Krav om udlevering af oplysninger om afdød fars engagement

Sagsnummer:132/2021
Dato:23-11-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Tavshedspligt - videregivelse af kontooplysninger
Ledetekst:Krav om udlevering af oplysninger om afdød fars engagement
Indklagede:Sydbank og Vestjysk (Den Jyske Sparekasse)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om udlevering af oplysninger om afdød fars engagement.

Sagens omstændigheder

Klagerens far, F, afgik ved døden den 11. december 2018.

Boets aktiver bestod af et indestående på 12.486,95 kr. i Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank).

Boet blev den 5. februar 2019 afsluttet som boudlæg til F’s hjemkommune til delvis dækning af begravelsesudgifter.

Klageren har oplyst, at F var kunde i Sydbanks filial, T, indtil filialen blev nedlagt, hvorefter F’s indestående blev overført til Den Jyske Sparekasse. Klageren har endvidere oplyst, at F var dement, og at klagerens bror, A, tog sig af F’s finansielle anliggender.

Sydbank har oplyst, at bankens filial T blev lukket i januar 2016.

Parternes påstande

Den 15. marts 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Sydbank og Vestjysk Bank (Den Jyske Sparekasse) skal pålægges at udlevere oplysninger om F’s kontoforhold til klageren.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at Ankenævnet skal undersøge, hvor mange penge F arvede fra sin søster, der ejede en mindre, gældfri landbrugsejendom.

Ankenævnet skal undersøge, hvor det arvede beløb er overført til, samt hvornår pengene er overført. Pengene blev sandsynligvis først overført til Sydbank og senere til Den Jyske Sparekasse.

Ankenævnet skal undersøge kontobevægelserne, som fandt sted inden overførslen fra Sydbank til Den Jyske Sparekasse og hvilken saldo, der blev overført fra Sydbank til Den Jyske Sparekasse.

Ankenævnet skal endvidere undersøge kontobevægelserne, der fandt sted i Den Jyske Sparekasse de seneste fem år.  

F var senildement, og A tog sig af F’s finansielle anliggender. A vil ikke oplyse noget.  Han er derfor rimelig sikker på, at A har hævet penge fra F’s konto i Den Jyske Sparekasse uden F’s viden. Pengeinstitutternes afvisning af at udlevere oplysningerne gør ham endnu mere sikker på, at der er noget helt galt. Pengeinstitutterne frygter selvfølgelig senere at blive draget til ansvar for deres handlinger eller undladelser. Retssikkerheden falder til jorden, når man bare kan afvise at oplyse noget.

Sydbank har blandt andet anført, at hverken klageren eller boet efter F har et krav mod banken, idet F ikke ses at have haft en konto i banken i en længere årrække. F’s eventuelle tidligere kundeforhold ligger så mange år tilbage, at banken ikke længere er hverken berettiget eller forpligtet til at gemme data. Allerede af denne grund kan banken ikke oplyse sagen.

Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank) har anført, at klageren ønsker, at indklagede skal fremlægge oplysninger om kontobevægelser på eventuelle konti tilhørende nu afdøde F. Fremlæggelse af eventuelle oplysninger vil være i strid med tavshedspligten i henhold til lov om finansiel virksomheds § 117.

Ankenævnet kan ikke påtage sig at undersøge de forhold, som klageren ønsker belyst.Klageren har oplyst, at hans nu afdøde far, F, først var kunde i Sydbank og derefter i Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank). Klageren har fremsat krav om, at Sydbank og Vestjysk Bank skal udlevere oplysninger om F’s kontoforhold til ham, idet han har en mistanke om, at en anden person uberettiget har hævet penge fra F’s konto.Ankenævnets bemærkninger

Efter § 117 i lov om finansiel virksomhed er Sydbank og Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank) afskåret fra at meddele klageren oplysninger om F’s kontoforhold.  Ankenævnet kan således ikke pålægge bankerne at udlevere oplysninger om F’s kontoforhold til klageren.

Hertil kommer, at klageren ikke har den fornødne legitimation til at indhente oplysninger om F.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen over Sydbank og Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank).

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen over Sydbank og Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank).