Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med MasterCard i Barcelona i forbindelse med besøg på diskotek. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:212/2017
Dato:24-04-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Kjeld Gosvig-Jensen, Astrid Thomas, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med MasterCard i Barcelona i forbindelse med besøg på diskotek. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod transaktioner foretaget med MasterCard i Barcelona i forbindelse med besøg på diskotek. Kort ikke bortkommet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde et Visa/dankort tilknyttet en konto i banken og et MasterCard med en tilhørende kortkonto.

Klageren har oplyst, at han fra den 19. april 2017 til den 25. april 2017 var på ferie i Barcelona. Natten til lørdag den 22. april 2017 var han, efter at have været ude at spise, sammen med en kammerat på en beværtning/diskotek, D, ikke langt fra Barcelonas centrum. De var på D i ca. 6-7 timer. Han brugte både sit Visa/dankort og sit MasterCard på D, og der var mange mennesker. Der blev på D foretaget tre transaktioner med hans MasterCard, som han ikke kan vedkende sig.

Ifølge udskrifter fra Nets indhentet af banken blev der den 22. april 2017 på D fra kl. 05:57 til kl. 08:24 registreret følgende korttransaktioner foretaget med klagerens Visa/dankort (VIDK) og fra kl. 08:44 til kl. 09:11 registreret følgende transaktioner med klagerens MasterCard (MCD):

Dato

Klokkeslæt

Kort

Beløb i EUR

Forretning

Status

22-04-2017

05:57

VIDK

22,00

D

Gennemført

22-04-2017

06:16

VIDK

44,00

D

Gennemført

22-04-2017

06:26

VIDK

265,00

D

Gennemført

22-04-2017

07:22

VIDK

22,00

D

Gennemført

22-04-2017

07:36

VIDK

132,00

D

Gennemført

22-04-2017

07:49

VIDK

110,00

D

Gennemført

22-04-2017

07:50

VIDK

44,00

D

Gennemført

22-04-2017

08:12

VIDK

176,00

D

Gennemført

22-04-2017

08:22

VIDK

132,00

D

Gennemført

22-04-2017

08:24

VIDK

220,00

D

Gennemført

22-04-2017

08:44

MCD

242,00

D

Gennemført

22-04-2017

08:46

MCD

2.000,00

D

Gennemført

22-04-2017

08:48

MCD

3.000,00

D

Gennemført

22-04-2017

09:10

MCD

3.000,00

D

Afvist – manglende dækning

22-04-2017

09:10

MCD

1.500,00

D

Afvist – manglende dækning

22-04-2017

09:11

MCD

1.000,00

D

Gennemført

Banken har endvidere oplyst, at der den 22. april 2017 i tidsrummet fra kl. 08:26 til 08:43, dvs. lige inden foretagelsen af transaktionerne på klagerens MasterCard, blev forsøgt gennemført nogle transaktioner på hans Visa/dankort, men de blev afvist.

Klageren har oplyst, at han ikke kunne betale med sine kort søndag den 23. april 2017 om aftenen på en restaurant, og da han kom hjem på hotellet, ringede han til banken kl. ca. 23.30 og fik oplyst, at banken kunne se, at kortene var brugt og forsøgt brugt adskillige gange den forudgående dag. Han blev enig med banken om at spærre kortene.

Mandag den 24. april 2017 forsøgte klageren at anmelde forholdet til det spanske politi, men det var ikke muligt, idet de gennemførte transaktioner endnu ikke var bogført på hans konti. Da han skulle rejse hjem næste dag, kunne han ikke nå at foretage anmeldelse til det spanske politi.

Samme dag skrev han en mail til banken, hvori han oplyste, at der var nogen, der havde stjålet hans koder eller på anden vis franarret ham penge på hans Visa/dankort og MasterCard for i alt ca. 50.000 kr.

Efter han kom hjem kontaktede han det danske politi, men fik at vide at han ikke skulle lave en anmeldelse, da han stadig havde sine kort, og at det i stedet var banken, der skulle lave en anmeldelse.

