Indsigelse mod modregning i dødsfaldssum, som af et pensionsselskab var blevet indsat på Nemkonto

Sagsnummer:42/2020
Dato:19-08-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Kristian Ingemann Petersen, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Modregning - øvrige spørgsmål
Gældssanering - modregning
Ledetekst:Indsigelse mod modregning i dødsfaldssum, som af et pensionsselskab var blevet indsat på Nemkonto
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod, at Ringkjøbing Landbobank modregnede i indeståendet på hendes Nemkonto, hvor der af et pensionsselskab var blevet indsat en dødsfaldssum på 300.000 kr. på baggrund af, at hendes ægtefælle var afgået ved døden.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes nu afdøde ægtefælle, M, var kunder i Nordjyske Bank, nu Ring­kjøbing Landbobank, hvor de blandt andet havde et boliglån. Ved gældsbrev af 15. december 2014 blev lånet forhøjet med 118.937,72 kr. til 730.000 kr. Renten var variabel, for tiden 9 % om året. Banken har oplyst, at klageren og M forinden havde solgt deres bolig, og at forhøjelsen blev anvendt til inddækning af tab på boligen samt indskud til en lejlighed. Af gældbrevet fremgik blandt andet:

”…

Misligholdelse
Lånet er misligholdt hvis:

Det betyder, at lånet kan ophæves, og at I skal indfri lånet straks – uanset opsigelsesvarsel.

Det samme gælder hvis I eller lånets kautionist:

4. … kommer under …gældssanering

  1. afgår ved døden

…”

M havde en pensionsordning i et pensionsselskab.

I september 2019 døde M. Pr. dødsdagen var der en saldo på -668.616,24 kr. på boliglånet. Ej tilskrevne renter/gebyrer udgjorde -13.683,74 kr.

Den 24. september 2019 indsatte pensionsselskabet en dødsfaldssum på 300.000 kr., på klagerens Nemkonto i banken.

Den 25. november 2019 blev der ved skifteretten indledt gældssaneringssag for klageren.

Den 29. november 2019 var der en saldo på 314.646,57 kr. på klagerens Nemkonto. Samme dag blev der indsat løn på 17.754,93 kr., hvorefter saldoen udgjorde 332.401,50 kr.

Den 3. december 2019 modregnede banken 314.646,57 kr. i indeståendet på Nemkontoen til nedbringelse af gælden på boliglånet. Ved mail samme dag til klageren oplyste banken om modregningen. Banken anførte, at den havde fået meddelelse om, at der var indledt gældssaneringssag for klageren, og at det ”betyder bl.a. at hele din gæld er forfalden til betaling med det samme.”

Klageren gjorde indsigelse mod modregningen, som imidlertid blev fastholdt af banken.

Den 3. februar 2020 indgav klageren en klage over banken til Ankenævnet.

Parterne sendte nogle forespørgsler til pensionsselskabet. I en mail af 25. marts 2020 til klagerens advokat anførte pensionsselskabet blandt andet:

”…

Dødsfaldssummen (livsforsikring) udbetales som en skattefri engangssum. Dødsfaldssummen er som standard på 300.000 kr. og sikrer, at der bliver udbetalt mindst 300.000 kr. ved død, uanset hvor meget vores medlem har nået at spare op

Man kan ikke råde over dødsfaldssummen inden det fikserede udbetalingstidspunkt, dog er det muligt at ændre i forsikringssummens størrelse.

Medlemmet havde ikke indsat en navngivet begunstiget til at modtage dødfaldssummen. Derfor er ”nærmeste pårørende” indsat som standardbegunstigelse.

Udbetalingen af en dødsfaldssum går udenom boet. Vi henviser ligeledes til vores pensionsvejledning side 19.

”Udbetalingerne ved dødsfald udbetales uden om boet til de begunstigede, uanset om du ved din død efterlader dig gæld. Det gælder dog ikke, hvis du har valgt, at pengene skal udbetales til boet, eller du har indsat ”ingen begunstigelse”. Dine efterladte kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod en begunstigelse. Bliver pengene udbetalt til boet, er de ikke kreditorbeskyttede, og dine efterladte kan have tvangsarveret, så du ikke kan råde over det fulde beløb.”

…”

I en mail af 20. april 2020 til banken anførte pensionsselskabet:

”…

Udbetalingen af en dødsfaldssum fra [pensionsselskabet] betragtes som en forsikringsudbetaling.

Udbetalingen går uden om boet, dvs. at den er beskyttet mod afdødes kreditorer, men de er ikke beskyttet imod modtagers kreditorer.

[pensionsselskabet] kan indsætte pengene på en særskilt konto, men vi kan ikke garantere om udbetaling er kreditorbeskyttet eller ej. Det er en sag mellem modtager og dennes kreditorer, og det er kun domstolene, der kan afgøre spørgsmålet.

…”

Af bankens almindelige forretningsbetingelser fremgik blandt andet:

”…

  1.   Modregning
    Banken kan - uden at give dig besked først - modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i dit indestående i banken eller i ethvert andet tilgodehavende, som du har eller får hos banken.

Vi modregner ikke i den del af din løn eller offentlige ydelser mv., som er nødvendig til at dække dine almindelige leveomkostninger.

Vi modregner ikke i indestående på konti, der efter loven eller særlig aftale er sikret mod kreditorforfølgning.

…”

Banken har fremlagt en posteringsoversigt for klagerens Nemkonto. I perioden 24. september 2019 - 3. december 2019 var laveste saldo 281.822,83 kr. og højeste saldo 339.253,50 kr.

Banken har endvidere blandt andet fremlagt en pensionsvejledning, der er udarbejdet af pensionsselskabet. Af denne fremgår blandt andet:

”…

Sådan virker opsparingssikring og dødsfaldssummen

Dine efterladte får udbetalt et beløb, der mindst svarer til din opsparing, hvis du dør inden pensionering. En del af denne udbetaling er dødsfaldssummen. Dødsfaldssummen er med til at sikre dine efterladte en minimumsudbetaling, hvis din opsparing ikke er så stor. Derudover er udbetaling af dødsfaldssummen skatte- og afgiftsfri og vil derfor betyde, at der er mere til de efterladte.

Er din opsparing mindre end dødsfaldssummen, udbetales hele dødsfaldssummen. …

Er din opsparing større end dødsfaldssummen, udgør dødsfaldssummen kun en del af udbetalingen til dine efterladte. …

Eksempler på udbetaling

Selvom dødsfaldssummen er mindre end opsparingen, betyder det stadig noget, om du har den. Det skyldes, at dødsfaldssummen er en skattefri forsikring:

UDBETALING VED DØD

Ved dødsfald inden pensionering har dine nærmeste pårørende eller den eller dem, du har begunstiget, normalt ret til en udbetaling, der svarer til din opsparing. …

Hvis du lige er begyndt at spare op til pension, er der ikke så mange penge endnu. Derfor har vi en dødsfaldssum.

Dødsfaldssummen er som standard på 300.000 kr. og sikrer, at der bliver udbetalt mindst 300.000 kr. ved død, uanset hvor meget du har nået at spare op. Hvis der inden for de sidste 12 måneder er udbetalt aldersopsparing eller kapitalpension på grund af sygdom, bliver dødsfaldssummen dog reduceret med et tilsvarende beløb. Der skal ikke betales skat eller afgift af dødsfaldssummen.

Udbetaling ved død sker uden om boet, med mindre du aktivt har valgt, at den skal udbetales til boet. At den bliver udbetalt uden om boet betyder, at dine efterladte får pengene, selvom du ved din død havde gæld, og der ikke er penge nok i boet til at betale gælden.

På din pensionsoversigt og på Min side på vores hjemmeside kan du se, hvor meget der vil blive udbetalt, hvis du dør inden folkepensionsalderen, og inden du er begyndt at få pensionen udbetalt.

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal tilbageføre dødsfaldssummen på 300.000 kr.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun den 3. december 2019 via netbank forsøgte at overføre dødsfaldssummen til en særskilt konto, men forgæves. Hun kontaktede banken, som imidlertid ikke ville foretage overførslen. Senere samme dag meddelte banken, at den havde modregnet.

Dødsfaldssummen blev udbetalt uden om dødsboet og var kreditorbeskyttet.

Beløbet blev af pensionsselskabet indsat på Nemkontoen. Hun havde ingen indflydelse på til hvilken konto pensionsselskabet overførte dødsfaldssummen, og hun vidste ikke, at beløbet skulle overføres til en særlig konto for at undgå modregning.

