Krav om erstatning i forbindelse med bankens fejlagtige op-lysning om, at klageren ikke skulle betale PAL-skat

Sagsnummer:507/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, George Wenning, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:P - Pensionsbeskatningsloven
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med bankens fejlagtige op-lysning om, at klageren ikke skulle betale PAL-skat
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning i forbindelse med bankens fejlagtige oplysning om, at klageren ikke skulle betale PAL-skat.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark.

Klageren havde blandt andet to ratepensioner i banken, ratepension -107 og ratepension -773. Klageren investerede selv midlerne i pensionsordningerne via tilknyttede værdipapirdepoter. Ratepension -107 var investeret i udenlandske aktier, depot -741, mens ratepension - 773 var investeret i danske aktier, depot -715. Nærværende sag omhandler ratepension -107 og det tilhørende depot.

Den 31. december 2019 var kursværdien af aktiebeholdningen i værdipapirdepot -741 tilknyttet ratepension -107 på 2.021.674,87 kr.

Klageren har oplyst, at han i slutningen af januar 2020 henvendte sig til banken og spurgte ind til afregning af pensionsafkastskat, PAL-skat, for ratepensionerne for 2019. Banken oplyste, at beregningen af PAL-skatten senest ville foreligge den 25. januar 2020. Klageren modtog imidlertid ikke en beregning over PAL-skatten, og han ringede derfor til banken i starten/midten af februar 2020 og deltog desuden i et møde med bankens særlige formuerådgiver den 25. februar 2020. Ved begge lejligheder oplyste banken, at der var negativt afkast for 2018 og tidligere år til modregning, og at han derfor ikke skulle betale PAL-skat for 2019.

Klageren har fremlagt en oversigt over ratepension -107, hvoraf fremgår, at kursværdien af aktiebeholdningen på det tilknyttede værdipapirdepot -741 var på 1.967.720 kr. pr. 31. januar 2020.

I starten af august 2020 underrettede banken klageren om, at han skulle betale PAL-skat for 2019 for begge ratepensioner, og den 7. august 2020 afregnede banken PAL-skat med 76.739,96 kr. vedrørende ratepension -107, og 95.282,19 kr. vedrørende ratepension -773.

Af klagerens oversigt over ratepension -107 fremgår, at kursværdien af aktiebeholdningen på værdipapirdepot -741 var på 1.566.428 kr. pr. 14. august 2020.

Ved e-mail af 9. august 2020 klagede klageren til banken over, at han var blevet opkrævet PAL-skat på ratepensionerne til trods for bankens tidligere oplysning om, at der kunne ske modregning i tidligere års negative afkast. Banken afviste at have ydet ansvarspådragende rådgivning til klageren.

Ved e-mail af 21. august 2020 skrev banken blandt andet følgende til klageren:

”…

I din mail gør du os opmærksom på, at du i forbindelse med dialogen, først med din Bankrådgiver [navn] og senere formuerådgiver [navn], er blevet gjort opmærksom på, at der ingen PAL skat fremgik af vores system for skatteåret 2019.

Ifølge lovgivningen er vi ikke forpligtet til at opkræve PAL-skat umiddelbart i forlængelse af det respektive skatteår. Derfor kan du opleve forskydninger i opkrævningen til SKAT, om end vi tilstræber at afregningen til SKAT sker primo året typisk ultimo januar. Som det fremgår af dine depoter og handler, er du selv aktiv på forvaltningen af din formue.

Da du selv handler aktivt, er det forventeligt, at du også selv kender dine tab/gevinster for de respektive år. Vi vil dog gerne imødekomme din henvendelse og pr kulance godtgøre dig for kr. 6.429,58.

Ovenstående kulance er beregnet ved at se på depotværdien pr 31. januar 2020 og depotværdien 14. august 2020. Dermed betragtes den samlede depotværdi relativt til PAL-skatten hhv. 31. januar 2020 og 14. august 2020.

…”

I et brev af 3. september 2020 til banken skrev klageren blandt andet følgende:

”…

Jeg står umiddelbart uforstående overfor de af jer anvendte datoer for beregning af depotværdi.

