Indsigelse mod lukning af netbank og modregning i en del af indestående på lønkonto.

Sagsnummer:41/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn: Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Netbank - øvrige spørgsmål
Modregning - trangsbeneficium
Ledetekst:Indsigelse mod lukning af netbank og modregning i en del af indestående på lønkonto.
Indklagede:Den Jyske Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod lukning af netbank og modregning i en del af indestående på lønkonto.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Den Jyske Sparekasse, hvor han blandt andet havde en lønkonto -886 og netbankadgang.

Klageren skyldte endvidere sparekassen ca. 190.000 kr. efter en tvangsauktion. Klageren har oplyst, at sagen blev foretaget i fogedretten i 2017, hvor skylden blev opgjort, og hvor han oplyste, at han ikke kunne afvikle på gælden til sparekassen.

Den 9. december 2019 sendte sparekassen klageren en besked i netbanken, hvoraf fremgik følgende:

”Jeg kan til orientering oplyse, at der er hævet kr. 5.000,00 på din lønkonto [-886].

Modregning er sket da engagementet er opsagt og misligholdt.

Der står herefter et rimeligt beløb på din konto til alm. husholdning til resten af måneden.”

Den 2. februar 2020 sendte klageren en mail til sparekassen, hvori han blandt andet anførte følgende:

Opsummering af forløb grundet tvangsauktion i 2016

Den 06.12.2019 opdager jeg at jeg ikke kan benytte net bank – tror det er en teknisk fejl – ringer til Sparekassen, som fortæller at jeg er nødt til at tale med dig – du var gået – så jeg ringer til dig mandag den 09.12.2019 – du fortæller mig at det ikke var en fejl, og at du / i har trukket 5.000,- fra min lønkonto – uden partshøring – du mente at restbeløbet for måneden var rimelig ( 7.000,- var feriepenge fra borger.dk, grundet arbejdsløshed i 2018 – faktisk et minus på ca. 1.000,- ) – din begrundelse for aktionen var at jeg i fogedretten skulle have udtalt at jeg ikke ville betale, hvilket jeg afviste var rigtigt – du korrigerede det til at mine venner kom først – korrekt – samtalen sluttede..

Samme dag kontaktede jeg dig igen – og kom med 3 forslag til afdrag fremadrettet – du ville vende det med dine overordnede, og den 11.12.2019 fik jeg en mail, hvor du bad om en årsopgørelse, et budget og de sidste 3 måneders lønopgørelse, hvilket du fik sent den 12.12.2019 – hørte intet – ringede, men fik at vide at var sygemeldt – jeg skrev til dig den 20 december og lagde mig fladt ned – ville gerne i dialog og finde en løsning – fik en mail den 23 december, hvor du fortæller, grundet sygdom kunne du ikke svare, men at du ville behandle sagen først i januar 2020 – intet er sket ! –

Uden netbank er det i princippet for mig umuligt at betale min husleje, som skal overføres, med mindre jeg vil køre til jeres nærmeste filial i [by] – ydermere koster det nu 100,- kr at betale pr. giro i andet pengeinstitut – jeg får strafrente for, for sent indbetaling, - da jeg kun kan hæve 2.000,- pr. dag i pengeautomat, da al betaling skal ske kontant.

Lige nu føler jeg det er ren chikane – troede i drev bankforretning ! – jeg har gjort hvad i bad mig om !

…”

Den 3. februar 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet blandt andet med påstand om, at sparekassen skulle genåbne hans netbank, så han kunne betale sine regninger via netbank.

Under sagens forberedelse i Ankenævnet imødekom sparekassen klagepunktet om at genåbne klagerens netbank.

Af en posteringsoversigt for klagerens lønkonto -886 fra den 1. november 2019 til den 30. december 2019 fremgik, at saldoen på kontoen den 28. november 2019 var 2.388,28 kr., hvorefter der den 29. november 2019 indgik løn på 21.131,89 kr. og pension med 822,10 kr., hvorefter saldoen var 24.342,27 kr. Der indgik efterfølgende boligstøtte med 334 kr. og blev betalt en række faste udgifter, blandt andet husleje og licens, ligesom klageren foretog en række kortbetalinger og nogle kontakthævninger i pengeautomater. Den 9. december 2019, hvor saldoen var 11.116,65 kr., foretog sparekassen modregning i 5.000 kr., hvorefter saldoen var 6.116, 65 kr. Klageren foretog herefter en række kortbetalinger og nogle kontanthævninger i pengeautomater, og den 30. december 2019, hvor saldoen var 1.444,54 kr., indgik der løn på 18.833,43 kr. og pension på 831,20 kr., hvorefter saldoen udgjorde 20.277,97 kr.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Den Jyske Sparekasse skal tilbageføre modregningen på 5.000 kr.

Den Jyske Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen uberettiget hævede 5.000 kr. fra hans konto uden varsel og uden partshøring.

Han var i fogedretten i 2017, hvor han oplyste, at han ikke så sig i stand til at betale på daværende tidspunkt. Efterfølgende hørte han ikke noget fra sparekassen førend den hævede 5.000 kr. i december 2019 uden varsel.

Sparekassens begrundelse for hævningen var, at han i fogedretten skulle have udtalt, at betaling til hans venner kom før betaling til sparekassen.

Den Jyske Sparekasse har anført, at modregningen var berettiget.

Klageren har oplyst, at der skyldes ca. 190.000 kr. som følge af tvangsauktion, og at kravet efterfølgende er fastslået i fogedretten. Klageren bekræfter således selv, at der eksisterer et forfaldent, retskraftigt krav. Klageren har ikke anført eller dokumenteret forhold, der skulle godtgøre, at modregningen skulle være sket i modstrid med reglerne herfor. Sparekassen fastholder derfor, at modregningen er sket efter dansk rets almindelige regler samt sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Den Jyske Sparekasse, hvor han blandt andet havde en lønkonto og netbankadgang.

Klageren skyldte endvidere sparekassen ca. 190.000 kr. efter en tvangsauktion. Klageren har oplyst, at sagen blev foretaget i fogedretten i 2017, hvor skylden blev opgjort, og hvor han oplyste, at han ikke kunne afvikle på gælden til sparekassen.

Den 9. december 2019 foretog sparekassen modregning i 5.000 kr. af indeståendet på klagerens lønkonto på 11.116,65 kr. til nedbringelse af gælden og spærrede hans netbank.

Under sagens forberedelse i Ankenævnet imødekom sparekassen klagerens krav om at genåbne hans netbank.

Sparekassen havde et forfaldent krav mod klageren, som den som udgangspunkt var berettiget til at foretage modregning for.

Efter sparekassens modregning var der et indestående på 6.116,65 kr. på kontoen. Klageren foretog herefter en række kortbetalinger og nogle kontanthævninger i pengeautomater, og den 30. december 2019, hvor saldoen var 1.444,54 kr., indgik der løn på 18.833,43 kr. og pension på 831,20 kr., hvorefter saldoen udgjorde 20.277,97 kr. Ankenævnet finder, at sparekassen har overholdt sin forpligtelse til at sikre sig, at der efter modregningen var tilstrækkelige midler til dækning af nødvendige leveomkostninger for klageren, jf. retsplejelovens § 509.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.