Indsigelse mod betalingstransaktioner.

Sagsnummer:233/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - notabetalinger
Ledetekst:Indsigelse mod betalingstransaktioner.
Indklagede:Sparekassen Hobro
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens hæftelse for 9 transaktioner på i alt 2.140 EUR foretaget med klagerens Visa/Dankort under dennes ferie på De Kanariske Øer i 2004

Sagens omstændigheder.

Klageren har et Visa/Dankort i tilknytning til sin konto hos indklagede.

Den 24. november 2004 kl. 03.00 blev klagerens Visa/Dankort spærret af PBS. Om morgenen/formiddagen samme dato ringede indklagede til klageren, der var på ferie på De Kanariske Øer. Klageren, der var i besiddelse af Visa/Dankortet, kunne ikke anerkende de seneste hævetransaktioner med Visa/Dankortet, og spærringen blev derfor opretholdt.

Klageren anmeldte forholdet til politiet i Las Palmas, og ved hjemkomsten gjorde klageren hos indklagede indsigelse imod fire pengeautomathævninger på i alt 390 EUR og fem betalinger på en natklub på i alt 1.750 EUR svarende til i alt 16.180,62 kr. inklusiv 4 pengeautomatgebyrer á 30 kr.

Transaktionerne var foretaget med klagerens Visa/Dankort om aftenen og natten den 23./24. november 2004. Ved pengeautomathævninger blev der anvendt pinkode; betalingerne på natklubben skete ved underskrivelse af notaer.

Af klagerens redegørelser for forløbet fremgår bl.a., at han havde besøgt den pågældende natklub, hvor han hurtigt var faldet i snak med en servitrice. Han bestilte en øl og en drink og udleverede i den forbindelse Visa/Dankortet til bartenderen. Han fik penge retur, men ikke Visa/Dankortet. Da han ca. en halv time senere købte en yderligere drink, kom han i tanke om, at han ikke havde fået kortet retur. Han anmodede servitricen om kortet, som blev leveret tilbage efter ca. 10-15 minutter. Om baggrunden for, at han først nu fik kortet tilbage, blev det oplyst, at kortet var med chip, og at man ikke havde kunnet huske, hvem det var fra. Han fik ikke nogen kvittering. Han brugte kun Visa/Dankortet til én hævning på 70 EUR. Efterfølgende betalte han med kontanter. Han kom i snak med nogle piger, der arbejdede på stedet, og købte ca. 2-3 øl og ca. 10 drinks, hvoraf 3-4 drinks var til pigerne. Han blev på stedet til kl. ca. 2.30, hvor han gik tilbage til sit hotel og gik i seng. Pinkoden til kortet har han i hukommelsen.

Sagen blev undersøgt af PBS, som konkluderede, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at "betragte de omhandlede transaktioner som værende gennemført uretmæssigt og at kortholder dermed ikke skulle have deltaget i disse." På baggrund heraf afviste indklagede klagerens indsigelser.

På foranledning af klageren blev sagen på ny undersøgt via PBS, der fik underskrifterne på notaterne undersøgt hos en grafolog.

Grafologen konkluderede den 31. maj 2005, at der var en til sikkerhed grænsende sandsynlighed for, at de forelagte henholdsvis betvivlede og ægte underskrifter alle var skrevet af samme hånd.

Klagerens indsigelser blev herefter på ny afvist.

Parternes påstande.

Den 1. september 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede helt eller delvist skal påtage sig hæftelsen for misbruget.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke har foretaget de omhandlede transaktioner.

Indklagede bør påtage sig sit ansvar for misbruget af Visa/Dankortet.

Kontoen blev først lukket, da hævningerne væsentligt oversteg indklagedes spærregrænse.

Der må foreligge boner, der viser, hvor pengene er hævet.

Der er fire transaktioner med koden "121", som betyder, at transaktionen er afvist på grundlag af manglende dækning. Disse forsøg viser, at kortet er forsøgt tømt.

Det er hans opfattelse, at sagen er blevet nedprioriteret.

Indklagede har anført, at det på baggrund af PBS' grundige undersøgelser må konkluderes, at der ikke er tale om tredjemandsmisbrug.

Alle kontanthævningerne blev foretaget med korrekt pinkode.

Der foreligger ikke autorisationsafvisninger på grund af manglende dækning. I misbrugssager bruges kortet ofte hyppigt/tømmes indtil afvisning.

Ved alle transaktionerne blev kortets magnetstribe aflæst. Klageren var til stede i natklubben og brugte sit kort der. De 70 EUR, som klageren anerkender, er en lav pris for det købte.

Ifølge den grafologiske undersøgelse er underskrifterne på notaerne ægte. Der er ingen hæveforsøg efter det tidspunkt, hvor klageren forlod natklubben, og kortet var i klagerens besiddelse på spærringstidspunktet.

Det bestrides, at sagen er blevet nedprioriteret. Tværtimod har man uden forsinkelse foretaget de ting, som situationen krævede, ligesom klageren har fået den bedst mulige vejledning.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

De hævninger ved anvendelse af klagerens Visa/dankort, som klageren ikke kan vedkende sig, er foretaget dels som kontanthævninger, dels om betalinger under anvendelse af nota. Ved kontanthævningerne er anvendt korrekt pinkode. For så vidt angår notaerne er der efter den indhentede erklæring af 31. maj 2005 fra en grafolog en til sikkerhed grænsende sandsynlighed for, at disse er underskrevet af klageren selv. På denne baggrund, og da klageren var i besiddelse af kortet, da dette blev spærret, er det ikke sandsynliggjort, at der har været tale om misbrug af klagerens Visa/dankort.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.