Indsigelse mod begunstigelsesklausul på nu afdød ægtefælles pensionskonti

Sagsnummer:140/2018
Dato:25-01-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Rådgivning - pensionsforhold
Pensionskonti - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod begunstigelsesklausul på nu afdød ægtefælles pensionskonti
Indklagede:Sparekassen Kron
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod begunstigelsesklausuler på hendes nu afdøde ægtefælles kapital- og ratepensioner hos sparekassen.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes nu afdøde ægtefælle, M, var kunder i Sparekassen Kronjylland, hvor M havde en kapitalpension og en ratepension. Den 24. juni 2010 underskrev M aftaler om pensionsordningerne med begunstigelsesklausuler, hvorefter opsparingen ved hans død skulle udbetales til hans to døtre som begunstigede. Døtrene var M’s særbørn fra hans første ægteskab.

I 2014 blev klageren og M gift.

Den 29. november 2017 afgik M ved døden som følge af kræft. Klageren overtog boet til hensidden i uskiftet bo.

Af en pensionsoversigt af 13. december 2017 fremgik, at værdien af pensionerne var på ca. 118.000 kr. før betaling af afgift. Med håndskrift var påført beregninger af pensionernes værdi efter betaling af afgift på 40 %. Klageren har oplyst, at beregningerne var foretaget af parrets daværende rådgiver i sparekassen, R.

I en sms til klageren af 16. december 2017 anførte R:

”Forsikringen i Sparekassen er med følgende begunstigelse=nærmeste pårørende, og der er du først i rækken, da I jo er gift …”

Den 23. januar 2018 var klageren til møde med R. I en e-mail af 25. januar 2018 til klageren sendte R et referat af mødet:

”Som aftalt et lille referat af vores drøftelser m.v.:

* indtil videre ikke noget krav om nedbringelse af lån samt at der bliver lyst skifteretsattest på ejendommen – dog anbefale på sigt at nedbringe, såfremt der besluttes at blive boende i huset …

* at du har besluttet at ekstraordinær afdrage på Totalkreditlånet når pengene fra [et pensions- og forsikringsselskab] kommer – således at der opsparingsmæssigt står maksimum kr. 750.000 i sparekassen …

* at ved beslutning om låneomlægning på et senere tidspunkt vil du få kr. 2.000 i rabat som følge af tvisten omkring begunstigelser på [M’s] kapital og ratepension.

Ovennævnte oplysninger er videregivet til min afløser. ”

Den 31. januar 2018 fratrådte R i sparekassen.

Den 19. februar 2018 klagede klageren til sparekassen over, at sparekassen havde udbetalt pensionsopsparingerne til M’s døtre. Sparekassen afviste klagerens indsigelser.

Parternes påstande

Den 16. april 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Kronjylland skal betale erstatning for manglende udbetaling af pensionsordningerne til hende.

Sparekassen Kronjylland har nedlagt påstand om principalt afvisning subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun og M havde indgået en klar og entydig aftale med sparekassen om, at samtlige forsikringer og pensioner skulle tilfalde hende. Forholdet blev drøftet på flere møder i sparekassen såvel før som efter M’s død. Dette fremgik også af den fremlagte sms. De var efter adskillige møder med sparekassen ikke i tvivl om, at hun var sikret bedst muligt efter M’s død. Hun og M forlod sig fuldt og helt på sparekassens råd og vejledning og var sikre på, at alle formalia var på plads.

M havde klart og utvetydigt tilkendegivet, at hun skulle være så økonomisk tryg som muligt. Pensionerne skulle tilsikre, at hun kunne blive boende i deres fælles hus. Forudsætningerne havde ændret sig siden aftalerne i 2010, efter at hun og M var blevet gift, og efter at M var erklæret terminalt syg.

Ved en fejl fra sparekassens side blev aftalerne ikke ændret.

Der er tale om usmagelig ansvarsforflygtigelse, når sparekassen henviser til manglende skriftlig dokumentation.

R har flere gange efterfølgende erkendt, at der var sket en fejl, og at de begunstigede døtre skulle have være slettet til fordel for hende. R har også kontaktet døtrene telefonisk og meddelt dem dette.

R’s håndskrevne beregninger på oversigten af 13. december 2017 viser hendes tab som følge af fejlen. R gav samtidig udtryk for en meget stor beklagelse af sagen uheldige udvikling.

