Spørgsmål om hæftelse for transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.

Sagsnummer:102/2008
Dato:03-09-2008
Ankenævn:Peter Blok, Troels Hauer Holmberg, Karin Ladegaard, Erik Sevaldsen, Karin Sønderbæk.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
Indklagede:Ulsted Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører, om klageren hæfter for et overtræk, der i juli 2007 opstod på klagerens konto ved hævninger med hendes dankort.

Sagens omstændigheder.

I foråret 2007 blev klageren kunde i Ulsted Sparekasse, hvor hun fik en lønkonto med tilknyttet dankort.

I løbet juli 2007 opstod der overtræk på lønkontoen som følge af transaktioner med dankortet.

I slutningen af juli 2007 rettede sparekassen telefonisk henvendelse til klageren om overtrækket, som var på ca. 22.000 kr. Klageren var uforstående over for overtrækket og mente, at hendes dankort var blevet misbrugt. Sparekassen spærrede derfor kortet den 31. juli 2007.

Klageren fik tilsendt en kontoudskrift, hvorpå sparekassen manuelt havde anført betalingsmodtagerne for transaktionerne med kortet i juli 2007.

Den 21. august 2007 indgav klageren en anmeldelse til politiet om misbrug af dankortet.

Sparekassen har oplyst, at man i slutningen af august og begyndelsen af september 2007 forgæves forsøgte at kontakte klageren. I slutningen af september 2007 indgik klagerens løn ikke på kontoen, og klagerens PBS-betalinger i begyndelsen af oktober 2007 blev derfor afvist. Klageren har anført, at hun afleverede dankortet til sparekassen og anmeldte sagen til politiet. Selv om overtrækket ikke var hendes, kunne hun ikke få udbetalt penge til at leve for. Hun blev frustreret og så ikke anden mulighed end at genoptage kundeforholdet i sit tidligere pengeinstitut.

Overtrækket på klagerens lønkonto i sparekassen blev fuldt inddækket i slutningen af november 2007.

Den 31. januar 2008 meddelte politiet, at man i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2, havde besluttet at indstille efterforskningen i sagen.

I 2008 vendte klageren tilbage til sagen over for sparekassen. Klageren fremhævede i den forbindelse 17 hævetransaktioner med dankortet i perioden 5.-30. juli 2007. Transaktionerne var på i alt 10.045,19 kr. og varierede i størrelse fra 41,95 kr. til 2.300 kr. Tre af hævningerne var foretaget i pengeinstitutautomater, mens de øvrige var dankortbetalinger med nota.

Sparekassen indhentede en kopi af notaen for transaktionen på 2.300 kr., der fremtræder som underskrevet af klageren.

Parternes påstande.

Den 28. februar 2008 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ulsted Sparekasse skal dække overtrækket på hendes lønkonto.

Ulsted Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at sparekassen i henhold til dankortloven hæfter for overtrækket. I begyndelsen af juli 2007 vidste hun, at hun havde ca. 6.000 kr. at bruge i juli måned 2007. Hun har ikke anvendt dankortet til de transaktioner, der medførte, at kontoen gik i overtræk. Politiet har frifundet hende for hævningerne.

Da hun ikke kunne hæve på kontoen til dækning af leveomkostninger, overførte hun sin løn til et andet pengeinstitut. Herfra blev der overført penge til betaling af ydelserne på hendes lån i sparekassen og til dækning af hendes PBS betalinger. Sparekassen ignorerede dette og stoppede alle hendes betalinger. Hun fik rykkere for de betalinger, som skulle have været gennemført via PBS, og på grund af manglende betaling af husleje og telefon måtte hun fraflytte sin lejlighed og skifte mobiltelefonabonnement. Hun forsøgte forgæves at få et møde med sparekassen på et tidspunkt, hvor hun kunne få fri fra arbejde.

Til sidst så hun ikke anden mulighed end at "sluge" overtrækket. Efterfølgende fik hun overskud til at genoptage sagen. Da sparekassen ikke har villet give hende en indsigelsesblanket, og da hun ikke har kunnet få sagsakterne fra politiet, er hun nødsaget til at støtte sig til sin hukommelse. De fremhævede transaktioner på i alt 10.045,19 kr. er hun helt sikker på, at hun ikke har foretaget.

Ulsted Sparekasse har anført, at klageren trods gentagne opfordringer i august/september 2007 ikke vendte tilbage. Man vurderede, at årsagen hertil var, at klageren selv havde foretaget hævningerne.

Der indgik ikke løn i september 2007, og klagerens PBS betalinger i oktober 2007 blev derfor afvist. Det er sparekassens praksis, at når løn ikke indgår på lønkonto i sparekassen, bliver regninger og PBS ikke betalt. Desuden har man en lønklausul i forbindelse med udlån.

På baggrund af klagerens fornyede henvendelse indhentede sparekassen notaen for betalingen på 2.300 kr. Sammenholdt med klagerens underskrift på et gældsbrev i foråret 2007 har man vurderet, at underskriften på notaen er klagerens. Sparekassen har herefter afvist klagerens indsigelser.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af partsforklaring, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Som følge heraf afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.