Spørgsmål vedrørende særaftale om rentesatser på indlånskonti. Krav om erstatning for tab som følge af manglende pensionsindbetalinger.

Sagsnummer:535/2009
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas, Torben Udsen
Klageemne:Kapitalpensionskonti - manglende indbetaling
Ratepension - manglende indbetaling
Rente - indlån
Ledetekst:Spørgsmål vedrørende særaftale om rentesatser på indlånskonti. Krav om erstatning for tab som følge af manglende pensionsindbetalinger.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

FONT-SIZE: 10pt">Medhold klager


mso-bidi-font-family: Arial">Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for manglende pensionsindbetalinger samt spørgsmål vedrørende særaftale om rentesatser på indlånskonti.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der født i 1939, oprettede i 1988 en kapitalpensionskonto i Jyske Bank, hvor klageren er kunde.

På baggrund af et brev af 31. december 1990 fra klageren meddelte banken ved brev af 2. januar 1991, at der ikke var indbetalt på kapitalpensionen i 1990.

I 1993 oprettede klageren to ratepensioner i banken. På den ene skulle der årligt i 10 år indbetales 30.000 kr. På den anden skulle der årligt indbetales et beløb svarende til det enhver tid gældende opfyldningsfradrag.

Ved brev af 14. marts 2002 beklagede banken, at man ikke havde sørget for indbetaling på ratepensionen i 2001. Som kompensation for klagerens tab, som ifølge bankens beregninger var beskedent, tilbød banken "gratis budgetservice de næste 10 år (p.t. 350 kr. årligt) og gratis Visa/Dankort i 10 år (p.t. 150 kr. årligt)". Banken foreslog endvidere en omlægning af klagerens investeringsbeviser, i hvilken forbindelse banken kun ville beregne sig kurtage "den ene vej". Endvidere fremgår bl.a.:

"Mit tilbud om højere rente på aftale- og totalkonto, står jeg naturligvis fast på, hvis du ønsker det."

Klageren har oplyst, at brevet af 14. marts 2002 var bankens opfølgning på et møde, hvor banken tilbød en rentesats på 3,4 % på en aftalekonto, hvorpå hun skulle indskyde 374.000 kr., og et rentetillæg på 2 %-point på hendes Totalkonto. Rentesatsen på 3,4 % svarede til bankens rentesats for aftalelån på 2-10 mio. kr. med et tillæg 0,75 %-point. Klageren har under sagen fremlagt et notat fra mødet, der understøtter oplysningerne.

Ifølge to breve af henholdsvis 16. oktober og 13. november 2003 fra banken blev klagerens aftaleindlån forlænget med henholdsvis 32 og 30 dage. Af begge breve fremgår, at rentesatsen var 2 % p.a.

Ved e-mail af 24. februar 2009 oplyste banken, at klageren, fordi hun var en god kunde, havde fået 0,25 %-point ekstra i rente på sine pensioner, indtil disse var blevet overført til pulje. På Totalkontoen, hvor standardrentesatsen for tiden var 0,0%, fik klageren "pt. 2% fordi du efter gammel aftale har et tillæg på 2 % på kontoen."

I foråret 2009 henvendte klageren sig til banken. Det var klagerens opfattelse, at banken havde misligholdt aftalen af 14. marts 2002 om højere rente på aftale- og totalkonto samt aftaler om pensionsindbetalinger.

Den 25. maj 2009 indgav klageren en klage over Jyske Bank til Ankenævnet.

Banken har under sagen fremlagt oversigter over den historiske udvikling i rentesatserne på klagerens Totalkonto og aftalekonto i banken.

Af oversigten for Totalkontoen fremgår et rentetillæg på 2 %-point fra den 21. marts 2002 til den 18. december 2002, hvor tillægget faldt til 1,5 %-point og senere 0,75 %-point. Den 27. oktober 2006 steg rentetillægget på ny til 2 %-point indtil den 12. marts 2009, hvor rentetillægget faldt til 1,25 %-point og senere 0,65 %-point.

Af oversigten for aftalekontoen fremgår en kontorentesats på 3,4 % pr. den 9. april 2002 og efterfølgende rentesatser i intervallet 1,96 % - 5,10 %.

Banken har endvidere accepteret at yde klageren en rentekompensation på 1.500 kr.

Parternes påstande.

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Jyske Bank skal betale erstatning for tab som følge af manglende pensionsindbetalinger i 1990 og 2000-2003, og at banken skal yde en rentekompensation.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at banken i 1990 og 2000 - 2003 ikke gennemførte de pensionsindbetalinger, der var aftalt.

Banken ydede ingen kompensation for den manglende indbetaling i 1990.

