Krav om overdragelse af indskudsretten på børneopsparingskonti til indehaveren af forældremyndigheden over børnene.

Sagsnummer:275/2022
Dato:15-02-2023
Ankenævn:Bo Østergaard, Jonas Thestrup Nielsen, Karin Duerlund, Tina Thygesen og Poulsen Erik Jensen.
Klageemne:Børneopsparingskonto - indskudsret
Ledetekst:Krav om overdragelse af indskudsretten på børneopsparingskonti til indehaveren af forældremyndigheden over børnene.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om overdragelse af indskudsretten på to børneopsparingskonti til indehaveren af forældremyndigheden over børnene.

Sagens omstændigheder

Klageren er mor til to børn, der hver har en børneopsparingskonto i Sparekassen Kronjylland. Disse børneopsparingskonti blev oprettet henholdsvis i 2013 og i 2015 og udløber, når børnene fylder 21 år (henholdsvis i 2034 og i 2036). Opretter af begge konti er børnenes far.

Klageren har rettet henvendelse til sparekassen med ønske om at overtage indskudsretten på de to børneopsparingskonti, idet hun har fået forældremyndigheden over børnene alene.

Sparekassen har oplyst, at det alene er opretteren af de to børneopsparingskonti, der kan overdrage indskudsretten til klageren, og at der derfor alene kan ske overførsel af indskudsretten, såfremt børnenes far (opretteren) skriver under på en overdragelse af indskudsretten.

Klageren har oplyst, at børnenes far ikke ønsker at overdrage indskudsretten til hende.

Parternes påstande

Den 15. juli 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Kronjylland skal overføre indskudsretten på hendes to børns børneopsparingskonti fra børnenes far til hende.

Sparekassen Kronjylland har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun ønsker at ændre indskyder på sine to børns børneopsparingskonti. Når hun har forældremyndigheden alene, må hun kunne blive indskyder, da børnenes far ikke længere har del i forældremyndigheden.

Det er hende, der sætter penge ind på de to børneopsparingskonti. Når hun er værge for børnene, må hun kunne bestemme, hvorledes pengene skal forvaltes, således at børnene får mest muligt ud af pengene, når de frigives, når børnene fylder 21 år.

Hun henviser i den forbindelse til afgørelsen refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1991.879 Ø, hvor landsretten fandt, at en børneopsparingsbog skulle udleveres til faderen som forældremyndighedsindehaver og værge for den mindreårige.

Sparekassen Kronjylland har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sparekassen ikke har mulighed for at fravige bekendtgørelse om børneopsparingskonti og om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998, og at sagen derfor skal afvises.

Til støtte for frifindelsespåstanden har sparekassen anført, at de to børneopsparingskonti er korrekt oprettet med indskyder, der efter reglerne er omfattet af den personkreds, der må oprette børneopsparingskonti.

Sparekassen har ingen muligheder for at overføre indskudsretten til klageren, når den nuværende indehaver af rettighederne ikke ønsker det. En overførsel af rettighederne uden accept af nuværende rettighedshaver vil være en overtrædelse af den ovennævnte bekendtgørelse.

Børneopsparingskonti er begrænset i muligheden for indskud, da der maksimalt kan indsættes 6.000 kr. pr. år og maksimalt 72.000 kr. i bindingsperioden. Beløbet er bundet i den periode, som opretter af kontoen har bestemt. Renter er skattefrie.

Klageren har mulighed for at oprette andre former for opsparingskonti til børnene. Det anbefales derfor at klageren, såfremt hun ikke ønsker, at børnene skal have pengene som en del af børneopsparingerne, når de fylder 21 år, opretter andre konti til dem. Der er ikke samme begrænsning i indskud pr. år eller i alt. På sådanne konti er renterne skattepligtige, men det kan bestemmes, at indestående er bundet til en given dato.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Efter bekendtgørelse 2018-05-02 nr. 420 om børneopsparingskonti og om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998 er det ikke en betingelse for at oprette en børneopsparingskonto, at den, der opretter kontoen (opretteren), har forældremyndigheden over barnet. Hvis opretteren på tidspunktet for kontoens oprettelse har forældremyndigheden over barnet eller har del i forældremyndigheden, berører det endvidere ikke den pågældendes status som opretter, at han eller hun mister forældremyndigheden over barnet f.eks. ved skilsmisse.

Det følger af § 2 i den ovennævnte bekendtgørelse, at opretteren af en børneopsparingskonto, jf. § 1, stk. 2, kan overdrage retten til at indgå aftale om forlængelse af bindingsperioden, jf. pensionsbeskatningslovens § 51, stk. 5, overførsel af indeståendet, jf. § 4, stk. 1, og om placering af indeståendet, jf. § 4, stk. 2, til en person omfattet af personkredsen som nævnt i § 1, stk. 2. Den, til hvem retten overdrages, anses herefter som opretteren.

Ankenævnet finder på den baggrund, at en overførsel af rettighederne over de omtalte børneopsparingskonti kræver accept fra opretteren. Sparekassen har ikke mulighed for at overføre indskudsretten til klageren, når den nuværende indehaver af rettighederne ikke ønsker at medvirke til dette.  

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.