PAL skatten skal betales for skatteåret 2019, og det er derfor depotværdien pr. 31. december 2019, som er den relevante dato for opgørelsen af skatten.

Dernæst er det værdien af mine depoter pr. ultimo januar 2020 og primo/medio februar 2020, som er relevante for at konstatere hvilket tab, som jeg havde kunnet undgå, hvis jeg [havde] modtaget korrekt rådgivning om at jeg skulle betale PAL skat og størrelsen af denne.

Mine 3 måske 4 forespørgsler skete netop fordi jeg havde konstateret at aktiekurserne på mine aktier steg, hvorfor jeg ønskede at imødegå en situation, hvor der skulle betales PAL skat.

Havde jeg fået de korrekte oplysninger ved mine forespørgsler i januar og februar måned ville jeg have solgt aktier til dækning af den skyldige skat, og det ville have været aktier, som på daværende tidspunkt lå til en betydelig højere kurs end tilfældet er i dag.

…”

Banken svarede blandt andet følgende i en e-mail af 8. september 2020:

”…

Vi har netop i vores beregning taget højde for, at du kunne have solgt tidligere, hvorfor vi har sendt det tilbud, vi vil godtgøre dig pr kulance.

Jeg bemærker at du umiddelbart ikke er enige i vores beregningsmetode. Du bedes derfor sende din beregning for et eventuelt tab, som du mener, vores fejlinformation om størrelsen af din PAL-skat, har pådraget dig.

…”

Parterne korresponderede herefter om beregningen af klagerens eventuelle tab, og banken præciserede herunder ved e-mail af 20. november 2020, at kompensationen på 6.429,58 kr. dækkede over den afregnede PAL-skat for begge ratepensioner. Banken oplyste, at den vurderede, at klagerens fremsendte opgørelser over hans værdipapirdepoter ikke kunne danne grundlag for en beslutning om, hvilke beløb, klageren forventede at blive kompenseret med, hvorfor banken igen anmodede klageren om fremsendelse af beregning over hans påståede tab. Banken erkendte i øvrigt at have fejlinformeret klageren.

Banken indsatte den kulancemæssige godtgørelse på ratepension -107. Klageren bestred fortsat bankens beregning af kompensationen og indgav klage til Ankenævnet den 18. december 2020.

Parternes påstande

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med principal påstand om, at Nordea Danmark skal betale 70.310,38 kr. til ham.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken handlede ansvarspådragende, da den ved flere lejligheder oplyste til ham, at han ikke skulle betale PAL-skat for 2019, hvilket senere viste sig at være forkert. Bankens ansvarspådragende handling medførte et tab, som banken bør erstatte.

Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 185 af 6. marts 2020 om pensionsafkastbeskatning, pensionsafkastbeskatningsloven, § 22, stk. 2, at banken senest otte uger efter betaling af PAL-skatten skal underrette den skattepligtige om skattebeløbet. Udover, at lovgiver har ønsket at fastsætte retningslinjer for pengeinstitutternes indbetaling af den beregnede pensionsafkastbeskatning, må de fastsatte retningslinjer også sikre en ensartet behandling af de skattepligtige. Dette opnås ved bestemmelserne om tidsfrister for beregning af PAL-skatten, underretningen herom til de skattepligtige og hævning af den beregnede skat på den konto, som skatten vedrører. Iagttager banken ikke disse bestemmelser, tilsidesættes princippet om ensartet forvaltning af de skattepligtiges midler, som herefter vil blive stillet fuldstændig vilkårligt, efter hvilket tidspunkt et pengeinstitut måtte finde det fornødent at meddele den skattepligtige om den beregnede PAL-skat.

Banken havde pligt til på rette tidspunkt at fortælle ham, hvis der skulle betales PAL-skat, ikke mindst henset til, at banken har pligt til inden for bestemte frister at afregne over for SKAT og henset til, at han gentagne gange selv spurgte ind til betalingen af PAL-skatten. Han har svært ved at se, hvad mere han kunne have gjort for at få de korrekte oplysninger om beregningen af PAL-skatten.

