Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt korttransaktion på bar/natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:384/2019
Dato:30-04-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt korttransaktion på bar/natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:Djurslands Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt korttransaktion på bar/natklub i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Djurslands Bank, hvor han havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Klageren har oplyst, at han var på ferie i Polen. Den 23. juli 2019 besøgte han en bar/natklub i Gdansk i Polen, hvor der blev gennemført følgende to transaktioner med kortet:

Dato

Klokkeslæt

Transaktionsbeløb i PLN

Afregnet beløb i DKK

23. juli 2019

03:50

289,00

516,36

23. juli 2019

04:26

6.289,00

11.236,67

Ved transaktionerne blev der anvendt chip og pinkode.

Banken har oplyst, at transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte.

Det er uoplyst, om der den 23. juli 2019 blev registreret ikke-gennemførte transaktioner med kortet.

Ved en indsigelsesblanket af 21. august 2019 gjorde klageren over for banken indsigelse mod transaktionen på 6.289 PLN (polske zloty). Klageren anførte, at kortet, som han opbevarede i sin pung, ikke havde været bortkommet, og at ingen havde haft adgang til pinkoden, som han opbevarede nedskrevet. Han fandt ud af, at kortet var blevet misbrugt den 28. juli 2019. Han anførte endvidere følgende:

”Jeg har været på ferie i Polen, på min tur har jeg kun benyttet mig af mit kort når vi skulle kører med Upper og én gang på en natklub. Jeg bemærker på natklubben, at beløbbet der bliver slået ind er 289 PLN.

Da jeg vender tilbage til Danmark kan jeg se der er blevet trukket over 11.000 kr. fra min konto.”

Den 22. august 2019 satte banken det omtvistede beløb ind på klagerens konto og sendte indsigelsessagen til Nets.

Ved et brev af 10. september 2019 til klageren oplyste banken, at Nets havde oplyst, at der ikke kunne gøres indsigelse, da beløbet vedrørte en postering, hvor der både var anvendt chip og pinkode. Banken hævede derfor det omtvistede beløb på klagerens konto igen.

Klageren gjorde over for banken indsigelse mod hævningen af beløbet og bad banken revurdere sagen

Banken sendte klageren notaer fra betalingsmodtageren på de to betalinger foretaget den 23. juli 2019. Notaen vedrørende betaling af 289 PLN var dateret den 23. juli 2019 kl. 03:50, og notaen vedrørende betaling af 6.289 PLN var dateret den 23. juli 2019 kl. 04:29.

Banken fastholdt hævningen af modværdien af 6.289 PLN på klagerens konto og henviste klageren til at kontakte betalingsmodtageren vedrørende den omtvistede betaling for at finde ud af, hvad der var købt.

Parternes påstand

Den 19. oktober 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Djurslands Bank skal godtgøre ham transaktionen på 6.289 PLN svarende til 11.236,67 DKK.

Djurslands Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han kun brugte kortet en gang på natklubben, og at han ikke kan vedkende sig hævningen på 6.289 PLN.

Han har fra banken fået en nota fra betalingsmodtageren affattet på polsk vedrørende beløbet på 6.289 PLN.

Banken vil ikke hjælpe ham med at komme i kontakt med betalingsmodtageren med henblik at få oplyst, hvorfor beløbet er blevet trukket, og hvilken ydelse han skulle have fået.

Djurslands Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen findes uegnet til behandling i Ankenævnet, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4, da en afgørelse forudsætter en bevisførelse, der ikke kan ske ved Ankenævnet.

Banken har været klageren behjælpelig med at fremskaffe en nota fra betalingsmodtageren. Klageren har efterfølgende ønsket bankens hjælp til at kontakte betalingsmodtageren. Det er bankens opfattelse, at det er en sag mellem klageren og betalingsmodtageren. Da klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende, bør sagen ligeledes afvises med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 5, stk.3, nr. 2.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at klageren har været hos betalingsmodtageren den nat, hvor beløbet blev hævet, og den omtvistede transaktion blev foretaget med chip og pinkode.

Banken har endvidere fremskaffet en nota fra betalingsmodtageren vedrørende betalingen på 6.289 PLN.

Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at transaktionen skete ved misbrug af hans kort.  

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod en transaktion på 6.289 PLN svarende til 11.236,67 DKK, der blev foretaget den 23. juli 2019 kl. 04:26 med klagerens Visa/dankort på en bar/natklub i Gdansk i Polen, som klageren besøgte.

Ved transaktionen blev der anvendt chip og pinkode.

Djurslands Bank, der har udstedt kortet, har oplyst, at transaktionen er korrekt registreret og bogført.

Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmis-brug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.