Krav om tilbageførsel af beløb udbetalt i strid med rådighedsbegrænsning på konto, der samme dag var overført fra andet pengeinstitut.

Sagsnummer:171/2018
Dato:18-12-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Troels hauer Holmberg, Søren Geckler
Klageemne:Overførsel - øvrige spørgsmål
Indlån - rådighedsbegrænsning
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af beløb udbetalt i strid med rådighedsbegrænsning på konto, der samme dag var overført fra andet pengeinstitut.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

 

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af beløb overført i strid med rådighedsbegrænsning på konto, der samme dag var overført fra andet pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

Den 14. december 2017 rettede klageren henvendelse til Nykredit Bank med henblik på at oprette en lønkonto, en budgetkonto og en opsparingskonto hos banken. Banken afgav anmodning om engagementsoverførsel til klagerens hidtidige pengeinstitut P.

Hos P havde klageren blandt andet en opsparingskonto med en spærring, hvorefter der alene kunne udbetales fra kontoen med samtykke fra klagerens morbror.

Klageren har fremlagt ”sagsoverblik” af 27. december 2017 vedrørende overførslen, hvoraf fremgik, at der var en besked fra P vedrørende opsparingskontoen (nr. -724). Endvidere har klageren fremlagt uddrag af ”e-engagement” ”Vis besked” vedrørende overførslen den 5. januar 2018, hvoraf følgende fremgik:

”Besked:

Spærring.

Type: GENEREL SPÆRRING FOR DEBITERING

Tekst: KUN HÆVES TIL PBS. UDB. FRA KONTO KUN MED [klagerens] OG [klagerens morbror] I FORENING.  …

Gælder fra: 26.08.2013”

Fredag den 5. januar 2018 modtog banken engagementet fra P, herunder opsparingskontoen med en saldo på 41.550,28 kr., som samme dag blev indsat på klagerens nye opsparingskonto i banken. Samme dag blev der overført 41.400 kr. fra klagerens nye opsparingskonto i banken til en anden konto. Banken har oplyst, at overførslen skete ved brug af klagerens NemID og nøglekort. Klagerens repræsentant har anført, at overførslen skete ved misbrug foretaget af klagerens ven, der overførte beløbet til sin egen konto hos banken.

Mandag den 8. januar 2018 kl. 8.23 indsatte Nykredit Bank spærringen på kontoen efter, at klagerens rådgiver, R, i banken samme dag kl. 8.17 havde modtaget en intern meddelelse om spærringen fra bankens kundedriftsafdeling.

Den 22. maj 2018 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Den 19. juni 2018 oplyste klagerens repræsentant banken om, at klageren var blevet umyndiggjort. Den 12. og den 25. juni 2018 overførte klageren i alt 250 kr. fra opsparingskontoen til en af sine andre konti i banken efter telefonisk henvendelse til banken. Banken tilbageførte efterfølgende disse beløb.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nykredit Bank skal tilbageføre 41.400 kr. til ham.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken begik en fejl ved ikke at indsætte spærringen rettidigt. Banken burde have indsat spærringen, da banken modtog engagementet. P sendte engagementet og klausulen om spærringen samtidigt til banken.

Det er ikke hans risiko, at spærringen ikke straks blev oprettet af banken.

Hans forældre blev opmærksomme på bankskiftet ved årsskiftet og forsøgte forgæves at få P til at stoppe det. P oplyste, at spærringen var sendt med til banken.

Han har en hjerneskade, kan ikke administrere sin økonomi og kan ikke selv finde ud af at bruge NemID.

Overførslen skete ved misbrug foretaget af hans ven, der overførte beløbet til sin egen konto i banken. Han er blevet påført et tab på 41.400 kr. som følge af bankens fejl.

De efterfølgende hævninger på 250 kr. viser, at banken ikke har styr på kontoen.

Han bad banken om at overtage hans engagement fra P på s

amme vilkår som i P, hvilket banken accepterede.

Nykredit Bank har anført, at oprettelse af en spærring af en konto behandles manuelt, hvorfor der må påregnes ekspeditionstid, hvis kunden ikke meddeler dette ved oprettelsen. Klageren oplyste ikke banken om kontospærringen. Banken havde såleedes intet kendskab til spærringen forud for meddelelsen fra P. Banken havde ikke forudsætninger for at foretage en lægefaglig vurdering af klagerens sundhedstilstand og havde ingen kendskab til, at klageren var hjerneskadet.

R modtog besked om spærringen den 8. januar 2018 kl. 8.17, og spærringen blev effektueret inden for syv minutter herefter. Spærringen blev således foretaget umiddelbart efter, at banken blev bekendt med spærringen og umiddelbart efter, at banken modtog besked fra P.

Klageren udførte en betalingstransaktion umiddelbart efter overførslen og inden, at banken blev bekendt med kontospærringen. Transaktionen blev foretaget ved brug af klagerens NemID og nøglekort, hvorfor det må lægges til grund, at det var klageren, der foretog transaktionen. Klageren har ikke lidt et tab. Banken er ikke bekendt med klagerens relation til den person, som klageren overførte beløbet på 41.400 kr. til, og som klageren må rette sit eventuelle krav mod.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde en konto med en spærring i sit tidligere pengeinstitut P, hvorefter der alene kunne udbetales fra kontoen med samtykke fra klagerens morbror. Ankenævnet lægger til grund, at P’s meddelelse til Nykredit Bank om overførslen indeholdt besked om spærringen på kontoen, og at Nykredit Bank således modtog beskeden samtidig med overførslen af klagerens engagement fra P fredag den 5. januar 2018. Samme dag blev der fra klagerens nye konto i Nykredit Bank overført 41.400 kr. til tredjemands konto ved brug af klagerens NemID og nøglekort.

Mandag den 8. januar 2018 kl. 8.23 indsatte Nykredit Bank spærringen på kontoen efter, at klagerens rådgiver i banken samme dag kl. 8.17 havde modtaget en intern meddelelse om spærringen fra bankens kundedriftsafdeling.

Ankenævnet finder, at Nykredit Bank er nærmest til at bære risikoen for, at spærringen ikke blev indsat samtidig med overførslen af engagementet fra P. Ankenævnet finder herefter, at Nykredit Bank skal tilbageføre 41.400 kr. til klageren.

Ankenævnet har ikke herved taget stilling til, om Nykredit Bank herefter har grundlag for at gøre et berigelseskrav gældende over for klageren.

Ankenævnets afgørelse

Nykredit Bank skal inden 30 dage tilbageføre 41.400 kr. til klagerens konto med valør den 5. januar 2018.

Klageren får klagegebyret tilbage.