Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check.

Sagsnummer:322/2008
Dato:04-03-2009
Ankenævn:Peter Blok, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Niels Bolt Jørgensen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Check - falsk check
Check - udenlandsk check
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter


Indledning.

Denne sag vedrører, om Danske Bank har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med returnering af en falsk check, som klageren modtog som betaling ved salg af en PS2.

Sagens omstændigheder.

I sommeren 2008 solgte klageren via Internettet en PS2.

Klageren har anført, at han modtog en henvendelse fra en køber, som var interesseret i at købe hans PS2 til 3.000 kr. Køber ville sende en check på 3.000 EUR, hvoraf han kunne beholde 450 EUR og returnere restbeløbet til køber efter dennes anvisning.

Den 30. juni 2008 indløste klageren en udenlandsk check på 3.000 EUR i Danske Banks Kochsgade afdeling i Odense. Klageren modtog i denne forbindelse en kvittering for checkens modtagelse, hvoraf fremgår:

"Køb af udenlandsk check sker med det forbehold, at den udenlandske bank indløser checken.

Checkbeløb, renter, udenlandske omkostninger og returgebyr hæves på ovennævnte konto, hvis checken ikke indløses eller er forsinket fra den udenlandske bank.

Hvis den udenlandske bank beregner omkostninger over for os ved indløsningen, bliver disse omkostninger også hævet på ovennævnte konto.

Du skal være opmærksom på, at

en check, der er indløst, kan f.eks. ved forfalskning blive returneret langt frem i tiden - det gælder også en check, der er indløst via inkasso.

Vi anbefaler, at indbetalinger fra udlandet modtages via bankoverførsel i stedet for check - det er hurtigere, billigere og mere sikkert."

Klageren har anført, at han ved indløsningen af checken gjorde medarbejderen opmærksom på, at banken skulle undersøge checken grundigt, da den kom fra udlandet, og da han ikke kendte køberen. Bankens medarbejder lovede at undersøge checken, og at han ville få svar med hensyn til dækning i løbet 10-14 arbejdsdage. Danske Bank har anført, at de ekspederende medarbejdere i afdelingen alle har erklæret, at der ikke har været drøftelser med klageren om checken, herunder baggrunden for klagerens modtagelse af denne. Klageren nævnte på intet tidspunkt, at checken var modtaget som led i en handel, eller at han skulle returnere en del af beløbet til køber.

Den 1. juli 2008 indsatte Danske Bank 28.142 kr. på klagerens konto. Ved en fejl skete omvekslingen af beløbet med udgangspunkt i omvekslingskursen for GBP i stedet for EUR. Den 3. juli tilbageførte banken beløbet på 28.142 kr. Den 7. juli indsatte banken 22.241,60 kr. vedrørende checken.

Klageren har anført, at han bemærkede, at indsætningen af beløbet på 28.142 kr. skete hurtigt, hvilket undrede ham, hvorfor han straks henvendte sig. Det fremgik da, at omvekslingen var sket fra en forkert valuta, hvilket gjorde ham bekymret. Banken beklagede fejlen, og han understregede igen, at checken skulle undersøges for dækning. Efter at det korrekte beløb var indsat den 7. juli 2008, overbeviste banken ham om, at der ikke var noget galt med checken, og han modtog en kvittering på, at der var dækning på den indsatte check.

Klageren har fremlagt en kassekvittering, hvoraf fremgår, at der den 8. juli 2008 er udbetalt 19.600 kr. fra hans konto i Danske Bank.

Den 8. juli 2008 overførte klageren via Western Union 18.000 kr. til køberen. Gebyr udgjorde 920 kr.

Ved brev af 22. juli 2008 orienterede Danske Bank klageren om, at checken på 3.000 EUR var modtaget retur. På baggrund heraf var der hævet 22.664,20 kr. på klagerens konto inkl. et returgebyr på 250 kr.

Ved brev af 5. august 2008 rettede klageren henvendelse til Danske Banks juridiske afdeling med krav om erstatning. Ved brev af 1. september 2008 afviste banken kravet.

Af kontoudtog for klagerens konto fremgår, at saldoen efter, at banken havde hævet checkbeløbet på 22.664,20 kr., var negativ med 22.662,42 kr. Den 31. s.m. indgik klagerens løn, hvorefter saldoen var 10.649,83 kr. (negativ).

Danske Bank har anført, at man uanset overtrækket på klagerens konto ikke afviste betalinger eller undlod at imødekomme klagerens behov for at kunne råde over sin løn. Klageren blev tilbudt at oprette et lån, og efterfølgende blev der oprettet et overtræk på 15.000 kr. Banken er fortsat indstillet på at yde et lån med henblik på at få overtrækket inddækket.

Parternes påstande.

Klageren har den 29. august 2008 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank tilpligtes at betale 19.241 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han både ved checkens indløsning og ved den senere ekspedition omkring fejlvekslingen af checken bad bankens medarbejdere om at kontrollere, at der var dækning på checken, da den kom fra udlandet, og da han ikke kendte udstederen. Han bestrider derfor bankens oplysning om, at bankens medarbejdere ikke kender hertil.

Bankens personale overbeviste ham om, at der ikke var noget galt med checken, og han modtog en kvittering for, at der var dækning. Da alt således ifølge banken var i orden, returnerede han det beløb, der var aftalt med køber.

Under alle omstændigheder burde banken have rådgivet ham om risikoen for, at det senere kunne vise sig, at checken var falsk.

Danske Bank har anført, at der ikke har været drøftelser med klageren om checken, herunder om baggrunden for modtagelsen, eller at han skulle returnere en del af checkbeløbet til køber.

Bankens medarbejdere er sikre på, at hvis klageren havde oplyst dette, ville de have advaret ham, da der er tale om et velkendt kerneområde for svindel i forbindelse med nethandel og falske checks. Medarbejderne er også sikre på, at de under ingen omstændigheder ville have sagt, at der ikke var noget galt med checken eller lignende.

I forbindelse med bankens modtagelse af checken fik klageren udleveret en kvittering, hvoraf fremgår, at banken forbeholder sig ret til at hæve checkbeløbet på klagerens konto, hvis honorering af checken mangler. Tilsvarende fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser samt tillige af den af klageren fremlagte kvittering af 8. juli 2008.

Det bemærkes i øvrigt, at det ikke generelt påhviler en kassemedarbejder i et pengeinstitut at gøre en kunde, der henvender sig med en udenlandsk check med henblik på indløsning, opmærksom på, at der består en risiko for, at checken er falsk eller dækningsløs.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren har anført, at han såvel ved indløsningen af checken som ved den senere ekspedition foranlediget af den forkerte omveksling gjorde bankens medarbejdere opmærksom på, at det skulle kontrolleres, at der var dækning på checken, da den kom fra udlandet, og da han ikke kendte udstederen. Danske Bank har anført, at der ikke var drøftelser med klageren om checken. På denne baggrund finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.