Behandling af indsigelse mod hævninger med dankort. Størrelse af indestående på konto. Bevis for indbetaling.

Sagsnummer:138/2003
Dato:04-11-2003
Ankenævn:John Mosegaard, Peter Stig Hansen, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen, Poul Erik Tobiasen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Behandling af indsigelse mod hævninger med dankort. Størrelse af indestående på konto. Bevis for indbetaling.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod to dankorthævninger på i alt 2.000 kr. samt klagerens krav om kreditering af indbetalinger fra tredjemand.

Sagens omstændigheder.

Klageren havde en konto hos indklagede med en tilknyttet kredit på 10.000 kr. og et dankort.

Den 15. marts 2003 var saldoen 7.986,34 kr. (negativ).

Den 29. marts 2003, hvor kontoens saldo var 7.975,55 kr. (negativ), gjorde klageren indsigelse imod to dankorthævninger i en pengeautomat på 1.500 kr. og 500 kr., som var foretaget henholdsvis den 13. marts 2003 kl. 19.35 og den 14. marts 2003 kl. 14.18.

Klageren underskrev en erklæring på tro og love om, at hun ikke havde kendskab til eller havde hævet de to beløb.

Klageren ønskede at anmelde forholdet til politiet, og i begyndelsen af april 2003 udleverede indklagede med henblik herpå en kopi af pengeautomatens dokumentationsliste til klageren.

Med henblik på at foretage en vurdering af klagerens indsigelse anmodede indklagede klageren om en redegørelse for hændelsesforløbet, herunder information om hvor kort og pinkode befandt sig på hævetidspunkterne, hvor klageren befandt sig, hvem der eventuelt havde haft adgang til kort og kode mv.

Den 23. april 2003 blev klagerens engagement overført til et andet pengeinstitut.

Indklagede har under sagen fremlagt kontoudskrifter, der viser transaktionerne på klagerens konto i perioden 17. september 2002 - 23. april 2003. Af kontoudskrifterne fremgår ingen indbetalinger på 3.300 kr. eller 2.300 kr.

Parternes påstande.

Den 4. april 2003 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 10.900 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hendes kæreste ca. den 15. marts 2003 henvendte sig til indklagede for at tjekke saldoen på hendes konto. Saldoen var på ca. 1.000 kr. (negativ).

Den 29. marts 2003, hvor der skulle være indgået 690 kr. på kontoen, tjekkede hun selv saldoen, som viste sig at være på 7.975,55 kr. (negativ). Hun konstaterede, at der var foretaget to uberettigede hævninger på i alt 2.000 kr., og at nogle månedlige indbetalinger på 2 x 3.300 kr. samt 2.300 kr., som hendes kæreste havde foretaget siden januar 2003, ikke var blevet krediteret på kontoen.

Indklagede fastholdt, at det var hende, der havde foretaget dankorthævningerne, selvom hun er i stand til at modbevise dette.

Hun har set kvitteringerne for kærestens indbetalinger, men desværre kasseret dem. Indklagede har afvist at forsøge at finde indbetalingsbilagene.

Indklagede bør betale i alt 10.900 kr., der mangler på hendes konto.

Indklagede har anført, at klageren ikke reagerede på anmodningen om en redegørelse for hændelsesforløbet vedrørende de to hævninger på i alt 2.000 kr. Det er derfor klagerens passivitet, der er årsag til, at man ikke har kunnet behandle indsigelsen.

Klageren opfordres til at kontakte afdelingen med henblik på afgivelse af en fornyet erklæring samt alle nødvendige oplysninger til sagens behandling, såfremt hun fastholder sin indsigelse.

Man har ingen mulighed for at eftersøge de indbetalinger, som klageren påstår, at hendes kæreste har foretaget, medmindre der fremlægges dokumentation for, at beløbene er indsat på klagerens konto eller andre konti.

Ifølge de fremlagte kontoudskrifter har der ikke været tilmeldt en overførsel på 3.300 kr. på klagerens konto.

Man er uden ansvar for en eventuel aftale mellem klageren og dennes kæreste om overførsel af beløb til klagerens konto.

Klageren har ofte modtaget kontoudskrift og har derfor haft rig lejlighed til at få afklaret spørgsmålet om indbetalingerne med sin kæreste.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at indklagede var berettiget til at lade behandlingen af klagerens indsigelse mod hævetransaktionerne på i alt 2.000 kr. afvente klagerens redegørelse for hændelsesforløbet. Indklagede frifindes derfor for tiden for klagerens påstand vedrørende hævetransaktionerne.

Der er ikke grundlag for at fastslå, at indklagede skulle have modtaget nogen indbetalinger fra klagerens kæreste uden at kreditere disse på klagerens konto.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.