Indsigelse mod straksindfrielse af rentetilpasningslån i stedet for obligationsindfrielse

Sagsnummer:21706047
Dato:23-03-2018
Ankenævn:Henrik Waaben, Jes Zander Brinch, Steen Jul Petersen, Anna Marie Schou Ringive og Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Beregning - indfrielse
Indfrielse - aftale
Ledetekst:Indsigelse mod straksindfrielse af rentetilpasningslån i stedet for obligationsindfrielse
Indklagede:Nykredit Realkredit
Øvrige oplysninger:
Realkreditinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod, at hans rentetilpasningslån blev indfriet ved straksindfrielse i stedet for obligationsindfrielse.

Sagens omstændigheder

I juli 2004 fremsatte Nykredit Realkredit A/S et lånetilbud vedrørende et 30-årigt rentetilpasningslån med en hovedstol på 517.600 EUR og rentetilpasning/refinansiering hvert år pr. den 31. december (F1). Af lånetilbuddet, som klageren accepterede med sin underskrift den 16. juli 2004, fremgik blandt andet:

”…

6.2 Ekstraordinær indfrielse

(a) Princip

(i) Låntager kan helt eller delvis indfri lånet ekstraordinært på betingelse af, at Nykredit er underrettet derom med et varsel på mindst tredive (30) dage …

(b) Anvendelse

(i) Lånet er et kontantlån med særlige indfrielsesvilkår og som følge heraf kan det kun indfries ekstraordinært mod aflevering til Nykredit af obligationer svarende til obligationslånets restgæld på tidspunktet for den ekstraordinære indfrielse.

I de tilfælde, der nævnes i punkt (iii) kan lånet imidlertid ekstraordinært indfries mod kontant indbetaling af beløbet svarende til det beløb, der kræves for indfrielse af obligationerne til pari.

(ii) Såfremt de betalte rentebeløb og afdrag på hovedstolen i forbindelse med lånet ind til datoen for den ekstraordinære indfrielse er mindre end de påløbne renter og afdrag på hovedstol betalt i forbindelse med de obligationer, der ligger til grund for lånet, frem til datoen for den ekstraordinære indfrielse, skal differencen betales kontant til Nykredit samtidig med overdragelse af obligationerne.

Såfremt de betalte rentebeløb og afdrag på hovedstolen i forbindelse med lånet indtil datoen for den ekstraordinære indfrielse er større end de påløbne renter og afdrag betalt i forbindelse med de obligationer, der ligger til grund for lånet, indtil datoen for den ekstraordinære indfrielse, skal differencen refunderes til Låntager.

(iii) Med forbehold af bestemmelserne i nedenstående afsnit kan lånet ikke indfries ekstraordinært i december måned, når lånet refinansieres, og forfaldsdatoen for de underliggende obligationer er fastsat til den efterfølgende 1. januar.

Låntager kan imidlertid ekstraordinært indfri refinansieringsbeløbet på den planlagte dato for refinansieringen, dvs. den 31. december, og den ekstraordinære indfrielse kan ske ved kontant betaling svarende til det beløb, der er nødvendigt for indfrielse af obligationerne til pari.
…”

Lånet blev oprettet med pant i en fast ejendom i Frankrig, som klageren ejede.

På et ikke oplyst tidspunkt i foråret 2017 blev ejendommen solgt. I den forbindelse modtog Nykredit den 19. april 2017 481.336,70 EUR fra en notar i Frankrig til indfrielse af lånet. Nykredit afregnede indfrielsen til 481.177,06 EUR og sendte de overskydende 159,64 EUR til klageren.

Indfrielsesbeløbet på 481.177,06 EUR fremkom således:

Restgæld (kurs 100)

EUR

447.953,37

Delydelse for perioden 1. april 2017 - 18. april 2017

EUR

1.501,39

Obligationsrente for perioden 28. april 2017 - 31. december 2017

EUR

3.154,08

Obligationsafdrag for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

EUR

-6.563,53

Mellemregningsrente

EUR

2.265,61

Beregnet morarente

EUR

598,78

Skyldig ydelse

EUR

32.237,36

Skyldige gebyrer

EUR

30,00

I alt

EUR

481.177,06

Ved en e-mail af 23. maj 2017 til Nykredits klageansvarlige gjorde klageren indsigelse mod, at lånet var indfriet kontant i stedet for med obligationer som anført i låneaftalen. Klageren beregnede, at han som følge heraf havde betalt 14.101 EUR, svarende til 104.774 DKK, for meget ved indfrielsen og anmodede Nykredit om at godtgøre ham beløbet.

Ved et brev af 7. juni 2017 til klageren afviste Nykredit klagerens krav. Nykredit anførte blandt andet, at hovedreglen var, at lånet, der var baseret på inkonverterbare obligationer, kun kunne indfries ved obligationsindfrielse. Der var imidlertid også mulighed for såkaldt straksindfrielse i løbet af det sidste år inden rentetilpasningen, hvis lånet var opsagt forinden, dog senest to måneder før rentetilpasningen, hvilket fremgik af Nykredits Långuide. Nykredit anførte videre, at klageren havde sparet cirka tusind euro i forhold til en eventuel obligationsindfrielse, og at handelskursen på de bagvedliggende obligationer på indfrielsestidspunktet havde været kurs 101,35. Af en vedlagt beregning fremgik blandt andet, at obligationskøbet i givet fald ville være blevet afregnet med 455.780,19 EUR inklusive handelsrenter på 1.325,45 EUR og kurtage på 454 EUR.