Han bemærker, at der ikke for udenlandske aktier modtages årsoversigter med angivelse af værdi og udbytte, hvoraf opgørelse eller værdi af det skattemæssige mellemværende fremgår.

Under sagen har banken fremlagt en specificeret beregning af PAL-skatten for 2018 og 2019. Han modtog først disse beregninger fra banken efter, at han anmodede derom i august 2020. Indtil da havde banken ikke på noget tidspunkt sendt dokumentation for beregning af tidligere betalt PAL-skat, dokumentation for modregning af negativt afkast eller oplysning om, hvornår PAL-skatten forelå til betaling siden oprettelsen af ratepensionerne i henholdsvis 1992 og 2007. Som pensionsopsparer havde han således ikke nogen mulighed for at kontrollere eller forholde sig til den beregnede PAL-skat, herunder hvilke beløb, der måtte være fremført som underskud og dermed kunne modregnes i efterfølgende års beregning af PAL-skatten. Han måtte derfor selv jævnligt kigge efter via sin netbank for at konstatere, hvornår PAL-skatten blev hævet, og derefter selv sikre, at der var tilstrækkeligt med midler til at dække det hævede beløb. Banken har i øvrigt heller ikke sendt nogen form for opgørelse for den foretagne beregning af PAL-skatten for 2020.

Havde banken givet ham de korrekte oplysninger ved hans forespørgsler i januar og februar 2020, ville han på daværende tidspunkt have solgt ud af sine aktier i depot -741 tilknyttet ratepension -107 til dækning af PAL-skatten. På det tidspunkt havde aktierne en betydelig højere kurs end i august 2020, og værdien af depot -741 var således 455.246,87 kr. højere i slutningen af 2019 end i august 2020. Han skulle dermed realisere betydeligt flere aktier i august 2020 for at fremskaffe PAL-skatten, end han skulle have gjort i slutningen af januar 2020. Han henvendte sig netop gentagne gange til banken i januar og februar 2020, da han ønskede at afvikle eventuel PAL-skat på daværende tidspunkt. Hans tab var således ikke kun den faktisk opkrævede PAL-skat, men også tabet ved realisation af aktierne på et senere tidspunkt, hvor formuebeholdningen var faldet med ca. 500.000 kr.

Bankens ansvarspådragende rådgivning bevirkede, at han ikke havde mulighed for at træffe beslutning om betaling af PAL-skatten på et velinformeret grundlag. Banken bør derfor kompensere ham for det tab, som bankens manglende opfyldelse af dens forpligtelser over for ham forårsagede. Erstatningsudmålingen skal stille ham på samme måde, som hvis bankens rådgivning var korrekt, nemlig at han ikke skulle betale PAL-skat for 2019. Subsidiært må banken godtgøre ham det tab, han led ved at sælge aktier fra depot -741 i august 2020 i stedet for i slutningen af januar 2020. Ved denne beregning er det værdien af depot -741 i slutningen af januar 2020 og starten/midten af februar 2020, der er relevant ved beregningen af hans tab som følge af den ansvarspådragende rådgivning.

Banken har erkendt, at det var en fejl, at den i starten af 2020 oplyste, at han ikke skulle betale PAL-skat for 2019, men banken har undladt at tage stilling til det økonomiske tab i hans pensionsopsparing, som fejlen medførte. Bankens kulancebetaling på 6.429,58 kr. dækker ikke hans tab.

Han formoder, at banken er pligtig til at opgøre beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del af afkastet, og at banken skal hæve skatten på den konto, som skatten vedrører.

Banken ydede fejlagtig rådgivning for begge hans ratepensionskonti, men han har alene fremsat krav om erstatning for den ratepensionskonto, hvor han reelt led et tab, ratepension - 107.

Nordea Danmark har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Det fremgår af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, at pensionsberettigede, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, er skattepligtige efter loven, og at der skal betales skat efter denne lov af de pensionsordninger, der er omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven, herunder af ratepensioner. Efter lovgivningen er klageren således skattepligtig for den PAL-skat, der skal betales af afkastet på hans pensioner, herunder også ratepension -107.

