Indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tredje serviceeftersyn af leaset bil.

Sagsnummer:66/2023
Dato:06-09-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Tina Thygesen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:
Ledetekst:Indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tredje serviceeftersyn af leaset bil.
Indklagede:Jyske Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tredje serviceeftersyn af leaset bil.

Sagens omstændigheder

Den 28. oktober 2019 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Peugeot med Peugeot Finans v/Jyske Finans (finansieringsselskabet). Leasingperioden var 36 måneder med udløb den 30. november 2022.

Som en del af leasingaftalen indgik klageren samtidig en service- og vedligeholdelsesaftale med finansieringsselskabet.

Den 25. oktober 2022 sendte finansieringsselskabet et såkaldt udløbsbrev til klageren, der var vedlagt en tjekliste, hvoraf blandt andet fremgik:

”Når du afleverer bilen, skal den være serviceret efter serviceforskrifterne i bilens servicehæfte. Det betyder at servicelampen eller øvrige lamper ikke må lyse, når bilen afleveres. Det er dit ansvar at bilen serviceres inden serviceintervallets udløb. Hvis bilen har en serviceindikator skal du bestille service så snart den lyser. Kan du ikke få tid til service inden afleveringstidspunktet, så kontakt os for en løsning. I modsat fald, vil du blive opkrævet for manglende service.”

Klageren tilbageleverede bilen den 25. november 2022 hos et aftalt afleveringssted.

Klageren har oplyst, at bilens lampe vedrørende serviceeftersyn var begyndt at lyse dagen inden afleveringen om eftermiddagen, og at han derfor ikke havde mulighed for at aftale et servicebesøg inden afleveringen.

I forbindelse med gennemgangen blev der udarbejdet en tilstandsrapport. Det fremgik heraf, at bilens servicelampe lyste. Tilstandsrapporten indeholdt billeder af bilens instrumentbræt og bilens servicebog. Det fremgik heraf, at en svensknøgle i instrumentbrættet lyste orange, og at der alene var udført to serviceeftersyn i leasingperioden. Bilens kilometerstand på afleveringstidspunktet var 29.610.

Ved en faktura af 9. december 2022 blev klageren blandt andet faktureret 3.500 kr. for manglende service.

Klageren gjorde herefter indsigelse mod betaling af 3.500 kr. for manglende service.

Finansieringsselskabet fastholdt kravet på betaling af 3.500 kr. Klageren betalte fakturaen af 9. december 2022, idet han dog samtidig anfægtede Jyske Finans’ fremgangsmåde og ageren.

Af leasingaftalen af 28. oktober 2019 fremgik blandt andet:

”… F. Service- og vedligeholdelsesaftale:

Leasinggiver og leasingtager har indgået service- og vedligeholdelsesaftale som en integreret og fast del af privatleasingaftalen. Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 1. …

§ 9 - Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. …

§ 10 – Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver. …

§ 13 – Misligholdelse

Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at  …

9. leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver. …

§ 14 – Erstatning

I tilfælde af leasingtagers misligholdelse af nærværende leasingaftale, …, er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. …

§ 15 - Tilbagelevering

… Rettidig tilbagelevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingperiodens udløb. … Såfremt leasingaftalen udløber/ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige aflevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør. …

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasinggiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. …

Leasingbilen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 2.

Efter gennemgang af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader.

…”

Bilag 1 til aftalen (Service- og vedligeholdelsesaftale) indeholdt blandt andet følgende:

§1

[Finansieringsselskabet] leverer de service- og vedligeholdelseseftersyn, som er foreskrevet i instruktionsbog og servicehæfte for den omhandlede bil …

Leasingtager forpligter sig til at behandle bilen efter fabrikkens gældende forskrifter i henhold til bilens instruktionsbog og servicehæfte, og til at overholde de foreskrevne intervaller for service- og vedligeholdelsesarbejder, samt at lade alle reparationer, som kan have følgeskadende konsekvenser, udføre straks og uden forsinkelser. …

§2

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter

Almindelig service og mekanisk vedligeholdelse af bilen i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikken …

§3

Vederlag for de i § 2 omhandlede ydelser er inkluderet i leasingydelsen.”

Finansieringsselskabet har oplyst, at leasingbilen skulle serviceres efter 15.000 km eller efter et år, hvad end der kom først. Klageren fik leasingbilen leveret den 29. november 2019, og bilen blev indregistreret i november 2019. Bilen skulle herefter serviceres efter 15.000 km eller efter et år, hvad end der kom først. Bilens servicehistorik så ifølge finansieringsselskabet således ud:

- Første serviceeftersyn blev foretaget den 9. november 2020, hvor bilens kilometerstand var 10.168.

- Andet serviceeftersyn blev foretaget den 22. november 2021, hvor bilens kilometerstand var 20.179.

- Tredje serviceeftersyn blev ikke udført.

Parternes påstande

Den 23.  januar 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Finans skal tilbagebetale 3.500 kr.

Jyske Finans har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at alle serviceaftaler var overholdt, men dagen inden, at han skulle aflevere bilen hos afleveringsstedet den følgende dag kl. 10:00, lyste servicelampen op. Dette gav ham ikke mulighed for at nå at bestille tid til service, idet lampen begyndte at lyse den 24. november 2022 om eftermiddagen.

Dette blev også bemærket af afleveringsstedet, som så, at lampen lyste op, men som sagde til ham og hans kone under afleveringen, at de ikke ville gøre nogen anmærkning om dette, idet de kunne se, at lampen netop var begyndt at lyse. Han havde ikke haft mulighed for at bestille tid til service - det kunne de godt se. Alligevel kom der en faktura på 3.500 kr. fra Jyske Finans på grund af misligholdt service.