Den 26. juni 2017 indgav klageren en klage over Nykredit Realkredit til Ankenævnet.

Nykredit har under sagen fremlagt nogle udskrifter vedrørende kursen på de bagvedliggende obligationer. Af disse fremgår blandt budkurs 100,378/udbudskurs 100,506, og at obligationen ikke blev handlet den 19. april 2017. Endvidere fremgår efter det oplyste kurser fra to pengeinstitutter, henholdsvis kurs 100,830/101,330 og 100,661/101,116.

Klageren har nedlagt endelig påstand om, at Nykredit skal betale 8.373 EUR, svarende til 62.208 kr., idet klageren har udarbejdet følgende opgørelse:

”…

 

 

Obligationsrestgæld 447.953,37  100,378

 

449.646,63

Vedhængende renter   108/365*1%*447.953

 

1.325

Ydelse 01 04 2017 – 18 04 2017

 

1.501

Heraf afdrag

 

-1.332

Rente 19 04 2017 til 31 12 2017

3.154

 

Obligationsrente 31 12 2017    447.953,37 1%

-4.480

4.480

Obligationsafdrag 01 01 2017 – 18 04 2017

 

-6.564

 

 

440.098

Restance         termin 31 03, 30 09, 31 12, 31 03

 

32.237

Morarente

 

598

Gebyrer

 

30

 

 

472.963

Nykredit modtaget

 

-481.336

 

 

-8.373

…”

 

 

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nykredit Realkredit skal betale 8.373 EUR, svarende til 62.208 kr.

Nykredit Realkredit har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at lånet ifølge låneaftalen kun kunne indfries ved aflevering af obligationer. Nykredit foretog uberettiget en kontantindfrielse, som var 8.373 EUR dyrere end obligationsindfrielse. Kontantindfrielsen skete uden hans samtykke. Han ville kun godkende en anden indfrielsesmetode end den aftalte, hvis det var en fordel for ham.

Ifølge de fremlagte udskrifter var obligationskursen på indfrielsestidspunktet kurs 100,378 og ikke kurs 101,35 som anført af Nykredit. Nykredit har endvidere undladt at tage højde for vedhængende renter.

Forrentningen af indfrielsesbeløbet i perioden 19. april – 31. december 2017 var for lav. Han anmodede om, at midlerne blev indsat på en konto i pengeinstituttet P, som på daværende tidspunkt tilbød en forrentning på 0,95 %. Pengene var hans, og han kunne derfor bestemme, hvor de skulle deponeres.

Nykredit Realkredit har anført, at det var bedre for klageren at afvente udløbet af de bagvedliggende obligationer til kurs 100 end at opkøbe obligationerne med det samme til overkurs.

Straksindfrielse er almindelig og gængs praksis.

Lånet blev indfriet straks, og fordringen mod klageren ophørte. Indfrielsesbeløbet blev samtidig Nykredits og ikke klagerens ejendom.

Nykredit modtog obligationsrenterne og obligationsrestgælden den 19. april 2017, men skulle først aflevere dem til obligationsejeren den 31. december 2017. Midlerne blev i den pågældende periode placeret i pengemarkedet. Da pengemarkedsrenten var negativ, var mellemregningsrentebeløbet negativt.

Straksindfrielsen var til klagerens fordel, idet en eventuel obligationsindfrielse ville have været dyrere. På baggrund af en obligationskurs på 101,35 på de bagvedliggende obligationer den 19. april 2017 ville obligationsindfrielsen have kostet 482.258,74 EUR, mens straksindfrielsen kostede 481.177,06 EUR.

De fremlagte udskrifter viser, at der ikke blev offentliggjort handler med den bagvedliggende obligation den 19. april 2017. To danske pengeinstitutter indikerede to forskellige salgspriser, henholdsvis kurs 101,33 og kurs 101,116. Kursen 101,116 var en såkaldt ren indikation, da der ikke blev anført nogen volumen. En eventuel obligationsindfrielse den pågældende dag ville herefter som minimum have kostet klageren kurs 101,35. Afregning af obligationshandler må rimeligvis kunne ske inden for et vist spænd af forskellige kurser i markedet. 

Ankenævnets bemærkninger

I forbindelse med klagerens salg af en fast ejendom i foråret 2017, blev et rentetilpasningslån straksindfriet af Nykredit Realkredit pr. den 19. april 2017.

Der blev den 19. april 2017 ikke offentliggjort handler med de bagvedliggende obligationer for lånet.

På baggrund af de fremlagte udskrifter finder Ankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte det af Nykredit Realkredit anførte om, at en eventuel obligationsindfrielse af lånet den 19. april 2017 ikke kunne være sket til en kurs, der var lavere end kurs 101,35.

Det må herefter lægges til grund at straksindfrielsen økonomisk var mere fordelagtig for klageren end en eventuel obligationsindfrielse. Klageren har således ikke lidt noget tab ved, at Nykredit Realkredit uden forudgående aftale med ham valgte straksindfrielse af lånet i stedet for obligationsindfrielse.

Ankenævnet finder endvidere, at klageren var afskåret fra at bestemme, hvor indfrielsesmidlerne skulle placeres indtil obligationerne udløb, og at Nykredit Realkredit var berettiget til – i overensstemmelse med sædvanlig praksis – at placere midlerne i pengemarkedet, uanset at pengemarkedsrenten var negativ.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.