Indsigelse mod modregning og spørgsmål om, hvorvidt banken hæftede for overtræk på budgetkonto efter tilbage-førsel af modregnet beløb.

Sagsnummer:246/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Modregning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod modregning og spørgsmål om, hvorvidt banken hæftede for overtræk på budgetkonto efter tilbage-førsel af modregnet beløb.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod modregning og spørgsmål om, hvorvidt banken hæftede for overtræk på klagerens budgetkonto efter tilbageførsel af modregnet beløb.  

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor hun blandt andet havde en lønkonto -097, der var hendes NemKonto, og en budgetkonto -633.

Den 4. juni 2018 indgik der feriepenge på 14.590,79 kr. på klagerens lønkonto. Samme dag overførte banken 5.500 kr. fra lønkontoen til klagerens budgetkonto til dækning af et overtræk på 4.777,09 kr., hvorefter saldoen på budgetkontoen var 722,91 kr. Der indgik herefter nogle beløb på budgetkontoen, og der blev ligeledes trukket nogle beløb til betaling af regninger.

Klagerens advokat gjorde over for banken indsigelse mod modregningen og bad banken om at tilbageføre beløbet på 5.500 kr. fra budgetkontoen til hans klientkonto, idet klageren i mellemtiden havde ophævet sin lønkonto -097.

Den 10. juli 2018 overførte banken 2.388 kr. fra budgetkontoen til advokatens klientkonto, hvorefter budgetkontoen udviste en saldo på 0,04 kr.

Klagerens advokat bad herefter banken om at overføre det manglende beløb på 3.112 kr. til ham.

Ved en mail af 12. juli 2018 til klagerens advokat svarede banken:

”…

Jeg kan bekræfte dine oplysninger om at der den 04.06.2018 er overført 5.500 kr. til betaling af de regninger [klageren] selv har valgt skal betales. Dette er hun også samme dag adviseret omkring. …

Såfremt [klageren] har regninger som hun har tilmeldt betalingsservice og som hun ikke ønsker skal betales af forskellige årsager. Kan hun altid afvise disse frem til den 7 bankdag i måneden. I denne sag har hun altså haft indtil den 10-07-2018, rimelig tid til at reagerer på vores brev og få afvist de regninger hun ikke vil have betalt. Dette ville have betydet at hun havde fået pengene retur på hendes konto.

Det konstateres at din klient ikke har reageret på dette.

[Klageren] har således ikke flere midler end de allerede overførte 2.388 kr. at kunne overføre til din klientkonto.

Såfremt du på din klients vegne ønsker at få overført 3.112 kr. som du mener er uretmæssigt overført, (og vil betyde overtræk på hendes engagement) bede du redegøre for, hvorfor du fremkommer til dette beløb, samt på din klients vegne accepterer alle de omkostninger der er forbundet med denne beslutning. (rykkerprocedure, inkasso m.m.).

…”

Senere den 12. juli 2018 tilbageførte banken 3.112 kr. fra budgetkontoen til advokatens klientkonto. Saldoen på budgetkontoen var herefter negativ med 3.111.96 kr. Samme dag trak banken et overførselsgebyr på 50 kr. på budgetkontoen.

Den 13. juli 2018 sendte banken en rykker til klageren vedrørende overtræk på budgetkontoen, der herefter var 3.261,96 kr. inkl. et rykkergebyr på 100 kr.

Den 17. juli 2018 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Henholdsvis den 27. juli 2018 og den 9. august 2018 sendte banken to yderligere rykkerbreve til klageren og trak to yderligere rykkergebyrer på 100 kr. på budgetkontoen.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet pr. kulance godtgjort klageren overførselsgebyret på 50 kr. og de to rykkergebyrer på i alt 200 kr., der blev trukket efter, at klageren havde indbragt sagen for Ankenævnet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Danmark skal erstatte hende overtrækket på budgetkonto -633, der pr. den 13. juli 2018 udgjorde 3.211,96 kr. (efter fradrag af gebyret på 50 kr. godtgjort af banken).

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken har handlet ansvarspådragende.

Banken har først uberettiget overført 5.500 kr. fra hendes lønkonto til budgetkontoen, og den har herefter ladet budgetkontoen gå i overtræk og har trukket et rykkergebyr på 100 kr.

Nordea Danmark har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Der foreligger ingen omstændigheder, som kan begrunde, at banken skulle frafalde sit krav mod klageren på betaling af saldoen på budgetkonto -633. Klageren har ikke gjort indsigelse mod nogen transaktioner på kontoen. Der foreligger heller ikke oplysninger om, at bankens omstridte transaktioner har medført en formueforskydning eller et tab på anden vis.

Det bestrides for god ordens skyld, at klageren har lidt et tab.

Ankenævnets bemærkninger

Den 4. juni 2018 overførte banken 5.500 kr. fra klagerens lønkonto til klagerens budgetkonto til dækning af et overtræk på budgetkontoen.

På anmodning af klagerens advokat tilbageførte banken de 5.500 kr. ad to gange henholdsvis den 10. juli 2018 og den 12. juli 2018. Det fremgik af bankens rykkerbrev af 13. juli 2018 til klageren, at hun herefter havde et overtræk på budgetkontoen på 3.261,96 kr. inkl. et tilskrevet overførselsgebyr på 50 kr. og et rykkergebyr på 100 kr.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet pr. kulance godtgjort klageren overførselsgebyret på 50 kr. samt to rykkergebyrer på i alt 200 kr., som blev opkrævet efter sagens indbringelse for Ankenævnet.

Ankenævnet finder ikke, at banken har udvist fejl eller forsømmelser i sagen, eller at der i øvrigt er godtgjort omstændigheder, der kan begrunde, at banken skal erstatte klageren overtrækket på budgetkontoen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.