Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte betalinger på en natklub i Polen

Sagsnummer:120/2017
Dato:21-08-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte betalinger på en natklub i Polen
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte MasterCard og Visa/dankort betalinger foretaget på en natklub i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Bank, hvor han havde et Visa/dankort og et FirstCard (Mastercard).

Den 14. december 2016 besøgte klageren sammen med to kolleger en natklub i Polen, hvor klageren kl. 00.19 anvendte Visa/dankortet til et køb på 969 polske Zloty (PLN), svarende til 1.634,47 danske kroner (DKK). Der blev efterfølgende samme nat foretaget yderligere transaktioner med klagerens betalingskort vedrørende betalinger til natklubben.

Banken har hos Nets indhentet følgende registreringer vedrørende transaktionerne:

 Nr.

Klokkeslæt

Visa/dankort /

Mastercard

Beløb - Polske Zloty (PLN)

Beløb – DKK

 

Transaktion

1

01.48.45

Visa/dankort

3.181

5.365,58

Gennemført

2

01.49.32

Visa/dankort

3.120

5.262,69

Godkendt

3

02.22.23

Visa/dankort

5.050

8.518,13

Gennemført

4

02.23.12

Visa/dankort

5.040

8.501,27

Afvist-over max beløb

5

02.23.12

Visa/dankort

5.040

8.501,27

Afvist-over max beløb

6

02.24.18

Visa/dankort

3.120

5.262,69

Gennemført

7

02.52.03

Visa/dankort

3.181

5.365,58

Afvist-over max beløb

8

02.52.03

Visa/dankort

3.181

5.365,58

Afvist-over max beløb

9

03.00.21

Mastercard

5.050

8.434,44

Gennemført

10

03.04.20

Mastercard

5.040

8.417,74

Gennemført

11

03.31.01

Mastercard

5.050

8.434,44

Gennemført

12

03.31.42

Mastercard

5.040

8.417,74

Afvist-over max beløb

13

03.32.15

Mastercard

3.120

5.210,98

Afvist-over max beløb

14

03.32.51

Mastercard

1.560

2.605,49

Gennemført

15

04.14.10

Visa/dankort

5.050

8.518,13

Afvist-over max beløb

16

04.15.05

Visa/dankort

1.616

2.725,80

Afvist-over max beløb

17

04.17.07

Visa/dankort

646

1.089,65

Afvist-over max beløb

 

Ved alle transaktionerne blev der anvendt chip og pinkode. Banken har endvidere oplyst, at transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte, og at der ikke var tekniske svigt eller andre fejl.

Henholdsvis den 16. og 29. december 2016 sendte klageren indsigelsesblanketter til banken, hvor han på tro- og love gjorde indsigelse mod henholdsvis de tre gennemførte og ikke godkendte betalinger med Visa/dankortet på i alt 19.146,40 DKK og de fire gennemførte og ikke godkendte betalinger med Mastercardet på i alt 27.892,11 DKK.

I indsigelsesblanketten vedrørende Mastercardet var der en rubrik med følgende fortrykte tekst: ”Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for de ikke godkendte transaktioner. Jeg har hverken selv anvendt eller ladet nogen andre anvende mit kort til disse køb” I den af klageren underskrevne blanket var der sat hak ved rubrikken. Der var ikke en tilsvarende rubrik i indsigelsesblanketten vedrørende Visa/dankortet, idet denne var udarbejdet med henblik på indsigelser mod transaktioner vedrørende købte varer, der ikke var modtaget/leveret.

Den 5. januar 2017 foretog klageren en politianmeldelse mod natklubben.

I forbindelse med indsigelsessagen sendte natklubben bilag vedrørende de omtvistede Mastercard betalinger samt fotos af klageren under hans ophold i natklubben.

Banken afviste klagerens indsigelser. Banken anførte, at transaktionerne var gennemført med chip og pinkode, og at det betød, at det var klagerens kort, som var blevet anvendt. Da klageren havde kortene på sig på tidspunkterne for transaktionernes gennemførelse og sammenholdt med sagens øvrige omstændigheder, anså banken det ikke for sandsynligt, at der var tale om kortmisbrug foretaget af tredjemand.

Den 16. april 2017 indgav klageren en klage over banken til Ankenævnet.

På forespørgsel fra Ankenævnet har banken oplyst, at den ved mail af 21. november 2017 anmodede den polske kortindløser for henholdsvis Visa- og Mastercard om at oplyse, om der havde været andre indsigelsessager mod betalingsmodtageren (natklubben). Kortindløseren har trods påmindelser den 5. december 2017 ikke besvaret henvendelserne.

I perioden 1. januar 2016 - 6. november 2017 har Nets med den pågældende natklub som betalingsmodtager registreret to indsigelsessager vedrørende Visakort tilhørende kunder i Nordea Danmark. Banken har oplyst, at ingen af de to kortholdere har gjort gældende, at de skulle have tabt deres hukommelse og bevidsthed, eller at deres drikkevarer skulle være blevet tilsat medicin eller narkotika. I den ene af sagerne erklærede kortholderen, at han ikke var i besiddelse af kortet på tidspunktet for de ikke godkendte transaktioner. I den anden sag var kortholderen i besiddelse af sit kort på tidspunkterne for de ikke godkendte transaktioner.

For så vidt angår indsigelsessager vedrørende betalinger i den pågældende natklub med FirstCard (MasterCard) tilhørende kunder i Nordea Sverige, Norge, Finland og Danmark, har Nordea i perioden 24. november 2016 - 6. november 2016 registreret syv sager. Banken har oplyst, at én af de pågældende syv kortholdere har nævnt muligheden for, at han kan være blevet dopet. Ifølge det oplyste, har den pågældende kortholder imidlertid ikke undersøgt, endsige dokumenteret dette. I én af sagerne har kortholderen erklæret, at han ikke var i besiddelse af kortet på tidspunktet for de ikke-godkendte transaktioner. I de øvrige seks sager var kortholderne i besiddelse af deres kort på tidspunkterne for de ikke godkendte transaktioner.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Bank skal dække hans tab ved de uberettigede transaktioner den 14. december 2016 med hans betalingskort.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke bør hæfte for betalingerne, idet han på ingen måde har haft noget som helst med disse at gøre.

Efter en middag på en restaurant besluttede han og hans to kolleger sig for en øl på en natklub, som de kom forbi på vej til deres hotel.

Lidt over midnat bad han om at betale regningen og en kvinde kom til bordet med en bærbar kortterminal samt små røde ”vodka-shots” som en gestus fra huset. Af vanvare kom han til at give Mastercardet, som var et firmakort. Han blev dog umiddelbart opmærksom herpå, og bad om at få kortet tilbage, da det ikke var det, der skulle benyttes. For at afbryde betalingen skulle han trykke pin, hvilket han gjorde. Han fik Mastercardet og en kvittering på 0,00 PLN tilbage. Herefter blev betalingen, som svarede til 1650,81 kr., gennemført med Visa/dankortet.

Han og kollegerne drak ud, og det er det sidste han husker inden han blev ”vækket” af en kvinde, der opfordrede ham til at gå hjem, da han ”sidder og sover”. Hans frakke, telefon og tegnebog var i behold, men der manglede 500-600 PLN i kontanter.

Der har tilsyneladende været medicin eller narkotika i drikkevarerne. De fremlagte fotos er arrangerede og manipulerede. Han har ingen erindring om det lokale, der fremgår af billederne. Han var offer for et overlagt og nøje tilrettelagt svindelnummer, hvor natklubben har søgt at sikre sig mod indsigelser.   

Via information fra Nets har han erfaret, at natklubben er kendt for lignende episoder.

Han har aldrig præsteret en skødesløshed omkring sin person, eller en ansvarsløshed omkring sin økonomi, som banken antyder.

De to kolleger, der var udsat for det samme som ham, har begge fået medhold i deres indsigelse, og tabet dækket af deres kortudsteder.

Bankens oplysninger om indsigelser fra bankens kunder mod betalinger til den pågældende natklub understøtter at der er tale om misbrug.

Nordea Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Nordea Bank anført, at klageren var i besiddelse af kortene på tidspunkterne for de omtvistede transaktioner.

Alle transaktionerne blev gennemført ved aflæsning af kortets chip og ved indtastning af korrekt PIN-kode. Alle transaktionerne er endvidere korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

For så vidt angår Mastercard betalingerne er det dokumenteret via fotos, at klageren selv gennemførte de omtvistede transaktioner. For så vidt angår Visa/dankort betalingerne er det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de omtvistede transaktioner skyldes tredjemandsmisbrug.

De oplysninger om indsigelsessager relateret til den pågældende natklub, som banken på Ankenævnets opfordring har fremlagt, er ikke afgørende for vurderingen af, hvorvidt de i denne sag omhandle korttransaktioner blev foretaget med eller uden klagerens accept.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at chippen på klagerens Visa/dankort og Mastercard blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt. følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jævnfør § 59.

Klageren har anført, at han i tidsrummet, hvor de omtvistede betalinger blev foretaget, havde mistet hukommelsen, hvilket tilsyneladende skyldtes, at en drink, som natklubben havde serveret som en gestus, havde indeholdt medicin eller narkotika. Ankenævnet finder, at den fortrykte tekst i indsigelsesblanketten vedrørende Mastercardet: ”Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for de ikke godkendte transaktioner” må forstås således, at klageren ved afkrydsningen erklærede, at kortet ikke med hans viden havde været bortkommet.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.