Spørgsmål om for sen kurssikring.

Sagsnummer:149/2020
Dato:07-09-2020
Ankenævn:Henrik Waaben. Karin Sønderbæk, Peter Stig Hansen, Ida Marie Moesby og Finn Borgquist
Klageemne:Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Spørgsmål om for sen kurssikring.
Indklagede:Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, om Nordea Danmark har pådraget sig et erstatningsansvar ved, at kurssikring af et realkreditlån efter klagerens opfattelse skete for sent.

Sagens omstændigheder

På et møde i januar 2020 med Nordea Danmark drøftede klageren et ønske om finansiering af et nyt tag med solceller på sin ejendom. Det blev aftalt, at klageren skulle komme med en egenfinansiering, at klageren skulle omlægge sit bestående realkreditlån til et Nordea Kredit lån, og at klageren skulle optage et boliglån i banken.

I fortsættelse af mødet sendte Nordea Kredit et lånetilbud af 28. februar 2020 til klageren på et 30-årigt 0,5 % obligationslån på 2.133.000 kr.

Ved en mail tirsdag den 10. marts 2020 kl. 14:50 til klageren anførte banken følgende:

”Du har modtaget et lånetilbud fra Nordea Kredit.

Hvornår ønsker du, at lånet skal udbetales ?

Hvis jeg kurssikrer lånet til den 31. marts så er kursen lige nu på 97,675 men den ændrer sig hvert kvarter.

Alternativ kan jeg hjemtage dit lån på en strakskurs om 2 dage også til en kurs omkring 97,6

Tilbuddet som du har modtaget er på 97,336, dvs. alt der er højere end tilbuddet giver et plus på bundlinjen.

…”

Ved en mail samme dag kl. 14:53 til banken anførte klageren:

”Ja jeg har godt set at den ændre[r] sig meget.

Jeg er ikke klar til at låse den.”

Ved en mail onsdag den 11. marts 2020 kl. 21:17 til banken anførte klageren:

”Hvis kursen stadig er omkring de 98 vil jeg gerne låse den”

Ved en mail fredag den 13. marts 2020 kl. 10:23 til klageren anførte banken:

”Da jeg så din besked torsdag formiddag var kursen ikke på 98.

Skal jeg lave en gennemsnit kurs pr. den 31. marts så er det den kurs du får lånet udbetalt til ? Det begynder at haste lidt med din beslutning.”

Af den efterfølgende mailkorrespondance mellem klageren og banken fremgik, at det herefter blev drøftet i stedet at hjemtage et 1 % obligationslån for at få en bedre kurs, hvis dette lån blev åbnet. Det aftaltes, at klageren og banken skulle tales ved enten mandag den 16. marts 2020 eller tirsdag den 17. marts 2020.

Klageren har oplyst, at banken tirsdag den 17. marts 2020 kl. 16:01 lagde en telefonbesked til hendes niårige søn om, at hun skulle ringe, idet hun ikke selv var ved sin telefon. Dette huskede hendes søn først torsdag den 19. marts 2020, hvorefter hun kontaktede banken. Hun endte herefter med at hjemtage et 30-årigt 1,5 % obligationslån på 2.155.000 kr., som hun kurssikrede til kurs 96,525 inkl. fradrag for kursskæring på 0,20 % kurspoint med udbetalingsdag den 5. maj 2020.

Klageren gjorde efterfølgende over for banken indsigelse mod ekspeditionstiden og rejste krav om erstatning for sit kurstab og for et forventet tab i ekstra renter og gebyrer.

Banken afviste at være erstatningsansvarlig, men nedsatte pr. kulance renten på klagerens boliglån med 1 % fra 5,54 % til 4,54 %.

Den 27. april 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet fremlagt en oversigt over kursudviklingen den 12. marts 2020 for hvert minut fra kl. 9:08 til kl. 17:59 på den bagvedliggende liggende obligation vedrørende det 30-årige 0,5 % obligationslån, som lånetilbuddet af 28. februar 2020 vedrørte. Heraf fremgår blandt andet, at kursen kl. 9:08 var 97,977, kursen kl. 9:15 var 97,786, kursen kl. 10:00 var 97,658, kursen kl. 11:00 var 97,562, kursen kl. 12:00 var 97,362, kursen kl. 13:00 var 97,239, og kursen kl. 17:59 var 96,98. Herfra skulle trækkes kursskæring på 0,20 % kurspoint, hvis der blev foretaget kurssikring.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Danmark skal betale erstatning for det, som hun har betalt og kommer til at betale for meget ved for sen kurssikring af hendes realkreditlån (ved nedskrivning af lånet).

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken har handlet ansvarspådragende og har kurssikret hendes realkreditlån for sent.

Da hun i første omgang valgte ikke at låse kursen, oplyste banken hende ikke om, at hun skulle ringe til banken for at få låst kursen. Hun var derfor af den opfattelse, at en mail ville være ok. Hun kontaktede banken den 11. marts 2020 om aftenen via mail for at få låst kursen. Banken burde derfor have låst kursen på dette tidspunkt eller på åbningskursen dagen efter, som var på 97,875.

Hvis hun havde vidst, at hun skulle kontakte banken pr. telefon for at få låst kursen, så havde hun gjort det. Så ville kursen være blevet låst onsdag den 11. marts 2020 om aftenen og ikke med et eller andet fremtidigt gennemsnit for næste dag.

