Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:265/1998
Dato:30-12-1998
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Inge Frølich, Leif Nielsen, Ole Reinholdt, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører indklagedes udbetaling i forbindelse med klagerens hævning på sin Totalkonto den 30. april 1998.

Sagens omstændigheder.

Den 30. april 1998 registrerede indklagedes Thisted afdeling to udbetalinger fra klagerens Totalkonto på i alt 4.000 kr., idet 2.000 kr. ved en hævekorttransaktion kl. 15.48.25 blev trukket på dispositionssaldoen og 2.000 kr. ved en almindelig udbetaling kl. 15.25.48 blev trukket på opsparingssaldoen. Totalsaldoen efter transaktionerne var 198,62 kr.

Vedrørende hævekorttransaktionen er der fremlagt et bilag, der udviser en saldo på 2.198,62 kr. efter hævningen.

Endvidere er fremlagt et udbetalingsbilag, hvorpå klageren har påført sin underskrift og beløbet 4.000 kr. Af to maskinafstemplinger på udbetalingsbilaget fremgår to hævninger à 2.000 kr. dateret den 30. april 1998 med henholdsvis teksten "hævekort" og "opsparing".

Af kasseoptællingen i afdelingen den pågældende dag fremgår en kassedifference på 79,68 kr. (negativ).

Da klageren blev bekendt med de den 30. april 1998 registrerede udbetalinger på i alt 4.000 kr., rettede hun henvendelse til indklagede, idet hun gjorde gældende, at de 2.000 kr., som var trukket på opsparingssaldoen, ikke var blevet udbetalt til hende.

Ved skrivelse af 12. juni 1998 meddelte indklagedes interne revision klageren, at det efter en gennemgang af sagen måtte konkluderes, at klageren havde fået udbetalt 4.000 kr., svarende til de registrerede hævninger.

Klageren har under sagen fremlagt en erklæring dateret den 11. oktober 1998 fra en ven, der støtter klagerens forklaring om hændelsesforløbet.

Parternes påstande.

Den 24. august 1998 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 2.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun den 30. april 1998 henvendte sig i afdelingen med henblik på at hæve 4.000 kr., hvorfor hun udfyldte et udbetalingsbilag med dette beløb. Under ekspeditionen hævdede kassereren, at hun kun kunne få udbetalt de 2.000 kr., som henstod på den disponible saldo, men ikke de 2.000 kr., der henstod på opsparingssaldoen. Dette var ikke korrekt, idet opsparingen ikke var bundet. Efter en del parlamenteren med kassereren herom forlod hun afdelingen med 2.000 kr., som via hævekortet var trukket på den disponible saldo, og bilaget vedrørende denne hævning, som viste, at saldoen på Totalkontoen herefter var 2.198,62 kr. På grund af diskussionen med kassereren glemte hun udbetalingsbilaget, som hun havde udfyldt med beløbet på 4.000 kr. To venner overværede den første del af ekspeditionen, men forlod afdelingen, da hun med kassereren diskuterede, hvilket beløb der kunne udbetales fra kontoen. Udbetalingen, der bestod af 2.000 kr. i 100 kr., blev, umiddelbart efter at hun havde forladt afdelingen, talt op sammen med vennerne, der også så hævebilaget. Det er påfaldende, at udbetalingsbilaget, som hun først fik udleveret under et efterfølgende møde hos indklagede, er maskinafstemplet to gange. Det bestrides, at det under ekspeditionen blev oplyst, at der skulle foretages to ekspeditioner til udbetaling af henholdsvis det disponible beløb og opsparingsbeløbet.

Indklagede har anført, at det bestrides, at kassereren nægtede klageren udbetaling af opsparingen, eller at der skulle have været parlamenteret herom, hvilket ville have været bemærket, idet afdelingens medarbejdere sidder i umiddelbart nærhed af kasseskranken. Klageren fik oplyst, at hævningen af såvel det disponible beløb som opsparingen skulle foretages i to ekspeditioner på grund af tekniske hindringer, når et beløb er bogført som opsparing. Hævningen af den disponible saldo og opsparingssaldoen skete i umiddelbart forlængelse af hinanden og blev afstemplet på udbetalingsblanketten. Beløbet blev talt op foran klageren og udleveret.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter sagens karakter findes en afgørelse ikke at kunne træffes uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.