Krav om nedsættelse af gæld. Indsigelse mod renteforhøjelser.

Sagsnummer:169/2019
Dato:03-10-2019
Ankenævn: Vibeke Rønne, Inge Kramer, David Sander Hjortsø, Ida Marie Moesby og Jørn Ravn.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - rente
Ledetekst:Krav om nedsættelse af gæld. Indsigelse mod renteforhøjelser.
Indklagede:Sparekassen Sjælland-Fyn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om nedsættelse af gæld.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn, hvor hun havde et lån.

Klageren har oplyst, at hun optog lånet i 2006, og at den månedlige ydelse oprindeligt var 850 kr., som senere blev forhøjet til 1.000 kr. 

Den 8. maj 2015 underskrev klageren et gældsbrev vedrørende lånet, hvorefter lånebeløbet udgjorde 71.574,79 kr., som skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.000 kr. frem til maj 2029. Renten var variabel, for tiden 19,75 % % p.a.

Af kontoudskrifter vedrørende lånet fremgik, at ydelsen fra september 2017 udgjorde 1.300 kr. pr. måned.

I et brev af 24. september 2018 til klageren varslede sparekassen, at renten på lånet ville blive forhøjet med 0,5 procentpoint til 20,25 % p.a. pr. 1. november 2018. Renteforhøjelsen var begrundet i forretningsmæssige forhold.

Den 22. november 2018 blev klageren tilmeldt e-boks.

I et brev til sparekassen af 20. februar 2019 gjorde klageren indsigelse mod den varslede renteforhøjelse og mod, at lånet ikke ville være afviklet i 2020. Klageren anmodede endvidere sparekassen om at nulstille renten. Sparekassen afviste klagerens indsigelser.

Sparekassen har fremlagt en oversigt over rentesatserne på lånet, hvoraf fremgik, at renten i 2006 var 13,75 % p.a., at renten derefter flere gange blev forhøjet, at renten fra den 30. juni 2014 til 1. november 2018 udgjorde 19,75 % p.a., og at renten derefter udgjorde 20,25 % p.a.

Den 12. april 2019 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Sparekassen meddelte den 27. maj 2019, at den havde ”imødekommet klagers ønske om rentenulstilling af lån … pr. dags dato” under forudsætning af, at klageren overholdt sin afvikling af lånet, og at sparekassen pr. kulance havde nedskrevet lånet med 15.000 kr. fra 68.953,24 kr. til 53.953,24 kr.

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Sparekassen Sjælland-Fyn skal nedsætte gælden og stille hende, som om lånet er færdigbetalt i 2020.

Sparekassen Sjælland-Fyn har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen uberettiget har forhøjet renten uden at varsle dette til hende. Lånet var forudsat afviklet i 2020. Hun har indbetalt de aftalte ydelser.

Hun modtog sparekassens brev af 24. september 2018 om renteforhøjelsen på 0,5 %. I forlængelse heraf modtog hun en opgørelse, der viste, at sidste termin på lånet var i 2030. Løbetidsforlængelsen må skyldes tidligere renteforhøjelser.

Hun var ikke blevet varslet om tidligere renteforhøjelser før brevet af 24. september 2018. Hun blev endvidere ikke varslet om forlængelsen af løbetiden. Hun blev først tilsluttet e-boks i november 2018. Der var ingen meddelelser om tidligere renteforhøjelser i e-boksen.

En nærmere undersøgelse viste, at restgælden var steget, selvom hun løbende havde indbetalt de aftalte ydelser, og selvom hun på et tidspunkt accepterede, at den månedlige ydelse blev sat op til 1.300 kr. Fra 2012 til 2015 steg gælden med 5.000 kr., selvom hun indbetalte 30.000 kr.

Hun er ikke tilfreds med sparekassens afslag på 15.000 kr. Sparekassen burde have anmodet hende om at betale en højere ydelse på et tidligere tidspunkt, så gælden ikke var steget.

Hun forstår ikke, hvorfor renten på hendes lån er steget i en periode, hvor renten i samfundet er faldet.

Hun får førtidspension og har ikke mulighed for at afdrage på lånet som ønsket af sparekassen.

Sparekassen Sjælland-Fyn har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sparekassen har imødekommet klagerens krav om rentenulstilling. Rentenulstillingen er under forudsætning af, at klageren overholder sin afvikling af lånet. Sparekassen har yderligere pr. kulance nedskrevet lånets restgæld med 15.000 kr. fra 68.953,24 kr. til 53.953,24 kr. Lånets løbetid vil derved ændres fra cirka 10 år til ca. 3 1/2 år. Klageren er blevet væsentligt bedre stillet end oprindeligt ønsket, hvorfor klagen må afvises som unødig.

Sagen har ikke tidligere været forelagt sparekassens klageansvarlige.

Sparekassen Sjælland-Fyn har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klagerens eventuelle rentekrav fra før 2016 er forældet. Forældelsen var indtrådt, da klageren indbragte sagen for Ankenævnet i april 2019. Ifølge forældelsesloven forældes krav om tilbagesøgning af renter efter tre år. Krav kan derfor alene gøres gældende de seneste tre år.

De seneste tre år blev renten på lånet kun ændret én gang. Klageren var bekendt med denne renteændring, idet hun har erkendt at have modtaget varslingen af 24. september 2018.

Af gældsbrevet, der blev underskrevet af klageren i maj 2015, fremgik, at sidste ydelse på lånet ville være i år 2029. Klageren kan derfor ikke have haft en forventning om, at lånet med den nuværende afvikling skulle være færdigbetalt i år 2020.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder grundlag for at afvise klagen.

I 2006 optog klageren et lån hos Sparekassen Sjælland-Fyn med en variabel rente på for tiden 13,75 % p.a. Renten på lånet blev løbende forhøjet. Den 8. maj 2015 underskrev klageren et gældsbrev, hvorved hun bekræftede, at lånebeløbet udgjorde 71.574,79 kr., som skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.000 kr. frem til maj 2029, og at renten var variabel, for tiden 19,75 % % p.a. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen ifølge gældsbrevet som helt eller delvis uforbindende for klageren.

Den månedlige ydelse blev senere forhøjet til 1.300 kr. Af en renteoversigt fremgik, at renten på lånet udgjorde 19,75 % p.a. frem til den 1. november 2018.

I et brev af 24. september 2018 til klageren varslede sparekassen, at renten på lånet pr. 1. november 2018 ville blive forhøjet til 20,25 % p.a.

Sparekassen har under klagesagen pr. kulance nedskrevet lånet med 15.000 kr. til 53.953,24 kr. Sparekassen har endvidere under klagesagen meddelt, at den har rentenulstillet klagerens lån den 27. maj 2019 under forudsætning af, at klageren overholder afviklingen af lånet.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge sparekassen at nedskrive klagerens gæld yderligere.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.