Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med pengeinstitutskifte og i forbindelse med optagelse af lån i tidligere pengeinstitut til istandsættelse af andelslejlighed.

Sagsnummer:511/2021
Dato:09-09-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Andreas Moll Års-nes, Tina Thygesen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Rådgivning - låneoptagelse m.v.
Overførsel - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med pengeinstitutskifte og i forbindelse med optagelse af lån i tidligere pengeinstitut til istandsættelse af andelslejlighed.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med pengeinstitutskifte og i forbindelse med optagelse af lån til istandsættelse af andelslejlighed.

Sagens omstændigheder

Ved en e-mail af 4. april 2020 rettede klageren henvendelse til en medarbejder, R, i Sparekassen Kronjylland, og meddelte:

”… Jeg ønsker at skifte bank, og henvender mig til Sparekassen Kronjylland, da jeg tidligere har haft dig som medarbejder i [pengeinstituttet P] …”

Den 17. juni 2020 skrev R til klageren:

”… tak for et godt møde, og jeg er glad for, at jeg kan få dig med over i Sparekassen. …”

Klageren blev herefter kunde i Sparekassen Kronjylland i juni 2020, hvor hendes engagement, herunder et andelsboliglån med en restgæld på 282.070 kr. og en månedlig ydelse på 1.900 kr., blev overført fra pengeinstituttet P.

I oktober 2020 blev klagerens lån forhøjet med 62.280 kr. til 348.467 kr. Den månedlige ydelse udgjorde 2.000 kr. I marts 2021 blev klagerens lån forhøjet med 42.000 kr. til 381.936 kr. Den månedlige ydelse udgjorde 2.300 kr. Sparekassen har oplyst, at forhøjelserne bl.a. blev anvendt til inddækning af overtræk, udgifter til sag mod kommunen og tandlæge. Sparekassen har anført, at den i forbindelse med forhøjelsen i marts 2021 oplyste klageren om, at lånet ikke ville kunne forhøjes yderligere, da klagerens rådighedsbeløb ellers ville blive for lille. 

Den 9. juni 2021 anmodede klageren om en forhøjelse af lånet. Klageren oplyste bl.a.:

”Den nuværende andelsværdi er på kr. 1.191.295. Istandsættelse af lejligheden har jeg søgt kompensation for. …”

”… Jeg har brug for at forhøje boliglånet endnu engang. Det har hjulpet mig i hverdagen at køb forskellige hjælpemidler og desuden planlægger jeg at rejse til udlandet for at få lavet tandbehandling. Det er kommet en mindre stigning i værdien af boligen og jeg vil høre om muligheden for at bruge noget af beløbet til disse to ting? Jeg er selvfølgelig i klemme økonomisk fordi jeg for nogle år siden brugte temmeligt mange penge på at sætte boligen i stand og da det er en andelsbolig er lejligheden ikke steget tilsvarende i værdi.”

Sparekassen svarede:

”Jeg gjorde meget ud af, sidste gang vi forhøjede lånet tilbage i marts, at fortælle, at nu kunne jeg ikke hjælpe med flere forhøjelser. Både fordi at dit rådighedsbeløb ikke skal blive lavere, og fordi det var 4. gang vi forhøjede lånet … Men vil du sende mig det nyeste regnskab for 2020 for foreningen … Så vil jeg gerne give det et forsøg. …”

Sparekassen afslog efterfølgende klagerens anmodning om en forhøjelse af lånet. Klageren klagede herefter til sparekassen. Den 18. juni 2021 skrev klageren til sparekassen:

”jeg skrev d. 09-06-2021 11.48 ”Jeg er selvfølgelig i klemme økonomisk fordi jeg for nogle år siden brugte temmelig mange penge på at sætte boligen i stand og da det er en andelsbolig er lejligheden ikke steget tilsvarende i værdi” … der har … ikke været optimal rådgivning fra banken at yde meget høje lån udelukkende til istandsættelse af andelsbolig …”

Parternes påstande

Den 9. november 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Kronjylland skal betale erstatning.

Sparekassen Kronjylland har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen skal betale erstatning for dårlig rådgivning. Hun blev ikke rådgivet korrekt i forhold til bankskifte ud fra sine interesser og behov og ud fra sin erfaring med bankrelaterede emner og sin situation efter serviceloven.

Da hun skiftede til sparekassen overbeviste R hende om, at problemerne med hendes daværende økonomiske situation udelukkende skyldtes dårlig rådgivning fra P og problemer med P generelt. Dette viste sig ikke at være korrekt, og dette har hun derfor klaget over. Hun klager over rådgivning i sparekassen og R’s rådgivning i forhold til bankskifte fra P til sparekassen. R og hendes afdeling i sparekassen har misbrugt hendes tillid til at få hende med over i sparekassen, da sparekassen ikke er ansvarlig for den mangeårige dårlige rådgivning i P.

Hun har krav på erstatning i forhold til den mangeårige dårlige rådgivning fra R og P, herunder erstatning i forhold til lån til istandsættelse af andelsbolig. Hun er stavnsbundet til andelsboligen, som ikke kan sælges efter markedsværdi, og hun har derfor ikke mulighed for at købe en tilsvarende bolig.

Sparekassen Kronjylland har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen vedrører rådgivning, der er sket i et andet pengeinstitut. Klageren skal derfor rette henvendelse til dette pengeinstitut.  

Sparekassen Kronjylland har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klagen vedrører rådgivning i andet pengeinstitut. Sparekassen kan ikke udtale sig om denne rådgivning, uagtet at R nu er ansat hos sparekassen.

Overførslen af engagementet skete på klagerens initiativ. Rådgivning om pengeinstitutskifte skete efter optagelse af andelsboliglånet i andet pengeinstitut til istandsættelse af boligen, hvorfor der ingen sammenhæng er mellem rådgivningen om istandsættelse og håndtering af engagementet hos sparekassen.

Klageren ønskede forhøjelse af lånet til brug for bl.a. reparationer i lejligheden. Sparekassen oplyste i marts 2021 klageren om, at yderligere udvidelse af engagementet ikke kunne ske grundet et for lille rådighedsbeløb.

Rådgivningen hos sparekassen overholdt reglerne om god skik og regler, som sparekassen er underlagt i forhold til kreditgivning.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Klageren blev kunde i Sparekassen Kronjylland i juni 2020, hvor hendes engagement, herunder et andelsboliglån, blev overført fra hendes tidligere pengeinstitut.

Klageren har anført, at hun fik mangelfuld rådgivning om optagelse af lån til istandsættelse af andelslejligheden. Istandsættelsen fandt sted nogle år før, at klageren blev kunde i sparekassen.

Lånet blev flere gange forhøjet efter engagementets overførsel. I marts 2021 oplyste sparekassen klageren om, at lånet ikke ville kunne forhøjes yderligere. I juni 2021 anmodede klageren om en forhøjelse af lånet, hvilket sparekassen afslog.

Sparekassen er ikke ansvarlig for rådgivningen i forbindelse med optagelse af lån til istandsættelsen, som fandt sted før, at klageren blev kunde i sparekassen. Ankenævnet finder således ikke, at sparekassen har pådraget sig et ansvar i forbindelse med klagerens optagelse af lån til istandsættelse af lejligheden.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at sparekassen har pådraget sig et ansvar over for klageren i forbindelse med overførslen af hendes engagement til sparekassen.

Ankenævnet finder, at der heller ikke i øvrigt er oplyst omstændigheder, der kan føre til, at sparekassen skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.