Spørgsmål om tilsagn og vilkår for sammenlægning af tre lån til ét lån.

Sagsnummer:274/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - låneanmodning
Ledetekst:Spørgsmål om tilsagn og vilkår for sammenlægning af tre lån til ét lån.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om tilsagn og vilkår for sammenlægning af tre lån til ét lån.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Santander Consumer Bank, hvor hun havde tre lån.

I april 2020, hvor den samlede restgæld på lånene var ca. 75.000 kr., spurgte klageren banken, om lånene kunne samles til ét lån. Banken har oplyst, at klageren den 11. april 2020 ansøgte banken om et samlet lån på 100.000 kr. med en løbetid på 124 måneder, og at sagen blev behandlet i bankens kreditvurderingsprogram og manuelt af en medarbejder i banken. Den 13. april 2020 gav banken klageren afslag på ansøgningen.

Klageren meddelte banken, at de oplysninger, som banken havde indhentet hos Skat, var forkerte. Klageren sendte derefter sine lønsedler til banken. Banken har anført, at de af klageren fremsendte lønsedler var de samme lønsedler, som banken havde medtaget i sin kreditværdighedsvurdering. Banken har oplyst, at den fejlagtigt ikke besvarede klagerens henvendelse.

I perioden fra den 14. maj til 26. juni 2020 klagede klageren til banken og rykkede flere gange for svar. Klageren anmodede endvidere banken om at give kontaktoplysninger på bankens klageansvarlige.

I en e-mail af 29. juni 2020 til klageren anførte banken:

”… Jeg har været inde og kigge på din ansøgning og de oplysninger, vi har modtaget. … Vi har vurderet, at vi kan tilbyde en sammenlægning af dine eksisterende lån på i alt ca. 77.000,-  til debitorrente 10,44 %. Denne rente er variabel, som du også har i dag på dine lån. Vi har tidligere givet dig renterabat fra 18,95 % til 10,95%.

Såfremt du ønsker at tage imod sammenlægningen, må du meget gerne give mig besked via denne mail. …”

I en e-mail af samme dag til banken forespurgte klageren om en forhøjelse af lånet til 100.000 kr. Banken svarede den 1. juli 2020, at den kun havde mulighed for ”at tilbyde en sammenlægning med en debitorrente på 10,44 %”. Banken oplyste endvidere, at klageren skulle udfylde en ny ansøgning vedrørende et lån på 77.000 kr. via bankens hjemmeside. Klageren sendte derefter en ny ansøgning. Det ansøgte lån var på 80.000 kr., da kun var muligt at søge på intervaller på 5.000 kr. Den 3. juli 2020 meddelte banken, at den kunne tilbyde klageren et lån på 80.000 kr. med en løbetid på 96 måneder, en variabel en debitorrente på 10,44 % p.a. og en månedlig ydelse på 1.275 kr. Banken har oplyst, at ydelsen på det tilbudte lån var 324 kr. lavere, end klagerens samlede ydelser på de tre eksisterende lån. Klageren ønskede ikke det tilbudte lån. I en e-mail af 3. juli 2020 til banken meddelte klageren, at det tilbudte lån ”var ikke hvad jeg ansøgte om/vi aftalte. Jeg kan leve med en kortere betalingstid, men ydelsen må du presse længere ned”. I en e-mail af 7. juli 2020 til klageren meddelte banken, at løbetiden maksimalt kunne være 96 måneder som følge af ny lovgivning om loft over ÅOP og markedsføringsbegrænsninger på forbrugslån. I e-mails af 9. og 13. juli 2020 til klageren anførte banken blandt andet:

”… Vi kan ikke fravige fra den nye lov om ÅOP loft på max 25%. Det er en regel, vi skal overholde overfor alle vores kunder. Det er ikke en mulighed for vores kunder at vælge, om vi skal markedsføre eller ej….”

”… I forhold til den nye lov om ÅOP-loft på 25%, så drejer det sig om at kunne markedsføre os i almene reklamer på TV, på nettet etc. …

Vi har pr. konduite nedsat etableringsomkostningerne fra det oprindelige lånetilbud.

Hvis du ikke ønsker at tage imod denne sammenlægning, er du velkommen til at fortsætte med de tre separate lån hos os …”

Klageren fastholdt, at hun ønskede et lån med en længere løbetid end det tilbudte, og klageren anførte at hendes eksisterende lån havde en løbetid på 108 måneder.

Parternes påstande

Den 23. juli 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Santander Consumer Bank skal sammenlægge hendes tre lån til et lån med en rente på 10,44 % p.a. og med en af hende valgt ydelse og løbetid samt ”den beskrevne lave åop”.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hun gennem fem måneder forgæves forsøgte at få samlet sine tre lån i banken til ét lån. Hun rykkede for svar, men banken ignorerede hendes henvendelser.