Dødsfaldssummen var som standard 300.000 kr. og størrelsen var uafhængig af, hvor meget, der var sparet op i pensionsordningen. Ordningen havde således karakter af en pensionsopsparing med en garanteret udbetaling ved død.

Ifølge pensionsselskabets oplysninger er beløb der udbetales til dødsboet ikke kreditorbeskyttede. Modsætningsvis er beløb, der – som i nærværende sag – udbetales udenom boet direkte til den begunstigede netop kreditorbeskyttede.

Det af banken anførte om, at der gælder et adskillelseskrav for at opretholde kreditorbeskyttelsen bestrides. Kravet om adskillelse gælder alene for erstatningskrav omfattet af retsplejelovens § 513, stk., 1., men ikke ordninger omfattet af retsplejelovens § 512, stk. 3, hvor udlægsfritagelsen er absolut.

Samlet set havde den i sagen omhandlede ordning karakter af en opsparing med pensionssigte og det beløb, der kom til udbetaling ved medlemmets, M’s død – betegnet som dødsfaldssummen med en garanteret mindsteudbetaling ved død på kr. 300.000 – var kreditorbeskyttet i medfør af retsplejelovens § 512, stk. 3 og forsikringsaftalelovens § 116, stk. 1, hvorfor banken er forpligtet til at tilbageføre dødsfaldssummen på 300.000 kr. til det afdøde medlems efterlevende ægtefælle, klageren.

Det anførte i mailen af 20. april 2020, hvor en medarbejder giver udtryk for, at ordningen på betragtes som en forsikringsudbetaling, er ikke tilstrækkelig dokumentation for det af banken anførte om, at ordningen ikke er omfattet af retsplejelovens § 512, stk. 3, men derimod retsplejelovens § 513.

Pensionsselskabet betegner tværtimod flere steder i sin Pensionsvejledning ordningen som en pensionsopsparing med en garanteret mindsteudbetaling ved død, hvilket understøtter, at ordningen har karakter af en opsparing med pensionssigte, og – som alle andre opsparingsordninger med pensionssigte – har bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes med det opsparede beløb hvis kontohaver (M) som medlem af pensionsselskabet afgik ved døden inden det fikserede tidspunkt for ordinær udbetaling fra opsparingsordningen.

Hverken Østre Landsrets afgørelse refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2001 side 2581 eller Højesterets afgørelse refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2001 side 2372, som banken har påberåbt sig, er relevante, idet begge afgørelser omhandlede fortolkning af Retsplejelovens § 513, og ikke § 512, stk. 3, som sagen her drejer sig om.

Heraf følger også, at bankens bemærkninger om adskillelseskravet for at opretholde kreditorbeskyttelse er irrelevant, fordi kravet om adskillelse alene gælder for erstatningskrav omfattet af retsplejelovens § 513, stk. 1, men ikke ordninger omfattet af Retsplejelovens § 512, stk. 3, hvor kreditorbeskyttelsen er absolut.

Ringkjøbing Landbobank har anført, at modregningen var korrekt og i overensstemmelse med gældende regler.

Modregningen blev reduceret med løn (fratrukket forbrug) i henhold til punkt 11 i bankens almindelige forretningsbetingelser.

Dødsfaldssummen var ikke udlægsfritaget efter hverken retsplejelovens § 512, stk. 3, eller § 513, stk. 1, jf. Højesterets afgørelse refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2001 side 2372.

Endvidere gælder et adskillelseskrav for at opretholde en eventuel kreditorbeskyttelse. Adskillelseskravet indebærer, at erstatningen skal indsættes på en særskilt konto med en særlig påtegning om kreditorbeskyttelsen. Kravet er ikke opfyldt i nærværende sag, hvor dødsfaldssummen blev indsat på klagerens Nemkonto, der blev benyttet af klageren som lønkonto med tilhørende betalingskort. Ifølge Østre Landsrets afgørelse refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2001 side 2581 er det tilstrækkeligt til, at en udbetaling ikke er kreditorbeskyttet, at beløbet er udbetalt til en kundes almindelige bankkonto.

