Krav om overførsel af pensionskonti til Luxembourg med henblik på at opnå skattebesparelser.

Sagsnummer:18/2018
Dato:09-11-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Peter Stig Hansen, astrid Thomas, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Pensionskonti - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om overførsel af pensionskonti til Luxembourg med henblik på at opnå skattebesparelser.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om overførsel af klagerens pensionskonti til Luxembourg med henblik på at opnå skattebesparelser.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Bank, hvor han havde en ratepension med tilhørende ratepensionsdepoter og en aldersopsparing med et tilhørende pensionsdepot. Af en pensions- og forsikringsoversigt pr. 31. december 2017 fra banken til klageren fremgik, at værdien af ratepensionen var opgjort til 522.641,18 kr. og værdien af aldersopsparingen var opgjort til 64.345,64 kr.

Af en henvendelse fra klageren af 20. april 2016 til bankens klageansvarlige fremgik følgende:

”I slutningen af 2013 drøftede jeg muligheden for at flytte pensioner til NORDEA i Luxembourg. DET VAR I INWEMA jeg læste det, men det fremgår også af dr.dk, som forklarer at en EU dom gik Danmark imod i 2007 og at danmark rette ind i 2008, så det var lovligt. Fordelen skulle være, at man undgik PAL skat, man kunne selv investere, også i livslange pensioner, og dermed tjene noget mere end Nordea har været i stand til. I 2015 fordoblede vi vores rate pension og betalte ca. 200.000,- kr. i PAL skat, det samme i 2014, men et mindre beløb. Den besked jeg fik fra banken var at det ikke var [navn på andet pengeinstitut] det her ? og at det IKKE kunne lade sig gøre. Har lige læst, at det stadigt er muligt, så det var et dårligt råd jeg fik.”

Ved en mail af 2. september 2016 til klageren anførte bankens klageansvarlige følgende:

”Det er korrekt, at det er muligt for danske kunder at placere pensionsmidler i udlandet. Der er dog en række forhold jf. skattelov og pensionsbeskatningslov man skal være opmærksom på. Mig bekendt er der ingen danske pengeinstitutter med filialer i udlandet, der tilbyder kunder denne mulighed.

I forlængelse af den kommunikation du har haft med filialdirektør [navn], kan jeg bekræfte at Nordea Danmark ikke tidligere har tilbudt rådgivning om placering af en danske kunders placering af pensionsmidler i udlandet – og heller ikke gør det aktuelt.

Du nævner meget specifikt i din oprindelige henvendelse, at en overflytning af din pensionsordning til udlandet vil betyde, at du kan undgå PAL-skat. Det er for så vidt korrekt, men det kræver mig bekendt, at man flytter til udlandet og ikke længere er skattepligtig i Danmark.”

 

Parternes påstande

Den 11. januar 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Nordea Danmark i 2013 uberettiget har nægtet at flytte hans pension til Nordea Luxembourg, og at banken med tilbagevirkende kraft skal stille ham som om overførsel var sket.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Danmark tabte en sag ved EU-domstolen i 2007. Ifølge denne dom kunne man flytte sin pension til f.eks. Luxembourg og tjene mange penge. Man kunne beholde sin nuværende bank, hvis den havde en afdeling i Luxembourg.

I 2013 nægtede banken uberettiget at flytte hans pension til Nordea Luxembourg, hvilket har medført, at han er gået glip af fordelene herved, herunder en stor besparelse på PAL-skatten. Banken har ligeledes efterfølgende nægtet at overflytte hans pension til Nordea Luxembourg.

Hvis loven er ændret i Danmark som følge af sagen ved EU-domstolen i 2007, må den gælde for alle og ikke kun for udvalgte kunder i Nordea Danmark. 

Nordea Danmark har anført, at pensionsbeskatningsloven som følge af dommen fra EU-domstolen fra 2007 blev ændret med lov nr. 1534 af 19. december 2007, hvor blandt andet en ny § 15 C i loven beskriver reglerne for, at både en pensionsopsparer og et pensionsinstitut kan få godkendt pensionsordninger i de andre EU- eller EØS-lande.

På SKAT’s hjemmeside beskriver SKAT reglerne for, hvilke krav både personer og pensionsinstitutter skal opfylde for at være omfattet af reglerne. Både pensionsinsitutter og personer skal på forhånd ansøge SKAT om godkendelse. Ansøgningsblanketter er tilgængelige på SKAT’s hjemmeside.

Ifølge SKAT’s hjemmeside har fire udenlandske pensionsinstitutter indtil nu ansøgt og fået tilladelse til at håndtere pensionsordninger efter danske regler, heraf er to af selskaberne hjemmehørende i Luxembourg. Det er muligt for klageren at kontakte et af de godkendte selskaber om mulighederne, og hvis selskabet ønsker at modtage ordningen, kan klageren søge SKAT om tilladelse til at flytte ordningen. Det vil i så fald være det modtagende selskab, som anmoder Nordea Danmark om at flytte ordningen.

Nordea Danmark kan ikke tilbyde klageren at flytte ordningen til udlandet, idet banken/koncernen har valgt ikke at oprette pensionsselskaber i udlandet, og Nordea Luxembourg har valgt ikke at tilbyde pensionsordninger efter danske regler. Betingelserne for at blive kunde i Nordea Luxembourg er i øvrigt, at kunden ikke er skattepligtig til Danmark, at kunden har bopæl uden for et af de nordiske lande og i øvrigt opfylder bankens betingelser for at være Private Banking kunde.

Det er ikke muligt at undgå pensionsafkastskat (PAL-skat), uanset om pensionsordningen er i et dansk pensionsinstitut eller et udenlandsk pensionsinstitut, når man er fuld skattepligtig til Danmark, som klageren ifølge bankens oplysninger er.   

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde to pensionskonti med tilhørende pensionsdepoter i Nordea Danmark, som han i 2013 ønskede at flytte til Nordea Luxembourg.

Nordea Danmark har oplyst, at banken/koncernen i 2013 ikke kunne og heller ikke på nuværende tidspunkt kan tilbyde klageren at flytte pensionsordningerne til Nordea Luxembourg, da klageren ikke opfylder betingelserne for at blive kunde i Nordea Luxembourg, og da Nordea Luxembourg ikke tilbyder pensionsordninger efter danske regler.

Ankenævnet finder ikke, at Nordea Danmark i 2013 var eller på nuværende tidspunkt er forpligtet til at tilbyde klageren pensionsordninger efter danske regler i Luxembourg, og at det beror på bankens egen beslutning, om den vil tilbyde sine kunder pensionsordninger efter danske regler i udlandet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.