Til sidst gik banken med til at samle lånene og give en bedre rente. Banken lovede hende en sammenlægning af de tre lån til en rente på 10,44 %. Hun skulle blot ansøge om et nyt lån på hjemmesiden og kunne på den måde selv vælge løbetid og ydelse. Dette gjorde hun. Hun blev ikke oplyst om, at det kun var muligt at omlægge til et lån med en løbetid på 96 måneder. Medarbejderen i banken, som hun korresponderede med, nævnte intet om løbetiden, så hun gik selvfølgelig ud fra, at løbetiden skulle fortsætte som før. Hun kan ikke se, hvorfor løbetiden skulle ændre sig ved en sammenlægning af lånene. Den eneste ændring var, at hun skulle betale én ydelse i stedet for tre, hvilket ville give hende en økonomisk fordel og give banken en administrativ fordel.

Pludselig kunne hun ikke længere få det ønskede lån på grund af ny lovgivning. Det er ikke lykkedes hende at finde ud af, hvad markedsføring på nettet og tv skulle have at gøre med hendes lån. Hun ønsker at få sammenlagt lånene i henhold til den oprindelige aftale med banken til selvvalgt ydelse og løbetid, en rente på 10,44 % og den beskrevne lave ÅOP. Med et lån på 80.000 kr. ville ydelsen på det af hende valgte lån udgøre 929 kr. om måneden, og på et lån på 75.000 kr. ville ydelsen udgøre 872 kr. om måneden. Ydelsen i bankens tilbud af 3. juli 2020 blev en del højere, hvilket hun anfægter.

Banken har ændret sin forklaring på, hvorfor den gav afslag på en længere løbetid eller lavere ydelse. Hun spurgte flere gange ind til dette. Banken har tidligere udelukkende begrundet afslaget i markedsføringslovgivningen og bankens markedsføring. Banken har nu i stedet henvist til interne regler.

Santander Consumer Bank har anført, at klagerens ansøgning af 11. april 2020 om et lån på 100.000 kr. med en løbetid på 124 måneder blev behandlet i bankens kreditværdighedsvurderingsprogram og manuelt af en medarbejder i banken, der på sagen noterede ”afslag”, og at banken ikke for tiden kunne tilbyde klageren yderligere. Kreditvurderingen blev efterfølgende prøvet af en teamleder, der ikke fandt fejl i medarbejderens kreditværdighedsvurdering.

Banken tjekkede lønsedlerne, som klageren efterfølgende indsendte. Disse var de samme, som banken havde medtaget i sin kreditværdighedsvurdering, hvorfor banken ikke ændrede kreditværdighedsvurderingen. Banken vendte fejlagtigt ikke tilbage til klageren, hvilket er beklageligt. Banken skulle ved klagerens henvendelse af 22. juni 2020 have givet klageren kontaktoplysninger til bankens klageansvarlige. Denne information findes dog også på bankens hjemmeside.

Den 29. juni 2020 besvarede banken klagerens henvendelse og tilbød ekstraordinært, at klagerens lån kunne sammenlægges uden en forhøjelse, som en kompensation for den manglende besvarelse af de klager, som klageren havde sendt. Medarbejderen i banken nævnte her ikke løbetiden.

Klager forespurgte herefter igen på en forhøjelse af lånet, hvilket banken afslog. Efter at klageren havde indgivet en ny ansøgning, tilbød banken et lån med en løbetid på 96 måneder og med en lavere ydelse end klagerens eksisterende tre lån.

Banken kan ikke imødekomme klagerens anmodning om et lån med en løbetid på 124 måneder. Bankens holdning er begrundet dels i bankens interne kreditpolitik, dels i ny lovgivning, der trådte i kraft den 1. juli 2020, hvorefter stiftelsesomkostningerne for de tre lån, der skulle ”samles”, skal medregnes i ÅOP loftet for det nye lån. Banken ønsker ikke at afvige fra hverken interne eller eksterne regler.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Santander Consumer Bank, hvor hun havde tre lån med en variabel rente på for tiden 10,95 % p.a., en samlet restgæld på ca. 75.000 kr. og en restløbetid på ca. 108 måneder.

I april 2020 ansøgte klageren banken om en sammenlægning og forhøjelse af lånene til et lån på 100.000 kr. Banken meddelte den 29. juni 2020, at den kunne tilbyde en sammenlægning til et lån på 77.000 kr. med en variabel rente på for tiden 10,44 % p.a. Banken anmodede klageren om at indgive en ny låneansøgning. Klageren indgav derefter en ny låneansøgning.  Den 3. juli 2020 meddelte banken, at den kunne tilbyde klageren et lån på 80.000 kr. med en løbetid på 96 måneder og en variabel rente på for tiden 10,44 % p.a.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken havde givet klageren et bindende løfte om, at lånene kunne sammenlægges til et nyt lån med en bestemt løbetid eller ydelse eller med en af klageren valgt ydelse og løbetid. 

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen