Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i perioden 1994-2008.

Sagsnummer:38/2009
Dato:12-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg, Ole Jørgensen, Karin Ladegaard, Karin Sønderbæk
Klageemne:Garantbeviser - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i perioden 1994-2008.
Indklagede:Morsø Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagernes erstatningskrav vedrørende rådgivning om erhvervelse af garantbeviser.

Sagens omstændigheder.

Klagerne under denne sag er ægtefællerne M og H.

Medio oktober 2008 havde klager M for 12.000 kr. garantbeviser i Sparekassen Spar Mors, der tidligere har heddet Bjergby-Flade Sparekasse. H havde for 15.000 kr. garantbeviser i sparekassen.

I slutningen af oktober 2008 overdrog Sparekassen Spar Mors sine aktiviteter til Morsø Bank. Sparekassen trådte efterfølgende i likvidation.

Ved brev af 11. december 2008 rettede klagerne henvendelse til Morsø Bank og anførte, at de ikke var blevet rådgivet om risikoen, da de i sin tid havde tegnet garantbeviser. Klagerne fandt, at der var tale om dårlig rådgivning, hvorfor de mente, at "vi skal have vores penge tilbage".

Ved brev af 15. januar 2009 besvarede Morsø Bank klagernes henvendelse. Banken henviste til, at M var blevet garant i sparekassen den 24. juni 1994 med et indskud på 1.000 kr., og at M havde i denne forbindelse fået udleveret et garantbevis, hvoraf garantikapitalens status fremgik. M’s kapitalindskud var efterfølgende forhøjet flere gange. H var blevet garant 1. juli 1994 og havde også efterfølgende forhøjet sit garantindskud. Ifølge bankens oplysninger var der fra sparekassens side ydet ordentlig og redelig information omkring garantkapitalens status som ansvarlig kapital. Klagerne havde årligt modtaget indbydelse til garantmøder, som indikerede, at der ikke var tale om almindelige indlån. Klagerne havde ikke reageret herpå. Bl.a. med henvisning hertil fandt banken ikke at kunne imødekomme klagen.

Under sagen er fremlagt garantbevis udstedt af Bjergby-Flade Sparekasse, hvoraf fremgår:

" GARANTBEVIS

Garantbevis i henhold til lov om banker og sparekasser.

BJERGBY-FLADE SPAREKASSE

erkender herved af:

[navn, adresse]

som garantikapital at have modtaget:

Kr. …

hvorved ovennævnte er indtrådt som garant i sparekassen.

Garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser.

Beløbet forrentesfra datoen for bevisets udstedelse i overensstemmelse med sparekassens til enhver tid gældende vedtægter.

Garantbeviset og de hertil knyttede garantrettigheder kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgning.

Garantbeviset kan ikke kræves indløst af garanten, og det kan kun kræves indløst af sparekassen i de i vedtægterne nævnte tilfælde.

Garanten er stemmeberettiget ved valg af sparekassens repræsentantskab. Hver garant har 1 stemme for hver 1.000 kr. indbetalt garantikapital, dog højst 20 stemmer.

Valg til repræsentantskabet afholdes i overensstemmelse med sparekassens valgregulativ."

Under sagen er endvidere fremlagt kontooversigter for 2006 og 2007 for henholdsvis M og H med angivelse af konto/aftaleoplysninger. M havde således konto med 6 måneders opsigelse nr. …6 og konto med 3 måneders opsigelse nr. … samt Garantibevis nr. … og G-konto nr. … Ud for hver af de fire konto/aftaleoplysninger er anført posteringer i kolonner for Renteindtægt/Udgift og Indestående/Gæld. H havde Anfordringskonto nr. … samt Garantibevis nr. … og G-konto nr. … Kontooversigten for 2006 havde nederst en tekst "… Bliv garant i din lokale sparekasse "Sparekassen Spar Mors" og få medindflydelse. Du får høj indlånsrente p.t. ….. samt mulighed for Garantkassekredit ….". Kontooversigten for 2007 havde en stort set tilsvarende tekst.

Parternes påstande.

Klagerne har den 21. januar 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Morsø Bank skal betale 12.000 kr. til M og 15.000 kr. til H.

Morsø Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at sparekassen ydede dårlig rådgivning i forbindelse med, at de indskød beløb som garantindskud. De er ikke blevet rådgivet om risikoen.

Morsø Bank har anført, at efter det for banken oplyste, er der af sparekassen blevet ydet rådgivning i forbindelse med indskud på garantbeviser.

På oprettelsestidspunktet blev der udleveret garantbeviser i papirformat, der beskrev betingelserne for at være garant, herunder at indskud var ansvarlig kapital samt konsekvensen heraf ved sparekassens konkurs.

Klagerne er årligt i egenskab af garanter blevet indbudt til garantmøder, hvor der er blevet orienteret om sparekassens økonomi, ligesom der blev afholdt valg til repræsentantskab mv. Klagerne var stemmeberettigede ved disse valg og har således som garanter haft rettigheder, som normalt er tillagt en ejer-/aktionærkreds, hvilket i sig selv burde have affødt en reaktion fra klagerne. Tilskrevne renter af garantbeviset blev overført til en særlig konto, G-konto. Dette viser en klar adskillelse mellem kontiene, og at der ikke for garantbevisernes vedkommende var tale om almindelige indlån.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Ole Jørgensen og Karin Søndergaard – udtaler:

Vi finder ikke, at klagerne har godtgjort, at de i forbindelse med erhvervelsen af garantbeviserne i sparekassen ikke har modtaget rådgivning om risikoen ved køb af garantibeviser, eller at klagerne i øvrigt kan have været uvidende om, at de hæftede med det indskud, de havde foretaget som garant.

Vi lægger herved til grund, at klagerne i sin tid modtog garantbeviser. Sparekassen bekræfter efter garantbeviserne fra den navngivne garant som garantikapital at have modtaget et beløb i kroner, hvorved pågældende er indtrådt som garant i sparekassen. Det fremgår udtrykkeligt af garantbeviserne, at garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser.

Det fremgår endvidere af garantbeviserne, at garanten er stemmeberettiget ved valg af sparekassens repræsentantskab. Vi lægger til grund, at klagerne i lighed med andre garanter har modtaget indbydelse tilat deltage i sparekassens årlige garantmøder. Af de af sparekassen udsendte kontooversigter for 2006 og 2007 fremgår i øvrigt også, at man som garant får medindflydelse. Stemmeret/med­ind­flyd­else må i et pengeinstitut efter en naturlig sproglig forståelse betyde ejerindflydelse. Vi stemmer herefter for, at klagen ikke tages til følge.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Karin Ladegaard – udtaler:

Vi stemmer for, at sagen afvises som bevisuegnet i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1, da det vil kræve parts- og vidneforklaringer at tage stilling til klagernes påstand om, at de ikke fik rådgivning om risikoen forbundet med garantbeviser. Vi bemærker, at garantbevisets formulering om, at "Garantkapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser" ikke er tilstrækkelig rådgivning.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.