Ekspeditionstid ved overførsler af hidtil investerede midler til udlandet. Spørgsmål om erstatning for kurstab.

Sagsnummer:481/2019
Dato:26-06-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Anita Nedergaard, George Wenning, Ida Marie Moesby, Finn Borgquist
Klageemne:Betalingsoverførsel til udlandet - fejl
Betalingsoverførsel til udlandet - ekspeditionstid
Ledetekst:Ekspeditionstid ved overførsler af hidtil investerede midler til udlandet. Spørgsmål om erstatning for kurstab.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om erstatning for kurstab i forbindelse med forsinket overførsel af hidtil investerede midler til udlandet.

Sagens omstændigheder

Klageren har to mindreårige børn, A og B, der hver havde et værdipapirdepot i Nordnet Bank. Den 11. maj 2018 blev depoterne opsagt af banken, fordi klageren og børnene var flyttet til USA.

Den 18. september 2019 solgte klageren værdipapirerne i børnenes depoter med valør den 20. september 2019. Provenuet, der udgjorde i alt cirka 920.000 kr., skulle overføres til børnenes pengeinstitut i USA.

Overførslerne blev gennemført i november 2019.

Klageren klagede til banken, som ved en e-mail af 17. december 2019 svarede blandt andet følgende:

”…

Vi har første gang overført penge til begge børn den 26.09.2019, således vil I tidligst kunne have haft pengene i hænde mandag den 30.09.2019, såfremt alt havde forløbet uden problemer.

[B og A] modtager pengene efter fejlslagen overførsel henholdsvis den 20.11.2019 og 11.11.2019.

Beløb overført 459.007,2 dkk og 458.725,65 dkk.

Vi kan imødekomme og forstå din frust[r]ation om den langsommelige overførsel, og vi har derfor besluttet os, at vi på baggrund af jeres kundeforhold, at tilkendegive jer en delvis erstatning, ud fra denne betragtning.

[B]:
459.007,2 x 8,05 (rente) = 36.950/ 360 (rentedage) = 102,63 x 37 dage (dage fra den 1. oktober til modtagelse af pengene) = 3797,64 dkk

[A]:
458.725,66 x 8,05 = 36.927 / 360 = 102,57 x 30 dage = 3077,28 dkk

I alt 3797,64 + 3077,28 [+] 200 (ekstra overførsel) = 7074,92 dkk.

Til fuld og endelig afgørelse i sagen skal jeg bede dig bekræfte, at du er enig og kan godkende ovenstående kompensation?

Den 19. december 2019 indgav klageren en klage over Nordnet Bank til Ankenævnet med krav om erstatning for kurstab. Klageren gjorde endvidere indsigelse mod bankens renteberegning. Ifølge klageren udgjorde beløbet retteligt 9.333,66 kr.

Den 5. februar 2020 betalte banken 4.308,53 kr. i renter til A og 5.025,13 kr. i renter til B, i alt 9.333,66 kr.

Klageren opgjorde kurstabet som følge af den forsinkede overførsel til 13.040,85 kr. for A og 13.316,56 kr. for B, i alt 26.357,41 kr. Hertil kom et overførselsgebyr på 200 kr., hvorefter klageren opgjorde kravet til 26.557,41 kr.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstande om, at Nordnet Bank skal betale yderligere erstatning.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at rentegodtgørelserne på i alt 9.333,66 kr., som banken har betalt, er utilstrækkelig. Banken bør betale yderligere erstatning, således at det faktiske tab som følge af den forsinkede overførsel bliver dækket. Tabet udgjorde i alt 26.557,41 kr., hvilket er dokumenteret.

Han kræver ikke at kunne genkøbe aktier til samme pris, som han solgte. Han kræver, at banken kompenserer for at have forsinket overførslerne med henholdsvis 42 og 49 dage. Tabet har været, at han har været nødt til at ”genkøbe” investeringerne henholdsvis 42 og 49 dage senere på grund af bankens gentagne fejl. Dette i et støt stigende marked.

Der er ikke tale om et krav om erstatning for en potentiel gevinst. A har på baggrund af de faktiske handler lidt et tab på 13.040,85 kr., og B har lidt et tab på 13.316,56 kr. Hertil kommer et for meget betalt gebyr på 200 kr. Børnenes konti ville således samlet have været 26.557,41 kr. mere værd, hvis ikke banken gentagne gange havde lavet fejl i overførslerne.

Hvis han havde genkøbt nøjagtig samme værdipapirer, som han solgte, ville tabet have været endnu større.

Banken burde endvidere beregne rentegodtgørelsen på grundlag af en rentesats på mindst 20 %, svarende til bankens egen misligholdelsesrentesats.

Børnenes penge har været 100 % investeret siden 2008 og skal fortsat være investeret de næste 5-8 år. Pengene, som er til børnenes uddannelse, har siden 2008 kun været ude af markedet i overførselsperioden, som på grund af fejl i banken blev forsinket unødigt. Han kunne berettiget forvente, at pengene som følge af overførslen højst ville være ude af markedet i 1-2 uger.

Det var banken, der insisterede på at overføre pengene til USA. Efter de første mislykkede overførselsforsøg forsøgte han at få banken til at overføre pengene til en konto, som han havde i et dansk pengeinstitut, P, hvilket banken afviste. Banken ville kun overføre pengene til konti oprettet i børnenes navne. Børnene havde ingen konti i Danmark. Han forsøgte at få P til at oprette nye konti i børnenes navne, men det ville P ikke. Ingen danske banker ønsker at have kunder med base i USA på grund af øgede rapporteringskrav.

Nordnet Bank AB har anført, at den beklager den lange ekspeditionstid, og at den har anerkendt at betale renter efter renteloven for den forlængede overførselsperiode samt at refundere opkrævede overførselsgebyrer.

Klageren har ikke dokumenteret et tab. En beregning over en potentiel gevinst under forudsætning af køb af et givet værdipapir er ikke en påregnelig og adækvat følge af det langsommelige hændelsesforløb i forhold til overførslerne.

Det var klagerens egen beslutning at sælge alle værdipapirerne i børnenes depoter. På baggrund af klagerens instruks overførte banken det kontante indestående for begge børn til USA den 26. september 2019. Ved beklagelige fejl blev overførslerne returneret gentagne gange, og beløbene blev derfor først modtaget på børnenes konti henholdsvis 13. november (A) og den 20. november 2019 (B).

Da depoterne tilhørte børnene, var det ikke muligt at imødekomme klagerens ønske om at overføre midlerne til hans konto hos P.

Det fremgår af punkt C.1. i de almindelige betingelser for depot-/kontoaftale i banken, at ud- og indbetalinger ikke er muligt til eller fra en konto i udlandet. Det fremgår endvidere af bankens hjemmeside, at det ikke er muligt at få udbetalinger til en udenlandsk konto.

Det var ikke bankens ansvar, at klageren ønskede indestående på børnenes depoter overført til en bank i USA, der ikke kunne modtage værdipapirer. Klageren kunne i stedet have valgt at overføre værdipapirerne i depotet til en anden bankforbindelse i USA. Det var således klagerens eget ansvar at indeståendet/de overførte beløb var kontante beløb.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har to mindreårige børn, A og B, der hver havde et værdipapirdepot i Nordnet Bank. Depoterne blev opsagt af banken, fordi klageren og børnene var flyttet til USA. Midlerne skulle herefter overføres til et pengeinstitut i USA, hvor børnene var kunder.

Værdipapirerne i børnenes depoter blev solgt med valør den 20. september 2019. Overførslen af provenuet af A’s depot, der udgjorde 458.725,65 kr., blev gennemført den 11. november 2019. Overførslen af provenuet af B’s depot, der udgjorde 459.007,20 kr., blev gennemført den 20. november 2019.  

Banken har oplyst, at midlerne tidligst kunne have været gennemført den 30. september 2019.

Banken har beklaget ekspeditionstiden og har anerkendt at betale renter efter renteloven for den forlængede overførselsperiode samt at refundere opkrævede overførselsgebyrer.

Den 5. februar 2020 betalte banken 4.308,53 kr. i renter til A og 5.025,13 kr. i renter til B, i alt 9.333,66 kr. Det er uoplyst, om banken har refunderet overførselsgebyrer.

Banken påtog sig at ekspedere de omhandlede overførsler. Det beroede på fejl i banken, at overførslerne blev forsinket. Ankenævnet lægger til grund, at banken vidste, at midlerne skulle geninvesteres, når overførslen var gennemført. Klageren havde ikke mulighed for at foretage geninvestering af midlerne i overførselsperioden. Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at banken må bære risikoen for kursudviklingen frem til gennemførelsen af overførslen og hermed har pådraget sig erstatningsansvar for kurstab, som A og B blev påført som følge af forsinkelsen.

Klageren har opgjort A’s faktiske kurstab til 13.040,85 kr. og B’s faktiske kurstab til 13.316,56 kr. og har oplyst, at hvis han til A og B havde genkøbt nøjagtig samme værdipapirer, som han solgte, ville tabene have været større.

Banken har ikke gjort indsigelse mod opgørelsen af kurstabene.

Ankenævnet finder herefter, at banken skal betale yderligere 8.732,32 kr. (13.040,85 kr. - 4.308,53 kr. = 8.732,32 kr.) til A og yderligere 8.291,43 kr. (13.316,56 kr. - 5.025,13 kr. = 8.291,43 kr.) til B. Beløbene tillægges rente efter renteloven indgivelsen af klagen den 19. december 2019.

Ankenævnets afgørelse

 

Nordnet Bank skal inden 30 dage til klagerens børn, A og B, betale henholdsvis 8.732,32 kr. og 8.291,43 kr. med tillæg af rente efter renteloven fra den 19. december 2019.

Klageren får klagegebyret tilbage.