Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.

Sagsnummer:418/2014
Dato:12-05-2015
Ankenævn:Kari Sørensen,Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard, George Wenning
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for et dækningskøb, som blev foretaget som følge af, at et aktiesalg blev gennemført uden hensyn til, at klagerens beholdning af den pågældende aktie var reduceret som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordnet Bank, hvor han er tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

I 2014 havde klageren blandt andet 6.000 styk aktier i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. i sit værdipapirdepot i banken.

Lukkekursen på aktien var den 15. oktober 2014 0,68 USD. Valutakursen USD/DKK var 5,801. Klagerens beholdning af Eagle aktier havde således en værdi på 23.668 DKK (6.000 styk x 0,68 USD x kurs 5,801 = 23.668 DKK).

Den 15. oktober 2014 gennemførte Eagle Bulk Shipping Inc. et omvendt aktiesplit, hvorved antallet af udestående aktier blev væsentligt reduceret. Banken har oplyst, at banken fra sin informationsudbyder havde modtaget oplysning om, at Eagle Bulk Shipping Inc. havde gennemført en virksomhedsrekonstruktion (”financial restructuring”), men at denne af informationsudbyderen var kategoriseret som en ”reorganization” og derfor ikke blev registreret som en kapitalrekonstruktion med en reduktion af antallet af de eksisterende aktionærers aktier. Det omvendte aktiesplit var derfor ikke registreret på klagerens depot, da handelen den 16. oktober 2014 åbnede kl. 15.30 dansk tid. Aktiekursen var ved åbningen 14,35 USD, og klagerens beholdning af Eagle aktier havde således angiveligt en værdi på 499.466 DKK.

Banken har oplyst, at handelen med aktien blev lukket kort efter åbningen og forblev lukket til kl. 17.00 den 16. oktober 2014.

Den 16. oktober 2014 kl. 15.34 indlagde klageren en ordre i handelssystemet om salg af 6.000 styk Eagle aktier med en limit på 14 USD. Klageren trak salgsordren tilbage kl. 15.43. Kl. 16.12 indlagde klageren en ny ordre om salg af 3.000 styk Eagle aktier med en limit på 14,11 USD. Denne salgsordre blev gennemført kl. 17.01 til kurs 14,11 USD. Afregningsbeløbet udgjorde 42.266,50 USD efter fradrag af kurtage på 63,50 USD.

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på den markante kursstigning på aktien kl. 17.11 den 16. oktober 2014, og at banken lukkede handlen i aktien samme dag kl. 17.13.

Senere samme dag foretog banken et dækningskøb af 2.970 styk Eagle aktier til klagerens depot for i alt 48.002,06 USD inkl. kurtage. Købskursen var 16,1381 USD og valutakursen 5,8321.

I en e-mail af 17. oktober 2014 kl. 07.38 informerede banken klageren om dækningskøbet.

I en e-mail af 21. oktober 2014 til banken anførte klageren bl.a.:

”... Vedr. EGLE aktier og krav om erstatning.

Torsdag den 16 oktober akkurat efter markedet åbnede i USA, så jeg kursen på EGLE aktierne stige med ca. 2000% til kurs 14,11 USD

Jeg undersøgte alt og tjekkede grundigt efter evt fejl og fandt ingen, hvorefter jeg med stor glæde sætter 3000 af mine 6000 aktier til salg til kurs 14,11 USD. Aktierne blev solgt kort efter.

Straks efter salget er min konto i minus beløb og jeg står helt uforstående og nærmest i chok. Jeg ringer til en mægler som fortæller mig, at der er sket et omvendt split på aktierne og han fortæller mig yderligere, at Nordnet selv har købt aktierne tilbage til en højere pris som resulterer i, at jeg mister hele 5.735,56 USD og halvdelen af mine aktier. Så nu i stedet for 64,58 aktier står der kun 34,58 på mit depot.

Det er uden tvivl et Nordnet system fejl som er årsagen til mit tab og derfor kræver jeg Nordnet står ansvarlig og tilbagebetaler mit tab og aktier og derfor skal erstatte mig 5.735,56 USD og mine 30 EGLE aktier. ...”

Af Nordnet Banks almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fremgår blandt andet:

”… E.3 TILGÆNGELIGE MIDLER M.M.

For at kunne afgive en ordre i handelssystemet er det en betingelse, at nødvendige værdipapirer og/eller midler eller kreditfacilitet både for ordren samt for kurtage er disponible på depotet/konti, når ordren afgives. Selskabet kan efter eget skøn helt eller delvist undlade at effektuere en ordre, hvis der i Kundens depot ikke er de nødvendige værdipapirer og/eller midler eller kreditfacilitet til disposition. I Selskabets handelssystem er der indlagt visse grænser, som har til formål at forhindre, at ordrer uden tilstrækkelig dækning udføres. Hvis en ordre bliver udført, uanset at der ikke er dækning på kontoen eller værdipapirerne ikke findes i depotet, er Kunden fortsat forpligtet af sin ordre. …