Banken har ikke ydet nogen form for rådgivning i forbindelse med udbetalingen eller modtaget anmodning om at oprette en separat konto med påtegning om kreditorbeskyttelse.

I mere end to måneder fra udbetalingen og indtil bankens modregning den 3. december 2019 indgik dødsfaldssummen i klagerens daglige økonomi. I perioden blev der foretaget flere større transaktioner på kontoen ud over lønindbetalinger samt et større antal korttransaktioner.

Hvis det havde været muligt, at kreditorsikre dødsfaldssummen burde pensionsselskabet have rådgivet klageren herom forinden beløbet blev udbetalt.

Både indledningen af gældssaneringssagen og dødsfaldet anses jf. "Vilkår for lån i Nordjyske Bank" for misligholdelse af lånet. Banken var derfor berettiget til at foretage modregning i henhold til "Almindelige forretningsbetingelser — privatkunder".

Dødsfaldssummen var en forsikring, der er kom til udbetaling i forbindelse med, at klagerens ægtefælle, M afgik ved døden. Dette har pensionsselskabet bekræftet ved mailen af 20. april 2020, ligesom det støttes af oplysningerne i pensionsselskabets vejledning og mailen af 25. marts 2020 til klagerens advokat. Retsplejelovens § 512, stk. 3, finder derfor ikke anvendelse, idet denne bestemmelse alene omhandler udlæg i krav på pension eller krav på understøttelse eller anden hjælp fra det offentlige.

Forsikringsaftaleloven § 116, stk. 1 omhandler den situation, hvor beløbet endnu ikke er kommet til udbetaling, og vil derfor ligeledes ikke være relevant at inddrage i denne sag.

Den relevante bestemmelse i denne sag er retsplejelovens § 513, der omhandler udlæg i tab af forsøger eller i godtgørelse i forbindelse hermed. Den konkrete dødsfaldsdækning var en privattegnet livsforsikring, der ifølge retspraksis som udgangspunkt ikke er omfattet af beskyttelsen i retsplejelovens § 513, jævnfør Højesterets afgørelse refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2001 side 2372.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hendes nu afdøde ægtefælle, M, var kunder i Ringkjøbing Landbobank, hvor de blandt andet havde et lån, som pr. M’s dødsdag i september 2019 var nedbragt til knap 700.000 kr. På baggrund af dødsfaldet blev der den 24. september 2019 af et pensionsselskab, hvor M havde været kunde, indsat en dødsfaldssum på 300.000 kr. på klagerens Nemkonto i banken.

Den 25. november 2019 blev der indledt gældssaneringssag for klageren.

Den 3. december 2019 modregnede banken 314.646,57 kr. i indeståendet på Nemkontoen til nedbringelse af gælden på lånet.

Ankenævnet finder, at banken var berettiget til at ophæve lånet på baggrund af, at der blev indledt gældssanering for klageren, og at det modregnede beløb således var forfaldent til betaling.

Den omstændighed, at der blev indledt gældssaneringssag for klageren var ikke i sig selv til hinder for, at banken kunne foretage modregning, jævnfør konkurslovens § 201 sammenholdt med § 42.

Det modregnede beløb svarede til saldoen på Nemkontoen før den 29. november 2019, hvor der blev indsat løn på kontoen. Modregningen medførte således ikke, at klageren blev afskåret fra at råde over lønudbetalingen. Ankenævnet finder herefter, at banken overholdte sin forpligtelse til at sikre sig, at der efter modregningen var tilstrækkelige midler til dækning af nødvendige leveomkostninger for klageren, jævnfør princippet i retsplejeloven § 509 om trangsbeneficiet og punkt 11 i bankens "Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder".

Dødsfaldssummen havde hverken karakter af pension eller krav på understøttelse fra det offentlige eller fra en velgørende institution, og udgjorde heller ikke erstatning for tab af forsørger. Allerede på grund af dødsfaldssummens karakter var denne ikke beskyttet mod udlæg i medfør af retsplejelovens § 512 og/eller § 513. Ankenævnet finder derfor, at modregningen ikke kan tilsidesættes på baggrund af disse bestemmelser. Som følge heraf, og idet modregningsbetingelserne i øvrigt var opfyldt, får klageren ikke medhold i sin påstand om, at banken skal tilbageføre dødsfaldssummen på 300.000 kr.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen