Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet.

Sagsnummer:174/2004
Dato:19-10-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Tina Dhanda, Niels Bolt Jørgensen, Peter Stig hansen
Klageemne:Betalingstjenester - passivitet
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet.
Indklagede:BG Bank (Danske Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet, om klageren som følge af passivitet har fortabt sin ret til at gøre indsigelse imod transaktioner foretaget med klagerens VisaDankort.

Sagens omstændigheder.

Klageren og dennes ægtefælle, H, har en fælles løbende konto hos indklagede. I tilknytning til kontoen er der udstedt et VisaDankort til klageren.

Under et møde med indklagede den 2. februar 2004 gjorde klageren og H indsigelse imod en række pengeautomathævninger med VisaDankortet.

Den 24. februar 2004 underskrev klageren en tro- og loveerklæring om, at hverken han selv eller andre med hans samtykke havde benyttet VisaDankortet til 41 nærmere angivne hævetransaktioner på i alt 36.000 kr. i perioden 4. februar 2003 - 2. februar 2004. Klageren oplyste, at kortet blev opbevaret i en pung i hans jakkelomme, og at det aldrig havde været stjålet. Klageren var indforstået med videregivelse af alle oplysninger med henblik på en eventuel politimæssig efterforskning. Klageren redegjorde for sin færden på de dage, hvor de pågældende hævninger havde fundet sted.

I den omhandlede periode var der blevet fremsendt i alt 13 kontoudskrifter vedrørende kontoen til klageren og H.

Af en kontoudskrift, der blev fremsendt den 28. februar 2003, fremgår de første fem hævninger på i alt 4.100 kr., som var omfattet af klagerens indsigelser.

Det er oplyst, at klagerens VisaDankort blev udskiftet den 7. juli 2003.

Ved skrivelse af 24. maj 2004 meddelte indklagede, at klageren allerede i marts/april 2003 burde have gjort opmærksom på, at der var foretaget uretmæssige transaktioner. På grund af den udviste passivitet afslog indklagede at yde dækning for transaktionerne.

Af indklagedes regler for VisaDankort fremgår bl.a.:

"Du bør gå dine kontoudskrifter omhyggeligt igennem og kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som du ikke kan vedkende dig. Er der sådanne bevægelser, skal du hurtigst muligt kontakte banken. Du bør altså kontrollere, om der er transaktioner, som du mener, at du ikke har foretaget, eller transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer."

Parternes påstande.

Den 8. juni 2004 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale principalt 36.000 kr., subsidiært 3.500 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han i februar 2004 blev klar over, at der i en længere periode havde været træk på kontoen, som han ikke har foretaget. Det blev aftalt med indklagede, at PBS skulle undersøge sagen tilbage til 4. februar 2003. Han erkendte, at han havde udvist passivitet, men han håbede, at PBS kunne finde den kriminelle bagmand, som har foretaget de ulovlige træk på kontoen.

Han er utilfreds med, at sagen ikke er blevet undersøgt, og at indklagede alene forholder sig til hans passivitet.

Han ønsker kendskab til, hvad PBS har undersøgt, hvilket resultat PBS er kommet frem til, og om politiet har været inddraget.

Hvis PBS ikke har undersøgt sagen, men kun har konstateret, at han har været passiv, bør sagen genoptages/undersøges igen.

Indklagede bør i hvert fald dække hævningerne på i alt 3.500 kr. i januar 2004, idet der for så vidt angår disse i hvert fald ikke kan være tale om passivitet.

Indklagede har anført, at klageren og H under mødet den 2. februar 2004 oplyste, at de ikke kendte noget til alle beløb hævet i pengeautomater helt tilbage til 1996.

Klageren erkendte en vis form for passivitet, hvorfor indsigelserne blev begrænset til de seneste 12 måneder.

Klageren oplyste, at han altid havde kortet på sig, eller at det blev opbevaret i lommen på en jakke, der hang i "lærerværelset"; koden var i hans hukommelse.

Der er ifølge PBS intet i brugsmønstret, der tyder på, at kortet skulle være blevet kopieret.

Samtlige transaktioner er korrekt registreret og bogført. Det er klagerens kort og pinkode, der er anvendt ved transaktionerne.

Klageren har undladt at kontrollere sine kontoudskrifter, jf. reglerne for VisaDankort.

Såfremt der som påstået er sket misbrug helt tilbage til 1996, har klageren udvist høj grad af passivitet.

Såfremt klageren havde reageret tidligere end sket, kunne transaktionerne i januar 2004 havde været forhindret. Det afvises derfor også at godtgøre de af klageren nævnte 3.500 kr.

An­ke­næv­nets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.