E.5 ANNULLERING AF ORDRE OG TILBAGEFØRSEL AF AFSLUTTET ORDRE

Ifølge Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter har Selskabet ret til for Kundens regning at annullere Kundens ordre eller tilbageføre et afsluttet køb eller salg i det omfang, ordren er annulleret, eller afviklingen er tilbageført af den relevante handelsplads. Tilsvarende gælder, hvis Selskabet i andre tilfælde finder, at annullering af en ordre eller tilbageførsel af en afsluttet ordre er påkrævet under hensyn til, at der vurderes at være begået en åbenbar fejl af Selskabet, markedsmodparten eller Kunden selv, eller hvis Kunden via ordren har handlet i strid med gældende lovgivning. Hvis ordren allerede er registreret i Kundens depot, kan Selskabet om muligt korrigere registreringen. Ved annullering af en ordre eller tilbageførsel af en afsluttet ordre skal Selskabet inden for rimelig tid søge at informere Kunden herom. …

G.7 FEJLAGTIG REGISTRERING I DEPOTET M.M.

Hvis Selskabet ved en fejltagelse har registreret køb eller salg af værdipapirer i Kundens depot eller indsat eller hævet midler på tilhørende konto eller i øvrigt har foretaget fejlposteringer af Kundens depot eller tilhørende konti, påhviler det Selskabet at korrigere fejlen og registrere den korrekte postering. Hvis Kunden disponerer over værdipapirer eller indsætter midler, der er registreret på baggrund af en fejlpostering, skal Kunden på anmodning fra Selskabet snarest muligt til Selskabet tilbagelevere værdipapirerne eller tilbagebetale de midler, som Kunden på grund af fejlposteringen har modtaget. Hvis Kunden undlader dette, er Selskabet berettiget til at berigtige fejlen ved at disponere på Kundens vegne og debitere Kundens konto for udgifter og omkostninger i forbindelse hermed. …

G.10 BEGRÆNSNING AF SELSKABETS ANSVAR …

a) Særligt vedrørende de elektroniske tjenester …

… Hvis Kunden konstaterer fejl eller forstyrrelse, er Kunden forpligtet til omgående at påtale dette overfor Selskabet. Hvis dette ikke sker, mister Kunden retten til at kræve erstatning, til at hæve ordren samt til at gøre nogen anden sanktion, som er baseret på fejlen eller forstyrrelsen, gældende. …”

Parternes påstande

Den 16. december 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at Nordnet Bank AB skal erstatte ham tabet ved salget og dækningskøbet af aktierne og tilbageføre 30 styk Eagle aktier til hans depot.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han handlede i god tro. Han er blevet påført et stort tab som følge af bankens systemfejl. I stedet for 64,58 aktier står der nu kun 34,58 på hans depot.

Banken skal erstatte ham tabet ved salget og dækningskøbet af aktierne og tilbageføre 30 styk Eagle aktier til hans depot.

Nordnet Bank AB har anført, at den forkerte oplysning om depotværdien og antallet af aktier på klagerens depot svarede til en fejlagtig postering. Klageren solgte det forkert registrerede antal aktier. Det var åbenlyst, at der var tale om en fejl, og klageren var derfor forpligtet til at levere de fejlagtigt solgte aktier tilbage. Dette følger af bankens betingelser samt af almindelige obligationsretlige grundsætninger.

Klageren burde have undret sig over en exceptionel værdistigning i aktien og have undersøgt omstændighederne nærmere. Klageren ville nemt have kunnet kontakte banken for at undersøge grunden til værdistigningen. På selskabets hjemmeside lå en pressemeddelelse med information om det omvendte aktiesplit, der blev gennemført som led i en rekonstruktion. Af pressemeddelelsen fremgik, at den eksisterende aktiekapital ville svare til 0,5 % af det rekonstruerede selskab, og at den resterende del blev fordelt på selskabets gældskreditorer. Det var derfor åbenlyst, at kursen på en konkurstruet aktie ikke kunne stige over 2.000 %. Klageren var derfor ikke i god tro, da han valgte at disponere på baggrund af den åbenlyst fejlagtige postering og må bære omkostningerne ved korrektionen af det fejlagtige salg af aktier.

Da klageren indlagde salgsordren var handlen i aktien lukket, hvilket var et yderligere tegn på, at der var sket en begivenhed med aktien.

Tilbagekøbet blev afregnet til en gennemsnitskurs i tidsrummet 18.15-20.08, hvorved klageren opnåede samme kurs som andre kunder, der havde solgt fejlregistrerede aktier. Næste morgen kl. 7.38 blev klageren informeret om forløbet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at det omvendte aktiesplit i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. ikke blev registreret på klagerens depot som følge af en fejl fra Nordnet Banks side.

Kursen på klagerens Eagle aktier fremstod herefter som steget cirka 20 gange fra børsens lukning den 15. oktober 2014 til åbningen den 16. oktober 2014 uden, at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en sådan stigning.

Det er ikke oplyst, om selskabets aktionærer var involveret i beslutningen om det omvendte aktiesplit, eller om og i givet fald hvordan selskabets aktionærer blev informeret herom.

Ankenævnet finder, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på klagerens depot. Sagens afgørelse beror herefter på, hvorvidt klageren indså eller burde have indset, at depotets udvisende beroede på en fejl, og om det var påregneligt for klageren, at han ved salg af aktierne risikerede et reelt tab som følge af dækningskøb.

Ankenævnet finder, at en afgørelse heraf forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.