Indsigelse mod salg af aktietegningsretter, der blev gennemført i henhold til depotbestemmelser.

Sagsnummer:152/2005
Dato:15-09-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Karen Frøsig, Lotte Aakjær Jensen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Depot - indsigelse vedr. dispositioner
Ledetekst:Indsigelse mod salg af aktietegningsretter, der blev gennemført i henhold til depotbestemmelser.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører indklagedes salg af klagerens aktietegningsretter, som blev gennemført på grundlag af depotbestemmelser.

Sagens omstændigheder.

I marts 2004 havde klageren 575 stk. Carlsberg aktier i depot hos indklagede.

Den 22. marts 2004 besluttede Carlsbergs bestyrelse at udvide aktiekapitalen med fortegningsret for nuværende aktionærer.

Ved skrivelse af 25. marts 2004 informerede indklagede klageren om dennes mulighed for at tegne nye aktier i Carlsberg A/S til kurs 225. Af skrivelsen fremgår bl.a.:

"…

Handel med tegningsretter finder sted fra den 30.03.2004 til den 15.04.2004. På basis af kurs 286,61 for de eksisterende aktier kan kursen på tegningsretterne anslås til 12,32.

Deres ordre skal være os i hænde senest den 14.04.2004. Hører vi ikke fra Dem, vil vi sælge Deres tegningsretter bedst muligt, jævnfør bankens depotbestemmelser.

…"

Klageren har anført, at han ikke har modtaget skrivelsen.

Den 15. april 2004 solgte indklagede klagerens tegningsretter til kurs 11,39 svarende til en kursværdi på 6.549,25 kr. Indklagede fremsendte samme dag to handelsbekræftelser vedrørende handelen. Handelsbekræftelserne indeholder forskellige oplysninger om handelstidspunkt og bud/udbud på Københavns Fondsbørs men er i øvrigt enslydende. Om baggrunden for de to handelsbekræftelser har indklagede anført, at den første var påtrykt forkerte informationer om handelstidspunkt og bud/udbud, og at den omgående blev erstattet af en ny og korrekt nota.

Klageren gjorde indsigelse imod salget af tegningsretterne og forlangte handelen tilbageført, hvilket indklagede ved skrivelse af 29. april 2004 afviste.

Af indklagedes depotbestemmelser fremgår bl.a.:

"…

REGLER FOR AKTIER OG KONVERTIBLE OBLIGATIONER

Nytegning

Hvis tegningsfristen gør det muligt, får du et brev, når der i Statstidende indbydes til nytegning af aktier og/eller obligationer, med fortegningsret. Inden for en fastsat frist bedes du afgøre, om du ønsker at

- nytegne

- sælge dine tegningsretter

- købe eller sælge supplerende/ overskydende tegningsretter.

Hvis banken ikke har fået dit svar inden for den fastsatte frist, og/eller du ikke stiller penge til rådighed for tegning, er banken berettiget, men ikke forpligtet til at sælge tegningsretterne bedst muligt på dine vegne. Banken påtager sig dog ikke ansvaret for, at et salg kan gennemføres.

Ikke benyttede tegningsretter, der er registreret i Værdipapircentralen, vil efter tegningsperioden blive slettet af Værdipapircentralen, uden at du får besked.

…"

Indklagede har under sagen fremlagt en graf, der viser kursudviklingen på Carlsberg aktier i perioden april 2004 - juli 2005. Grafen viser svingende kurser i intervallet ca. 325 (sommeren 2004 og 2005) - ca. 255 (november 2004).

Parternes påstande.

Den 30. maj 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal betale erstatning.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede ikke var berettiget til at sælge tegningsretterne uden hans viden og positive samtykke.

Han modtog ikke indklagedes skrivelse af 25. marts 2005. Da der tilsyneladende opstod fejl i forbindelse med udskrivningen af handelsbekræftelserne, kan det også tænkes, at han ved en fejl ikke fik tilsendt skrivelsen af 25. marts 2005.

Han blev overrasket over meddelelsen om, at tegningsretterne var solgt, idet han på daværende tidspunkt netop forventede at blive orienteret om tegningsretterne. Han rejste krav om tilbageførsel af handelen, idet han selv ønskede at udnytte tegningsretterne.

Indklagede har anført, at det må antages, at klageren har modtaget skrivelsen af 25. marts 2004, idet skrivelsen ikke blev modtaget retur. Der var derfor heller ikke nogen anledning til på anden måde at forsøge at underrette klageren om emissionen. Det må i øvrigt formodes, at klageren også modtog underretning direkte fra Carlsberg.

Da man den 14. april 2004 ikke havde modtaget ordre fra klageren, blev tegningsretterne solgt bedst muligt i henhold til depotbestemmelserne.

Klageren modtog depotbestemmelserne i forbindelse med oprettelsen af depotet.

Klageren reagerede ikke på skrivelsen af 29. april 2004, men indgav først ca. et år senere klage til Ankenævnet. Man er herved blevet afskåret fra at begrænse et eventuelt tab ved at foretage erstatningskøb på et gunstigt tidspunkt. Klageren havde i november 2004 mulighed for selv at købe Carlsberg aktier til en gunstig kurs, hvorved klageren samlet set ville have opnået en gevinst ved salget af tegningsretterne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Den i depotbestemmelserne indeholdte bestemmelse om bemyndigelse til indklagede til at sælge en depothavers tegningsretter bedst muligt i en situation som den foreliggende, hvor der ikke inden fristens udløb forelå en ordre om hel eller delvis udnyttelse af tegningsrettighederne, kan ikke kritiseres, idet den må anses for generelt bedst stemmende med depothavernes interesser.

Efter det foreliggende finder Ankenævnet, at indklagede berettiget kunne lægge til grund, at klageren havde modtaget skrivelsen af 25. marts 2004, og at han i øvrigt af selskabet var orienteret om kapitaludvidelsen. Ankenævnet finder derfor, at indklagede handlede korrekt ved at gennemføre salget som sket.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.