Selv hvis banken i februar 2020 oplyste til klageren, at han ikke skulle betale PAL-skat for 2019, så har han ikke lidt noget erstatningsberettiget tab. Klageren blev skuffet i sine forventninger til ikke at skulle betale PAL-skat af sine afkast for 2019 på ratepension -107, men sådanne skuffede forventninger udgør ikke et erstatningsberettiget tab. Tilkendegivelserne fra medarbejdere i banken kan ikke sidestilles med tilsikring eller garanti for, at der ikke skulle betales PAL-skat.

Hvordan klageren tilvejebragte betalingen af PAL-skatten på 76.739,96 kr., herunder hvilke aktier han solgte i den anledning, hvornår dette skete og til hvilke kurser, er ikke relevant for vurderingen af, om han led et erstatningsberettiget tab.

Det fremgår af pensionsafkastbeskatningslovens § 22, stk. 1, at skatten skal afregnes til SKAT pr. den 22. januar efter indkomstårets udløb, og at skatten skal hæves på den konto, som skatten vedrører, en uge før den sidste rettidige indbetalingsdag, jævnfør pensionsafkastbeskatningslovens § 22, stk. 2.

Pensionsafkastbeskatningslovens § 28 fastslår, at der skal betales morarenter, hvis skatten ikke afregnes rettidigt efter § 22. Banken afholder sådanne renteudgifter uden at opkræve dem hos pensionsopsparerne, hvilket også gjorde sig gældende for klageren.

Banken er ikke forpligtet til at opkræve PAL-skatten umiddelbart i forlængelse af det respektive skatteår. Derfor kan der opleves forskydninger i opkrævningen til SKAT, selv om banken tilstræber, at afregningen til SKAT sker i starten af året.

Klageren forvaltede aktivt sin formue på sine ratepensionskonti. Det var derfor forventeligt, at han kendte sine gevinster og tab for de enkelte år.

Banken forsøgte forgæves at finde en mindelig løsning på sagen med klageren i august 2020, og betalte i den forbindelse en kulancemæssig godtgørelse på 6.429,58 kr. til klageren.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde blandt andet to ratepensioner i Nordea Danmark, herunder ratepension -107 med et tilknyttet værdipapirdepot -741. Klageren investerede selv midlerne i pensionsordningerne via de tilknyttede værdipapirdepoter.

I januar og februar 2020 henvendte klageren sig til banken angående afregning af personafkastsskat, PAL-skat, for ratepensionerne. Banken oplyste i den forbindelse, at der var negativt afkast fra 2018 og tidligere år til modregning, og at han derfor ikke skulle betale PAL-skat for 2019.

Den 7. august 2020 afregnede banken PAL-skat med 76.739,96 kr. vedrørende ratepension -107.

Banken har erkendt, at banken begik en fejl, da den oplyste, at klageren ikke skulle betale PAL-skat for 2019.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har lidt et erstatningsberettiget tab som følge af bankens fejl. Klageren skulle betale PAL-skat for 2019, uagtet bankens fejlagtige oplysning.

Selvom banken har erkendt, at den begik en fejl, finder Ankenævnet ikke, at de fejlagtige oplysninger havde karakter af en garanti eller tilsikring. Det forhold, at klageren som følge af bankens fejlagtige oplysninger fik en fejlagtig forventning til, at han ikke skulle betale PAL-skat for 2019, og efterfølgende blev skuffet i sine forventninger, kan ikke i sig selv begrunde, at klageren har krav på økonomisk kompensation.

Det var ikke påregneligt for banken, at kurserne på klagerens aktier faldt fra januar 2020 til august 2020. Dette forhold kan derfor heller ikke føre til, at klageren har krav på erstatning.

Inden klagen til Ankenævnet kompenserede banken klageren pr. kulance med 6.429,58 kr. for afregningen af PAL-skat for begge klagerens ratepensioner.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har krav på yderligere kompensation.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.