Aftalen af 14. marts 2002 skulle sikre, at banken ydede hende fuld kompensation for tabet som følge af de manglende indbetalinger i 2001. Hun kunne ikke vurdere rigtigheden af bankens beregninger men valgte at stole på, at de var korrekte. Hun lagde vægt på aftalen om "højere rente", som indebar en overrente på 2 %-point på Totalkontoen og 0,75 %-point på aftalekontoen i samme 10-årige periode som bankens tilbud om gratis budget og Visa/Dankort.

Banken overholdt ikke aftalen. Endvidere har hun efterfølgende konstateret, at yderligere pensionsindbetalinger i årene 2002-2003 mangler.

Hendes samlede tab som følge af de manglende pensionsindbetalinger anslås til 400.000 kr. - 500.000 kr.

Udover rentekompensationen på Totalkontoen bør banken for aftalekontoen yde en rentekompensation for perioden 2002-2012 på 0,75 % af det højeste indestående, som var på 1 mio. kr. På grund af urimelig lav rente og manglende gennemsigtighed har hun set sig nødsaget til at overføre hovedparten af indeståendet til højrentekonti i andre pengeinstitutter.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken i 1991 og den 14. marts 2002 erkendte, at de aftalte beløb ikke var blevet indbetalt på klagerens kapitalpension og ratepension. Ved begge lejligheder accepterede klageren en ordning, hvorved hun må antages at være blevet kompenseret for et eventuelt tab. Kompensationen i 2002 bestod i gratis budgetservice og et gratis Visa/Dankort i 10 år.

Der blev ikke efterfølgende begået fejl fra bankens side i forbindelse med klagerens pensionsindbetalinger. Et eventuelt krav er forældet. Klagerens tabsopgørelse bestrides.

Tilbuddet om en højere rente var begrundet i det gode kundeforhold og udgjorde ikke kompensation for manglende pensionsindbetalinger, jf. brevet af 14. marts 2002 og e-mailen af 24. februar 2009. Tilbuddet var hverken tidsbestemt eller relateret til manglende pensionsindbetalinger.

Oplysninger om renteændringer fremgik af klagerens kontoudtog.

Klageren har udvist passivitet ved ikke at have gjort indsigelse umiddelbart efter, at der efter klagerens opfattelse opstod misligholdelse af aftalevilkår.

Klageren har fra marts 2002 fået en højere forrentning af indeståendet på Totalkontoen. Banken er derfor indstillet på at tilbyde klageren den højere forrentning på 2 % af indeståendet, således at kontoens gennemsnitssaldo forrentes med 2% frem til den 1. marts 2012. På baggrund af en gennemsnitssaldo på 25.000 kr. udgør rentebeløbet 1.500 kr. for perioden marts 2009 – marts 2012.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at sagen bør afvises af bevismæssige grunde.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen bør afvises.

På baggrund af manglende indbetalinger på klagerens pensionskonti tilbød Jyske Bank ved brevet af 14. marts 2002 en kompensation i form af 10 års gratis budgetservice og Visa/Dankort samt nedsat kurtage ved omlægning af klagerens investeringsbeviser.

Det findes ikke godtgjort, at bankens tilbud om "højere rente på aftale og totalkonto" var relateret til fejlen i forbindelse med pensionsindbetalingerne.

Det må lægges til grund, at klageren accepterede tilbuddet, og klageren er derfor afskåret fra at rejse yderligere krav i anledning af den manglende indbetaling af pensionsbidrag

Det findes ikke godtgjort, at banken efterfølgende begik fejl i forbindelse med overførsler til klagerens pensionskonti.

Ankenævnet finder det derimod godtgjort, at der blev indgået en aftale om en rentefavør i form af et rentetillæg på 2 %-point på klagerens Totalkonto. Ifølge de fremlagte historiske oversigter blev aftalen ikke overholdt af banken i perioden 18. december 2002 - 27. oktober 2006 og fra 12. marts 2009, idet rentetillægget i disse perioder har været under 2 %.-point.

Indeståendet på klageren Totalkonto skal herefter forrentes med et tillæg på 2 %-point, hvorved bemærkes at krav på renter, der er forfaldet tidligere end 5 år før klagens indgivelse den 25. maj 2009 er forældet. I rentebeløbet skal fradrages 1.500 kr., som klageren ifølge det oplyste har modtaget.

For så vidt angår klagerens Aftalekonto finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at der er indgået en aftale om rentefavør for 10 år til 2012. Ankenævnet har herved bl.a. lagt vægt på angivelsen af rentesatsen på 2 % i bankens brev af 16. oktober 2003, som klageren accepterede.

Som følge af anførte træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Jyske Bank skal forrente klagerens indestående på Totalkonto, som det er bestemt i afgørelsen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.