Det anførte om at han burde have fulgt med i serviceforskrifterne for bilen, førend lampen lyste op, holder ikke. Han har talt med to bilforhandlere, som begge siger, at ingen bestiller tid til service, inden servicelampen lyser op.

Der skal være plads til, at man rent fysisk og logistisk kan operere under en leasingkontrakt.

Han har altid overholdt serviceaftaler, og han har indtil nu leaset en bil i fem perioder på tre år.

Jyske Finans har anført, at klageren har misligholdt service- og vedligeholdelsesaftalen, idet han forsømte at få foretaget det tredje serviceeftersyn. Den pågældende bilmodel skulle til service mindst én gang om året eller efter 15.000 km, afhængigt af hvad der kom først. Bilen blev leveret den 29. november 2019. Den var serviceret henholdsvis den 9. november 2020 ved 10.168 km og igen den 22. november 2021 ved 20.179 km. Ved afleveringen den 25. november 2022 havde bilen kørt 29.610 km. Ved afleveringen var der således forløbet mere end et år efter sidste service, hvilket var en overskridelse af serviceintervallet og dermed en misligholdelse af leasingaftalen.

Det er leasingtagers ansvar og risiko at overholde de for bilen gældende serviceforskrifter, jf. leasingaftalens § 9, første og andet afsnit, jf. bilag 1, § 1 og § 13, stk. 9. Bilen er leasingtagers risiko frem til aflevering, jf. leasingaftalens § 10.

Til det af klageren anførte om, at han først så den lysende lampe en dag inden aflevering, bemærkes, at bilen er klagerens risiko, indtil den afleveres, jf. leasingaftalens § 10. Udløbsbrevet gør opmærksom på hvilke forpligtelser, der gælder ifølge leasingaftalen med tilhørende bilag.

Parterne har i leasingaftalens § 13, pkt. 9 aftalt, at leasingtagers misligholdelse af service- og vedligeholdelsesaftalen udgør en væsentlig misligholdelse af leasingaftalen.

Der var en serviceaftale inkluderet i leasingaftalen, hvorfor klageren ikke ville have haft udgifter ved at servicere bilen. Serviceaftalen udløb samtidig med bilens aflevering.

Det fremgår af leasingaftalens § 14, at leasingtagers misligholdelse af leasingaftalen medfører, at leasingtager er forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. Leasingaftalen var i dette tilfælde misligholdt, idet det var klagerens pligt at sørge for rettidig servicering. Hertil kommer, at klageren faktisk blev advaret i form af den lysende svensknøgle i instrumentbrættet, hvorfor der ikke var noget at bebrejde Jyske Finans. Der er således tale om erstatning i kontrakt.

Som følge heraf er klageren erstatningsansvarlig overfor Jyske Finans, der har opgjort sit erstatningskrav til 3.500 kr., hvilket svarer til det tab, som finansieringsselskabet som minimum lider ved at modtage en bil, som ikke er serviceret korrekt. Jyske Finans har på den baggrund godtgjort at lide et tab som følge af udgifter til den værdiforringelse, som en bil med overskredet service medfører, og som ikke efter leasingaftalens ophør (længere) kan kræves serviceret i henhold til den tilknyttede service- og vedligeholdelsesaftale. Med andre ord er det en merudgift, der tilmed har betydning for bilens garanti.

Ankenævnets bemærkninger

Den 28. oktober 2019 indgik klageren en aftale om leasing af en bil med Jyske Finans (herefter finansieringsselskabet). Som en del af leasingaftalen indgik klageren samtidig en service- og vedligeholdelsesaftale. Leasingperioden var 36 måneder med udløb den 30. november 2022. Den 25. november 2022 afleverede klageren bilen til et aftalt afleveringssted.

I forbindelse med gennemgangen blev der udarbejdet en tilstandsrapport. Det fremgik heraf, at bilens servicelampe lyste. Tilstandsrapporten indeholdt billeder af bilens instrumentbræt og bilens servicebog. Det fremgik heraf, at en svensknøgle i instrumentbrættet lyste orange, og at der alene var udført to serviceeftersyn i leasingperioden. Klageren oplyste ved afleveringen, at bilens lampe vedrørende serviceeftersyn var begyndt at lyse dagen inden afleveringen om eftermiddagen, og at han ikke havde haft mulighed for at aftale et servicebesøg inden afleveringen.

Ved en faktura af 9. december 2022 blev klageren blandt andet faktureret 3.500 kr. for manglende service.

Ankenævnet lægger til grund, at bilens tredje serviceeftersyn skulle foretages senest den 22. november 2022, at intervallet for tredje serviceeftersyn således var overskredet ved afleveringen af bilen den 25. november 2022, og at klageren bar risikoen herfor, jf. leasingaftalens § 10. Det følger af leasingaftalens § 13, at leasingtagers misligholdelse af service- og vedligeholdelsesaftalen er væsentlig misligholdelse af leasingaftalen. Ifølge aftalens § 14 er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. Af aftalens § 15 fremgår, at leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader.

På baggrund af det af finansieringsselskabet anførte finder Ankenævnet det godtgjort, at bilen på grund af det manglende serviceeftersyn var mindre værd, end den ville have været, hvis den var blevet serviceret i overensstemmelse med fabrikkens forskrifter, enten fordi finansieringsselskabet selv måtte afholde omkostninger til serviceeftersyn, eller fordi salgsprovenuet for bilen ved et eventuelt videresalg uden service må antages at ville blive reduceret.

Ankenævnet finder det således godtgjort, at finansieringsselskabet har lidt et tab som følge af det manglende tredje serviceeftersyn. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte finansieringsselskabets opgørelse af tabet til 3.500 kr.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.