæg og indskudsbeløb med renter fra sidste rentetermin til forfaldsdagen udbetales til den i [indklagedes] bøger noterede ejer af Kapitalbeviset mod forevisning af behørig legitimation og tilbagelevering af Kapitalbeviset i kvitteret stand."

Da klageren i slutningen af januar 1990 henvendte sig i indklagedes Lynge afdeling, som var kontoførende afdeling for hende, medbringende kapitalbeviset med henblik på at få indskuddet udbetalt, fik hun oplyst, at der den 12. maj 1986 i indklagedes Hillerød afdeling var udbetalt 11.500 kr. af indskuddet. Indklagede fremlagde herefter en nota med klagerens underskrift, hvoraf det ved maskinafstempling fremgik, at der den 12. maj 1986 var udbetalt 11.500 kr. på kapitalbevisets kontonummer.

Klageren har bestridt, at hun har fået beløbet udbetalt, og at det omhandlede bilag er underskrevet af hende, og har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale hende 11.500 kr. forrentet fra den 12. maj 1986 samt 50% kursgevinst.

Indklagede har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiær frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at hun ikke har fået udbetalt de 11.500 kr., og at beløbet ikke er udbetalt med frigørende virkning, idet indklagede ikke som anført på kapitalbeviset i forbindelse med udbetalingen har påført kapitalbeviset en påtegning om nedskrivningen. For så vidt angår den af indklagede fremlagte nota vedrørende den omstridte udbetaling, har klageren anført, at hun ikke kan oplyse, om underskriften er falsk, eller om hun i forbindelse med en anden ekspedition har underskrevet et blankobilag, som ikke er blevet benyttet. Klageren anfører endvidere, at hun aldrig har henvendt sig i Hillerød afdeling vedrørende sine værdipapirer, idet disse var anskaffet via Lynge afdeling, som var kontoførende afdeling for hende. Klageren bestrider endvidere, at hendes mand var til stede den 12. maj 1986 i Hillerød afdelingen, idet klagerens mand på daværende tidspunkt befandt sig i Schweiz. Klageren bestrider ikke, at det fremgår af efterfølgende årsopgørelser fra indklagede, at indeståendet på kapitalbeviset kun udgjorde 500 kr., og at der kun er udbetalt renter i forhold hertil, men klageren har ikke været opmærksom herpå, dels fordi hun ikke selv har udfyldt sin selvangivelse, dels fordi det i flere år ikke har været nødvendigt at anføre hver enkelt konto separat på selvangivelsen, efter at pengeinstitutterne har fået indberetningspligt.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen fordrer en bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, som ikke kan ske for ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at det er indklagedes opfattelse, at klageren og hendes mand den 12. maj 1986 henvendte sig i Hillerød afdelingen med henblik på at få udbetalt provenuet af et pantebrev, ifølge hvilket klageren var pantekreditor. Pantebrevet var indfriet den 28. april 1986 til indklagedes depotafdeling i Hillerød, og den 6. maj 1986 fik klageren skriftligt oplyst, at provenuet androg 11.125,01 kr.

Dette provenu blev krediteret en af klagerens konti hos indklagede, som imidlertid var ophævet, hvorfor beløbet først den 16. maj 1986 blev krediteret klagerens anfordringskonto. Det fremgår af ekspeditionsforløbet i Hillerød midt afdeling, at den ekspederende medarbejder forsøgte at udfinde, på hvilken af klagerens konti provenuet af pantebrevet var krediteret. Da beløbet på grund af det fejlagtige kontonummer imidlertid først blev bogført på klagerens konto den 16. maj 1986, var dette ikke muligt, og beløbet er herefter fejlagtigt udlagt fra klagerens kapitalbevis. Dette dokumenteres af kvitteringen på bilaget af 12. maj 1986, ligesom klageren har udvist en høj grad af passivitet ved ikke at reagere på manglende rentebetalinger fra kapitalbeviset samt oplysninger på årsopgørelser. Selvom det normalt forlanges, at beviset tilbageleveres ved indfrielse, er der tale om en simpel fordring, og indklagede kan godt udbetale fra bevis med frigørende virkning, uden at dette er tilstede eller kvitteres.

Ankenævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at hel eller delvis udbetaling af indeståendet ifølge et kapitalbevis til den rette ejer af beviset vil være frigørende for indklagede, selvom udbetalingen - i strid med bestemmelsen i kapitalbeviset - sker uden tilbagelevering eller nedskrivning af dette.

Indklagede har gjort gældende, at klageren den 12. maj 1986 fik udbetalt 11.500 kr. af indskuddet på kapitalbeviset i indklagedes Hillerød afdeling. Klageren har bestridt, at hun har fået udbetalt det omhandlede beløb, ligesom hun har bestridt, at hun har underskrevet den af indklagede fremlagte nota som kvittering for beløbet. En stillingtagen til dette tvistepunkt ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneafhøringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.