Ved en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring af 30. april 2017 gjorde klageren indsigelse mod tre transaktioner foretaget med hans MasterCard på i alt 6.000 EUR svarende til 45.411,43 DKK. Transaktionerne er i transaktionsoversigten ovenfor markeret med fed skrift. Han oplyste, at kortet var i hans besiddelse på tidspunktet for de ikke-godkendte transaktioner, og at kortet havde været i hans tegnebog, som lå i bukselommen. Der var ikke andre, der havde haft adgang til kortet.

Banken har oplyst, at Nets har bekræftet, at de ikke vedkendte transaktioner blev gennemført med chip og korrekt pinkode, og at transaktionerne blev korrekt registreret og bogført, og at der ikke var tekniske svigt eller andre fejl.

Den 15. maj 2017 afviste banken klagerens indsigelse med henvisning til, at transaktionerne var gennemført med chip og korrekt pinkode.   

Parternes påstande

Den 19. juni 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner med fradrag af selvrisiko.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke kender noget til de tre transaktioner foretaget med hans MasterCard, som han har gjort indsigelse mod, og at han er blevet frastjålet/franarret 6.000 EUR.

Det virker usandsynligt, at han skulle have brugt og forsøgt at bruge sit MasterCard fem gange indenfor 25 minutter på så store beløb, ligesom det virker underligt, at han to minutter efter at have foretaget en transaktion på 242 EUR skulle have foretaget en transaktion på 2.000 EUR.

De tre ikke vedkendte transaktioner ligger helt uden for normen af, hvordan han normalt styrer sin privatøkonomi. Transaktionerne giver ingen mening hverken for ham eller for hans kammerat, som han fulgtes med.

Der blev i forbindelse med hans kortbetalinger på D brugt håndfrie betalingsterminaler. Når han stod i baren, tastede tjeneren beløbet ind på terminalen og gav ham terminalen, hvorefter han satte kortet i, tastede sin kode og gav tjeneren terminalen igen. Det mærkelige var, at der et par gange gik lidt længere tid end andre gange, før end han fik kortet retur. Det var ikke noget, som han tænkte over, før han om søndagen opdagede, at der var trukket en masse penge på hans kort og fik kortene spærret.

Grunden til at han alene valgte at gøre indsigelse mod tre transaktioner på hans MasterCard og ikke mod transaktionerne på hans Visa/dankort var, at han efter at have rådført sig andetsteds fik at vide, at det at gøre indsigelse kunne være en ”langsommelig affære”.

Nordea Danmark har anført, at alle de omtvistede transaktioner blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af korrekt pinkode. Nets har bekræftet, at transaktionerne blev korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Klageren har oplyst, at kortet hele tiden var i hans besiddelse.

Det er på den baggrund ikke tilstrækkelig sandsynliggjort, at de ikke vedkendte transaktioner skyldes tredjemandsmisbrug.

Nets har i sagen oplyst, at der ligeledes er registreret relevant aktivitet på klagerens Visa/dankort, som har sammenhæng med denne indsigelsessag, men som klageren af uvisse årsager har valgt ikke at inddrage under indsigelsessagen. Det bemærkes for god ordens skyld, at det ikke var banken, der anbefalede klageren ikke at gøre indsigelse mod de transaktioner på hans Visa/dankort, som han påstår, at han ikke har kendskab til.

Banken har yderligere fra Nets fået oplysning om, at der ikke er registreret misbrugsindberetninger vedrørende D ved søgning i perioden fra 2015 til ultimo 2017, idet det bemærkes, at banken alene kan modtage oplysning om betalingskort udstedt af banken.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at chippen på klagerens MasterCard blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved transaktionerne, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt., følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.

Klageren har oplyst, at han ikke kender noget til de tre transaktioner, som han har gjort indsigelse mod. Ankenævnet finder, at klagerens oplysning til brug for indsigelsessagen om, at kortet ikke havde været bortkommet, må forstås således, at kortet ikke med hans viden og samtykke havde været bortkommet.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv eller med hans samtykke.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr.4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.