Hun afviste straks det helt utilstrækkelige tilbud om en dekort på 2.000 kr. og meddelte R, at hun ville indgive klage, så snart hun havde det fornødne overskud. R var fuld af forståelse for dette og sagde, at ”Hvor der arbejdes begås der fejl”. R oplyste, at tilbuddet om en dekort på 2.000 kr. var, hvad hun kunne komme igennem med over for afdelingsledelsen. Tilbuddet om dekorten viser, at sparekassen anerkendte et ansvar.

Den personlige relation til R bestod blot i, at M for år tilbage havde været chef for R’s ægtefælle. R har efter sin fratræden hos sparekassen tilbudt hende sin hjælp med skattemæssige forhold.

Det er utilstedeligt, at sparekassen søger at få hende til at tilbagekalde klagen ved at forbeholde sig at kræve tilbagebetaling fra M’s døtre, hvis sparekassen skal betale.

Sparekassen krævede et ekstraordinært afdrag af hende på ca. 660.000 kr. i henhold til nye låneregler, før sparekassen ville tiltræde et nyt lån til hende. Det lykkedes dog i sidste øjeblik hendes personlige rådgiver at afværge dette med henvisning til, at sparekassen ikke kunne kræve dette, da hun sad i uskiftet bo.

Sparekassen Kronjylland har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en endelig bevisførelse om de uoverensstemmelser, der er mellem parterne, vil kræve vidne- og partsforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet.

Sparekassen Kronjylland har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren ikke har fremlagt dokumentation for, at M skulle have ønsket en ændring af begunstigelsen på pensionsordningerne. Der blev i 2016 og 2017 afholdt et årligt møde mellem klageren, M og R. Der foreligger ingen dokumentation for, at begunstigelse på pensionsordningerne blev drøftet. Der findes ingen dokumentation for, at der skulle ske ændring i de oprindelige aftaler fra 2010, heller ikke i form af e-mails fra klageren. Sparekassens interne procedurer foreskriver, at der skal være en skriftlig aftale, før der foretages ændringer i begunstigelser. Det er helt sædvanligt, at par, der flytter sammen, lader særbørn stå som begunstiget i nogle pensionsordninger og samlever eller ny ægtefælle i andre. Sms’en fra R angiver, at forsikringen i sparekassen er anført med nærmeste pårørende. Sms’en angiver ikke noget om pensionsordningerne.

Tilkendegivelserne om dekort i form af en rabat ved en eventuel fremtidig låneomlægning var ikke en tilkendegivelse af, at sparekassen havde begået en fejl. Klageren og R havde en nær og privat relation og ses privat. Det er uklart, om den tilbudte dekort blev givet som følge af den nære og private relation mellem klageren og R. Dekorten blev tilbudt en uge før R’s fratræden. Klageren indgav først klage til sparekassens klageansvarlige umiddelbart efter R’s fratræden. Det havde været naturligt, hvis klageren straks havde fremsat et eventuelt krav over for sparekassen.

Da tvisten om begunstigelse først er kommet til sparekassens kendskab efter M’s død, kan det ikke afklares, hvem der retmæssigt skulle have været begunstiget, ud over de i aftalerne indsatte døtre. Sparekassen kan ikke forholde sig til, hvad der ”indirekte er anført mundtligt” under mødet den 23. januar 2018. Sparekassen kan alene forholde sig til pensionsaftalerne, hvoraf fremgik, at M’s døtre var indsat som begunstigede ved navn.

Sparekassen har loyalt oplyst, at sparekassen vil kræve de udbetalte pensionsordninger tilbage fra døtrene, hvis sparekassen skulle udbetale beløbet en gang til.

Det krævede ekstraordinære afdrag på 660.000 kr. var en følge af sparekassens almindelige procedurer, også ved længstlevendes hensidden i uskiftet bo.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke grundlag for at afvise sagen.

I juni 2010 underskrev klagerens nu afdøde ægtefælle, M, aftaler om en kapitalpension og en ratepension, hvori M havde indsat sine to døtre fra sit første ægteskab som begunstigede.

I 2014 blev klageren og M gift. I november 2017 afgik M ved døden.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at M havde anmodet Sparekassen Kronjylland om at få ændret begunstigelsesbestemmelserne i pensionsordningerne, således at klageren i stedet skulle indsættes som begunstiget.

Ankenævnet finder heller ikke, at der i øvrigt er godtgjort omstændigheder i sagen, der kan medføre, at banken er erstatningsansvarlig over for klageren.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.