Indsigelse mod størrelsen af debiteret beløb i forbindelse med en pinkodebaseret kortbetaling i en taxa i udlandet. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:177/2023
Dato:30-10-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Mette Linde-kvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen.
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelse mod størrelsen af debiteret beløb i forbindelse med en pinkodebaseret kortbetaling i en taxa i udlandet. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod størrelsen af debiteret beløb i forbindelse med en pinkodebaseret kortbetaling i en taxa i udlandet. Kort ikke bortkommet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han bl.a. havde en konto med et tilknyttet betalingskort.

Den 3. november 2022 blev der med klagerens kort foretaget to betalinger på 249,99 BRL (brasilianske real), svarende til 368 DKK, og 5.000 BRL, svarende til 7.374,87 DKK, til en udenlandsk betalingsmodtager.

Klageren kan ikke vedkende sig betalingen på 5.000 BRL.

Om baggrunden for transaktionen har klageren bl.a. oplyst, at han sammen med to andre den 2. november 2022 ankom til Brasilien. Han ville købe SIM-kort for i alt 450 BRL af en sælger, og da sælgeren alene kunne modtage kontanter, betalte klageren beløbet til en taxachauffør via vedkommendes kortterminal. Han så, at der stod 450 BRL på terminalen, men han kunne ikke se beløbet på kortterminalen, da han tastede sin kode. Han bad taxachaufføren om en kvittering, men fik at vide, at terminalen ikke kunne danne en kvittering. Taxachaufføren overførte derefter betalingen til sælgeren af SIM-kortene via en app til betaling med betalingskort via smartphone. Derefter tog klageren med samme taxa til et hotel.

Banken har anført, at transaktionen på 249,99 BRL må være klagerens betaling for taxaturen.

Klageren har oplyst, at han den 3. november 2022 så, at der var reserveret et beløb på 5.000 BRL på hans konto. Han ringede straks til banken og bad den stoppe betalingen.

Transaktionen på 5.000 BRL blev debiteret klagerens konto den 4. november 2022 med et kurstillæg på 110,62 DKK, i alt 7.485,49 DKK.

Banken har fremlagt en udskrift, hvoraf fremgår, at ”betalingens indløsningssituation” var ”Chip/Signatur”.

Klageren har oplyst, at han samme dag indgav en indsigelse mod transaktionen over for banken.

Den 21. november 2022 indsatte banken 6.811,80 DKK på klagerens konto. Klageren har oplyst, at beløbet udgjorde transaktionen på 5.000 BRL fratrukket prisen på SIM-kortene.

Ved besked af 14. december 2022 til klageren videresendte banken en besked fra Nets. Af beskeden fremgår, at betalingsmodtageren havde leveret dokumentation, som klageren skulle forholde sig til, og såfremt klageren ville fastholde indsigelsen, skulle han begrunde dette i en progressiv indsigelsesblanket.

Dokumentationen fra betalingsmodtageren udgjorde bl.a. en dankortnota vedrørende transaktionen på 5.000 BRL og oplysninger om forskellige typer af svindel.

Den 19. december 2022 indgav klageren en indsigelse til banken. Heraf fremgår bl.a.:

”[…]

Beskriv hvorfor du fortsat gør indsigelse mod transaktionen (Det er vigtigt, at du forholder dig til forretningens forklaring/dokumentation)

  1. Jeg ved ikke hvad der er blevet oplyst den anden vej, men jeg er meget uforstående med svaret. Jeg kan se der er vedhæftet en dankort-nota, men ikke en kvittering på køb? Jeg har medgivet, at jeg selv har trykket pin-koden og jeg så terminalen sagde 450 BRL samt at det var køb af 3 SIM-kort til 150 BRL stykket.
  2. Jeg er ikke blevet snydt af en restaurant eller udbringer, men af en taxachauffør, hvorfor oplysningen om ”hvordan man ikke bliver snydt” (”Not to fall for the scam”) ikke er til gavn, da ingen af de beskrevne situationer, er denne, hvorfor den ansvarlige for returneringen af svaret, ikke har sat sig ind i denne sag.
  3. Dankort-terminalen havde stjerner ved indtastning af koden, hvorfor terminalen ikke var i stykker.
  4. I beskrivelsen ”Complaint to the bank?” Bliver der lagt op til, at de godt ved der er blevet snydt, men at fordi jeg har tastet koden, siges det indirekte at der min egen skyld.

Jeg bi-beholder min indsigelse, idét 1) Beløbet trukket på min konto ikke var korrekt, 2) terminalen ikke var i stykker, 3) jeg gjorde indsigelse mod beløbet inden det blev trukket på min bank 4) Der er ingen kvittering for køb af en ydelse/service/genstand, men blot en dankort-nota med oplysninger om transaktionen.

[…]”

Ved e-mail af 30. januar 2023 afviste banken indsigelsen. Banken henviste i den forbindelse til en besked fra Nets, hvoraf fremgår:

”Kortholder er selv ansvarlig for at se beløbet, derfor kan vi ikke gå videre med sagen.”

Samme dag trak banken 6.811,80 DKK fra klagerens konto.

Klageren har fremlagt to udskrifter fra forbrug.dk og Forbrugerombudsmanden vedrørende betalingslovens § 100 og indsigelser mod betalinger.

Af udskriften fra forbrug.dk fremgår bl.a.:

”[…]

Du hæfter for 375 kr.

Du hæfter selv med op til 375 kr., hvis den personlige sikkerhedsforanstaltning til betalingskortet, fx PIN-koden, en SMS-engangskode sammen med et personligt kodeord eller din NemID-app, er brugt. Det gælder også, selvom du ikke har oplyst din PIN-kode eller SMS-koden/det personlige kodeord eller dit NemID til nogen.

PIN-koden er din personlige, hemmelige kode, der hører til betalingskortet.

Dette beløb kan betragtes som den selvrisiko, der er ved at benytte det pågældende betalingsmiddel. […]”

Af udskriften fra Forbrugerombudsmanden fremgår bl.a.:

”[…]

Ved misbrug af dit betalingskort eller anden betalingstjeneste som for eksempel netbank vil du i visse tilfælde skulle dække noget af det tabte beløb selv. Det kaldes selvrisiko. Selvrisikoen stiger, jo mere det vurderes, at du selv har gjort misbruget muligt.

Du kan komme til at dække op til 375 kr. af misbruget, hvis den personlige sikkerhedsforanstaltning til betalingsinstrumentet, for eksempel PIN-koden, har været anvendt. Dette gælder også, selvom du ikke har oplyst koden til andre.

[…]”

Parternes påstande

Den 13. marts 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal tilbageføre 6.436,80 DKK til ham.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han alene bør hæfte for 375 DKK, da han ikke har udvist groft uforsvarlig adfærd. Banken skal derfor tilbageføre 6.436,80 DKK.

Banken har behandlet ham uretfærdigt og utilstrækkeligt.

Han modtog kortterminalen fra taxachaufføren, der bad ham om at indsætte sit kort og indtaste sin kode. Han kunne ikke se beløbet på terminalen, hvorfor han gav terminalen tilbage til taxachaufføren, der startede forfra og viste ham, at der stod 450 BRL. Han satte kortet i terminalen, som derefter viste ham fire valgmuligheder med betalingsmuligheder. Han gav terminalen tilbage til taxachaufføren, samtidig med at han holdt øje med, hvad taxachaufføren foretog sig. Han kunne se, at taxachaufføren trykkede på terminalen, efter han havde sagt, at han ville betale med kreditkort. Han modtog derefter terminalen, hvor han fortsat ikke kunne se beløbet. Da han indtastede koden, blev stjernerne vist, som når man normalt indtaster sin kode. Han betalte og bad om en kvittering, men det kunne terminalen ikke danne. Han kunne se over SIM-kortsælgerens skulder, at vedkommende modtog 450 BRL via en app til betaling med betalingskort via smartphone. De tog samme taxa til hotellet, hvor han igen bad om en kvittering. Taxachaufføren forklarede igen, at det ikke kunne lade sig gøre.

Beløbet der blev trukket på hans konto var ikke korrekt, og terminalen var ikke i stykker. Han fremsatte indsigelse til banken, inden beløbet blev trukket, og banken har ikke fremlagt en kvittering for køb af en ydelse, men blot en dankortnota med oplysninger om transaktionen.

Han har fremlagt oplysninger fra forbrug.dk og Forbrugerombudsmanden. Han opfylder de i teksterne anførte punkter og har med henvisning hertil forklaret banken, hvorfor han er uenig i dens afgørelse.

Spar Nord Bank har anført, at betalingstransaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke har været ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Banken lægger til grund, at betalingen er foretaget ved anvendelse af den til klagerens kort hørende personlige sikkerhedsforanstaltning.

Det fremgår af den fremlagte udskrift og af klagerens forklaring, at der er anvendt chip og pinkode til transaktionen.

Klageren har ved at godkende en betaling med sin personlige sikkerhedsforanstaltning, pinkoden, uden at kunne se beløbet, ved groft uforsvarlig adfærd muliggjort den uberettigede anvendelse og hæfter derfor for op til 8.000 DKK af tabet, jf. betalingslovens § 100, stk. 4, nr. 3. Klageren hæfter derfor selv for tabet på 7.485,49 DKK.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han bl.a. havde en konto med et tilknyttet betalingskort. Den 3. november 2022 blev der med klagerens kort foretaget en betaling på 5.000 BRL, svarende til 7.374,87 DKK, til en udenlandsk betalingsmodtager, som klageren ikke kan vedkende sig.

Om baggrunden for transaktionen har klageren oplyst, at han betalte en taxachauffør via vedkommendes kortterminal. Han så, at der stod 450 BRL på terminalen, men han kunne ikke se beløbet på terminalen, da han tastede sin pinkode. Han bad taxachaufføren om en kvittering, men fik at vide, at terminalen ikke kunne danne en kvittering.

Banken har anført, at klageren ved at godkende en betaling med sin personlige sikkerhedsforanstaltning, pinkoden, uden at kunne se beløbet, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Tre medlemmer – Henrik Waaben, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen – udtaler:

Af § 82, stk. 1, i betalingsloven fremgår, at en betalingstransaktion kun er autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen.

Det lægges til grund, at transaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93. Misbrug af en betalers kort kan således efter omstændighederne ske ved anvendelse af korrekt pinkode og kortets chip. Sådanne transaktioner vil være uautoriserede.

Efter en konkret vurdering finder vi, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at transaktionen på 5.000 BRL beroede på misbrug af klagerens kort samt pinkode, hvorfor transaktionen ikke er autoriseret af klageren.

Ifølge betalingslovens § 100, stk. 3, hæfter betaleren med op til 375 DKK for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, medmindre banken har godtgjort, at der foreligger omstændigheder, som medfører videregående hæftelse, jf. § 100 stk. 4 og 5.

Banken har ikke godtgjort, at der er grundlag for at pålægge klageren videregående hæftelse. Klagerens hæftelse for tabet udgør herefter 375 DKK, jf. betalingslovens § 100, stk. 3.

Vi finder herefter, at banken over for klageren hæfter for den uberettigede transaktion på 5.000 BRL med fradrag af 375 DKK og de 450 BRL, som klageren har erkendt, at han har givet samtykke til.

Vi stemmer derfor for, at Spar Nord Bank skal godtgøre klageren transaktionen på 5.000 BRL med fradrag af 375 DKK og 450 BRL.

To medlemmer – Morten Winther Christensen og Mette Lindekvist Højsgaard – udtaler:

Det lægges til grund, at transaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug.

Vi finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Vi stemmer derfor for, at sagen afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Spar Nord Bank skal inden 30 dage godtgøre klageren transaktionen på 5.000 BRL med fradrag af 375 DKK og 450 BRL med valør fra debiteringen af transaktionen.

Klageren får klagegebyret tilbage.