Spørgsmål om hæftelse for 14-årig søns køb af spil hos Apple trukket via klagerens betalingskort, herunder spørgsmål om indsigelsesfrist, jf. lov om betalingstjenester § 63, var overholdt.

Sagsnummer:11/2016
Dato:25-05-2016
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive, Karin Sønderbæk
Klageemne:Betalingstjenester - passivitet
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for 14-årig søns køb af spil hos Apple trukket via klagerens betalingskort, herunder spørgsmål om indsigelsesfrist, jf. lov om betalingstjenester § 63, var overholdt.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om klagerens hæftelse for sin 14-årige søns køb af spil hos Apple trukket via klagerens betalingskort, herunder spørgsmål om indsigelsesfristen i lov om betalingstjenester § 63 var overholdt.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han havde en kassekredit med et tilknyttet Visa/Dankort. Kassekreditten havde et kreditmaksimum på 20.000 kr.

Klageren har oplyst, at han den 24. februar 2015 accepterede, at hans søn S på 14 år købte et spil hos Apple for 79 kr. via iTtunes med hans Visa/Dankort.

Klageren har endvidere oplyst, at der herefter indtil den 16. juni 2015 blev foretaget en række betalinger til Apple på i alt ca. 30.000 kr. med hans Visa/Dankort uden hans samtykke.

Banken har oplyst, at klagerens kassekredit den 2. juni 2015 kom i overtræk, og at overtrækket blev forøget i dagene herefter. Banken forsøgte uden held at kontakte klageren og lagde besked på hans telefonsvarer. Den 11. juni 2015 var kassekreditten i overtræk med mere end 10.000 kr., og banken lagde på ny besked på klagerens telefonsvarer.

Den 11. juni 2015 sendte banken endvidere klageren en push-sms med teksten:

”Vil du kontakte mig snarest vedr. din kassekredit ellers må jeg spærre dit dankort.

Mvh

Spar Nord Bank

[rådgiverens navn]”.

Klageren reagerede ikke på beskeden, og banken spærrede derfor klagerens Visa/Dankort. Herefter sendte banken samme dag en ny push-sms med teksten:

”Jeg har nu spærret dit dankort – ring til mig snarest.

Mvh

Spar Nord Bank

[rådgiverens navn]”

Den 11. juni 2015 sendte banken endvidere et brev til klageren med oplysning om, at Visa/dankortet var blevet spærret.

Den 16. juni 2015 sendte banken klageren en push-sms med teksten:

”Hej [klagerens navn] Du SKAL ringe til mig i dag.

Mvh

[rådgiverens navn]”

Klageren har oplyst, at han den 16. juni 2015 blev kontaktet af en medarbejder i banken, der gjorde opmærksom på et stort antal hævninger på hans konto. Han blev kort orienteret om, at han kunne kontakte Apple, men modtog i øvrigt ingen vejledning, herunder om muligheden for at fremkomme med indsigelse over for banken vedrørende de foretagne hævninger.

Banken har oplyst, at klageren den 16. juni 2015 kom ind i banken. Der blev overført 16.000 kr. fra en anden af klagerens konti til dækning af overtrækket. Klageren fik udleveret en kontoudskrift med alle transaktioner på kontoen, og banken gjorde opmærksom på, at der var mange transaktioner, primært via iTunes.

Banken har endvidere oplyst, at klageren mente, at det var hans søn, der havde foretaget transaktionerne. Den rådgav klageren om, at han kunne rette henvendelse til Apple, og at han over for banken skulle gøre indsigelse mod de transaktioner, som han ikke kunne vedkende sig.

Den 27. august 2015 skrev klagerens advokat en mail til Apple og bad om tilbagebetaling af de af Apple foretagne hævninger, idet han oplyste, at der var tale om hævninger foretaget af S uden klagerens samtykke.

I en mail samme dag til klagerens advokat accepterede Apple at tilbagebetale 5.829 kr. til klageren. Apple anførte endvidere blandt andet:

”…

[Advokatens navn], I was unable to reverse all of the charges on your clients account. Please understand that our ability to assist you with purchases diminishes with time. As this purchase was placed so long ago, we will be unable to reverse the charges for you. That being said, if you experience an issue like this again in the future, please contact us closer to the time of purchase as we should be able to assist you more efficiently then. I sincerely apologize for any trouble that this causes you. To see our terms of sale, please follow this link:

I urge them to contact the card issuer to have them remove the transactions. We can reverse the charges for the transactions once we receive chargeback orders from their card issuer.

…”

I en mail af 31. august 2015 bad klagerens advokat banken om at tilbageføre de hævninger på klagerens konto, som Apple ikke var i stand til at returnere som følge af, at de lå for langt tilbage tidsmæssigt, jf. svaret fra Apple af 27. august 2015.

Banken henviste klagerens advokat til på vegne klageren at udfylde en indsigelsesblanket og sende den til bankens kortservice-afdeling.

Indsigelsesblanketterne, hvori klageren gjorde indsigelse mod 70 hævninger foretaget med hans Visa-/Dankort i perioden fra den 24. marts 2015 til den 16. juni 2015 for i alt ca. 25.000 kr., blev underskrevet af klageren den 17. september 2015 og modtaget i banken den 22. september 2015. I feltet ”Øvrige oplysninger” i indsigelsesblanketterne anførte klageren:

”Min søn, [navn], på 14 år fik den 24. februar 2015 lov til at købe et spil hos Apple for 79,00 via Itunes. Efterfølgende er der fra min konto indtil den 16. juni 2015 hævet et beløb på ca. kr. 30.000,00,- uden mit samtykke. Min søn har hele tiden troet, at denne kun spillede for sjov - og ikke for rigtige penge. Apple har delvist refunderet betalingerne fra den 2. juni 2015 og frem, og har opfordret til at jeg beder min bank om at refundere de resterende hævninger.”