Banken så på hendes henvendelse dagen efter og vurderede, at hun ikke var præcis nok og derfor ikke kunne få låst kursen, men den valgte dog først at kontakte hende fredag den 13. marts 2020, hvor hun ikke kunne få kursen længere. Banken burde have kontaktet hende umiddelbart efter, at den havde konstateret, at den ikke kunne kurssikre på baggrund af hendes mail, så hun ikke løb en kursrisiko.

Hun var forvirret og bange for, at det blev for dyrt, så hun ikke havde råd til lånet. Banken havde gjort det klart for hende, at det var helt specielt, at hun kunne få lånet, og byggeriet måtte ikke overskride budgettet. Hun skulle selv betale 60.000 kr. ud over det, som hun lånte, da hun ikke kunne låne det hele. Banken havde stillet krav om, at hun kun måtte få et 30-årigt fastforrentet lån, så hun havde reelt ingen mulighed for at vælge et andet lån.

Hun gik med til at tale med banken igen mandag den 16. marts 2020 for at se på muligheden for 1% lånet. Hun forventede, at hun ville blive kontaktet, når 1% lånet åbnede. Hun havde i øvrigt rigeligt at se til på hjemmefronten under corona-nedlukningen med fuldtidsarbejde samt to børn, som skulle hjemmeundervises samtidigt, hvor den ene går i specialklasse.

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 16:01 lagde banken en telefonbesked til hendes niårige søn om, at hun skulle ringe. Banken burde ikke have givet en telefonbesked til et barn på ni år, men burde i stedet have sørget for opfølgning over for hende. Barnet huskede først telefonbeskeden om torsdagen med det resultat, at hun ikke havde andre muligheder end at vælge 1,5% lånet med en meget lavere kurs. Hun skyndte sig at låse kursen for at forhindre yderligere udgifter.

Forsinkelsen i sagsbehandlingen i banken har medført et kurstab her og nu og vil medføre et forventet tab på flere hundrede tusinde i ekstra renter og gebyrer.

Nordea Danmark har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende, da det var klageren, der skulle træffe beslutningen om kurssikring, og da kursen ikke på noget tidspunkt var ”omkring de 98” (klagers udmelding) den 12. marts 2020, hvilket banken gjorde klager opmærksom på fredag den 13. marts.

Banken kan i den forbindelse oplyse, at lukkekursen på den bagvedliggende obligation den 12. marts 2020 var 96,97 og gennemsnitskursen var 97,45. Herfra skal i øvrigt trækkes kursskæring på 0,20 % kurspoint, hvis der blev foretaget kurssikring.

På den baggrund gøres det gældende, at klageren ikke har indgået en aftale med banken om kurssikring af det omtalte realkreditlån førend den 19. marts 2020.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordea Danmark og skulle i forbindelse med, at hun skulle have et nyt tag på sin ejendom, optage et realkreditlån i Nordea Kredit dels til omlægning af sit bestående realkreditlån, dels til delvis finansiering af ombygningen. Hun modtog i den forbindelse et lånetilbud på et 30-årigt 0,5 % obligationslån på 2.133.000 kr. fra Nordea Kredit.

Den 10. marts 2020 meddelte klageren banken, at hun godt var klar over, at kursen på den bagvedliggende obligation ændrede sig meget, men at hun ikke var klar til kurssikre realkreditlånet.

Ved en mail onsdag den 11. marts 2020 kl. 21:17 til banken anførte klageren, at hvis kursen stadig var ”omkring de 98”, ville hun gerne låse den.

Den 13. marts 2020 svarede banken klageren, at da den så hendes besked torsdag den 12. marts 2020 om formiddagen, var kursen ikke på 98. Banken forespurgte i øvrigt, hvorledes hun ønskede at få lånet udbetalt.

Da klageren ved en mail af 11. marts 2020 til banken, afsendt uden for bankens åbningstid, gav banken instruks om at kurssikre, hvis kursen var omkring de 98, måtte hun regne med, at banken tidligst så hendes mail torsdag den 12. marts 2020 om morgenen, når banken åbnede.

Klageren måtte endvidere regne med en vis ekspeditionstid i banken den 12. marts 2020 om morgenen. Eftersom kursen på den bagvedliggende obligation ifølge det oplyste den 12. marts 2020 i hvert fald fra kl. 9:15 og fremefter ikke var omkring 98, jf. den af banken fremlagte oversigt over kursudviklingen, finder Ankenævnet, at det fulgte af klagerens instruks til banken, at der ikke skulle foretages kurssikring den 12. marts 2020. Ankenævnet finder endvidere, at et svar fra banken den 13. marts 2020 om formiddagen ligger inden for, hvad der måtte være påregneligt.

Der pågik herefter drøftelser mellem klageren og banken om i stedet at hjemtage et 1 % obligationslån, og det blev aftalt, at de skulle tale sammen enten mandag den 16. marts 2020 eller tirsdag den 17. marts 2020. Banken forsøgte ifølge det oplyste at kontakte klageren telefonisk den 17. marts 2020 sidst på eftermiddagen.

Ankenævnet finder, at klageren, efter at banken havde rådgivet hende om mulighederne for kurssikring, og efter at hun var blevet klar over, at kurserne på daværende tidspunkt løbende ændrede sig, selv burde have fulgt op på udbetaling af lånet/ønsket om kurssikring over for banken. Ankenævnet finder ikke, at banken begik fejl eller forsømmelser ved at undlade at foretage yderligere opfølgning over for klageren, indtil hun den 19. marts 2020 selv kontaktede banken og indgik aftale om et 30-årigt 1,5 % obligationslån på 2.155.000 kr., som hun kurssikrede til kurs 96,525 inkl. fradrag for kursskæring på 0,20 % kurspoint.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.    

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.