I en mail af 13. oktober 2015 til klagerens advokat oplyste banken, at den ikke kunne imødekomme indsigelsen, idet den anførte, at klageren havde rettet henvendelse for sent til banken om hævningerne. Klagerens advokat skrev igen til banken pr. mail den 21. oktober 2015, og banken afviste i en mail af 2. december 2015 på ny at tilbageføre hævningerne.

Banken har under sagens forberedelse fremlagt bankens gældende Regler for Visa/Dankort, hvoraf blandt andet følgende fremgår:

”…

8.0 Tilbageførsel af betalinger, som du ikke har godkendt

Hvis du mener, at der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du henvende dig til dit pengeinstitut snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om du har henvendt dig rettidigt i dit pengeinstitut, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 6. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til pengeinstituttet senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på din konto.

…”

Parternes påstande

Den 11. januar 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal tilbageføre de uberettigede hævninger, der med fradrag af udbetaling fra Apple udgør i alt ca. 25.000 kr.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hævningerne er foretaget uden hans samtykke, og at banken derfor er forpligtet til at tilbageføre dem.

Han opdagede først de uberettigede hævninger den 16. juni 2015 i forbindelse med samtalen med bankens medarbejder. Han blev alene orienteret om, at han kunne kontakte Apple, men blev i øvrigt ikke vejledt om muligheden for at gøre indsigelse over for banken vedrørende de foretagne hævninger.

Spar Nord Bank har anført, at klageren den 16. juni 2015 ved mødet i banken blev vejledt om mulighederne for at gøre indsigelse. Endvidere fik klageren af banken udleveret en kontoudskrift, så han kunne se alle posteringerne.

Det fremgår af Regler for Visa/Dankort, punkt. 8, at kortholderen skal henvende sig til banken snarest muligt, efter han er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion.

Reglen i punkt 8 i Regler for Visa/Dankort svarer til § 63 i lov om betalingstjenester. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at brugeren skal rette henvendelse til udbyderen snarest muligt efter, at han er blevet opmærksom på, at der foreligger en uautoriseret transaktion.

I et notat af 25. november 2014 fra Forbrugerombudsmanden om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens § 63 lægges det til grund, at indsigelser fremsat indtil 14 dage efter konstateringen af den uautoriserede transaktion under alle omstændigheder vil opfylde kriteriet ”snarest muligt”.

Klageren blev senest bekendt med de foretagne transaktioner den 16. juni 2015. Han kontaktede først sin advokat ca. 2 måneder senere. Advokaten skrev til Apple den 27. august 2015. Først den 22. september 2015, det vil sige ca. 3 måneder efter mødet i banken, modtog banken en oversigt over, hvilke transaktioner, som klageren ville gøre indsigelse mod.

Klageren havde via den kontoudskrift, som han fik udleveret, og vejledningen fra banken mulighed for og anledning til at gøre indsigelse mod de transaktioner, som hans søn måtte have foretaget uden hans samtykke. Klageren kunne ikke forholde sig passiv, men havde en forpligtelse til at undersøge tingene nærmere.

Klageren har således ikke kontaktet banken snarest muligt efter at være blevet opmærksom på de uautoriserede transaktioner, jf. kortholderreglernes punkt 8 og lov om betalingstjenester § 63. Banken er derfor ikke forpligtet til at dække klagerens tab.

Det fremgår af svaret af 27. august 2015 fra Apple til klagerens advokat, at klageren kunne have fået refunderet flere transaktioner af Apple, hvis han havde rettet henvendelse tidligere. Der er ikke nærmere henvist til Apples regler eller eventuelle frister i svaret, og klageren ses ikke at have stillet spørgsmål ved Apples svar.

Ankenævnets bemærkninger

Det lægges som ubestridt til grund, at de omtvistede transaktioner i sagen i perioden fra den 24. marts 2015 til den 16. juni 2015 skyldtes, at klagerens 14-årige søn S uden klagerens samtykke havde anvendt klagerens Visa/Dankort oplysninger ved køb af spil hos Apple.

Det følger af lov om betalingstjenester § 63, at indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende transaktion.

Klageren har oplyst, at han den 16. juni 2015 blev kontaktet af en medarbejder i banken og blev gjort opmærksom på et stort antal hævninger på hans konto. Han blev endvidere kort orienteret om, at han kunne kontakte Apple.

Der er uklart, om banken på fyldestgørende måde rådgav klageren om proceduren for at gøre indsigelse mod hævningerne herunder om, at indsigelse skulle ske snarest muligt.

Ankenævnet finder imidlertid, at klageren også selv havde en handlepligt, herunder en pligt til at forsøge at kontakte Apple med henblik på at begrænse tabet.

Klageren kontaktede først Apple om hævningerne den 27. august 2015, det vil sige ca. 2 ½ måned efter drøftelsen med banken den 16. juni 2015, og gjorde først indsigelse mod hævningerne over for banken den 31. august 2015 og udfyldte efterfølgende indsigelsesskemaer, der blev modtaget i banken den 22. september 2015.

Under hensyntagen til antallet af hævninger foretaget uden klagerens samtykke, størrelsen af det hævede beløb på over 30.000 kr. og den tid der gik, inden klageren kontaktede Apple, finder Ankenævnet, at klageren selv må være nærmest til at bære tabet ved de foretagne hævninger.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.