Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret behold-ning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning ved dækningskøb.

Sagsnummer:211/2019
Dato:14-10-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Anita Nedergaard, Kristian Ingemann Peter-sen, Ida Marie Moesby, Søren Geckler.
Klageemne:Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret behold-ning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning ved dækningskøb.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning for tab opstået ved et dækningskøb, som blev foretaget som følge af, at et aktiesalg blev gennemført uden hensyn til, at klagerens beholdning af den pågældende aktie var reduceret som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordnet Bank, hvor han er tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

Den 28. marts 2019 købte klageren via banken 6.000 stk. aktier i det israelske selskab ReWalk Robotics Ltd. (RWLK-aktier) til kurs 0,22 USD og 0,23 USD for et samlet beløb på 1.414,10 USD. RWLK-aktier handles på NASDAQ’s amerikanske børs.

Den 1. april 2019 gennemførte Rewalk Robotics Ltd. et omvendt aktiesplit i forholdet 1:25, hvor en aktie blev konverteret til 0,04 ny aktie. Som følge af det omvendte aktiesplit ville klagerens aktiebeholdning blive konverteret til 240 stk. RWLK-aktier.

Banken har oplyst, at den fra sin informationsudbyder ikke i tide blev informeret om, at ReWalk Robotics Ltd. havde gennemført et omvendt aktiesplit. Dette medførte, at det omvendte aktiesplit ikke var registreret på klagerens depot, da handelen åbnede den 1. april 2019. Aktiekursen var ved åbningen 5,02 USD, og klagerens beholdning af RWLK-aktier havde således angiveligt en værdi på 30.120 USD.

Den 1. april 2019 kl. 17:03 indlagde klageren en ordre i handelssystemet på hele sin beholdning på 6.000 stk. RWLK-aktier. Salgsordren blev gennemført til en gennemsnitspris på 4,3856 USD for i alt 26.287,21 USD.

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på den markante kursstigning på aktien den 1. april 2019 ca. kl. 19, og at banken herefter lukkede handlen i aktien.

Den 1. april 2019 kl. 22:45 foretog banken et dækningskøb af 5.760 stk. RWLK-aktier til klagerens depot til kurs 5,0643 svarende til en købspris på i alt 29.199,54 USD.

Klageren har oplyst, at han herved blev påført et tab på 29.199,54 USD ÷ 26.287,21 USD = 2.912,33 USD svarende til 19.337,87 DKK.

I en besked af 2. april 2019 kl. 11:20 i handelssystemet orienterede banken sine kunder, herunder klageren, om dækningskøbet.

Klageren klagede herefter til banken og rejste krav om erstatning for det tab, som han var blevet påført som følge af bankens dækningskøb af RWLK-aktier.  I mailen til banken anførte klageren blandt andet:

” Jeg d. 28/3 købt 6000 stk RWLK aktier til kurs 0,22$ / 0,23$, og d. 1/4 da markedet åbner ser jeg at den åbnet i kurs 5,02$. Jeg finder ud af der er foretaget et “omvendt aktiesplit” i aktien, 1:25, men at dette ifølge et PR fra RWLK skulle være “completed” d. 29/3, og blive effektueret d.1/4.

Jeg ser til min overraskelse at aktiekursen falder hurtigt, og undre mig over at der er handel i aktien, selvom antallet af aktier ikke er rettet. Da jeres kundeservice er lukket vælger jeg at sælge mine i aktier til kurs 4,3856$. Dette for at begrænse mit kurstab i aktien, da den fortsat falder og i den tro at antallet retter sig i forbindelse med handlen og at jeg så kun vil få penge for mine 240 aktier. Jeg får dog penge for samtlige 6000 aktier, og da jeg konstatere det går jeg ud fra dette bliver reguleret når Nordnet åbner igen.

Næste dag kan jeg konstatere at Nordnet har tvangskøbt 5760 stk. RWLK aktier til kurs 5,0643 altså en langt højere kurs og med et tab på 2.912,33$.

Banken afviste klagerens erstatningskrav.

Af Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank, AB, Sverige (2017:3) fremgik blandt andet:

”… G.7 Fejlagtig registrering i depotet m.m.

Hvis Selskabet ved en fejltagelse har registreret værdipapirer i Kundens depot, eller indsat eller hævet midler på tilhørende konto, eller i øvrigt har foretaget fejlposteringer af Kundens depot eller tilhørende konti, har Selskabet ret til at snarest muligt korrigere fejlen og registrere den korrekte postering. Hvis Kunden disponerer over værdipapirer eller indsætter midler, der er registeret på baggrund af en fejlpostering, skal Kunden direkte til Selskabet tilbagelevere værdipapirerne eller tilbagebetale de midler, som Kunden på grund af fejlposteringen har modtaget. Selskabet er berettiget til at købe de pågældende værdipapirer og debitere Kundens konto med beløb svarende til Selskabets fordring, samt, hvis Kunden har disponeret over midler, debitere Kundens konto med pågældende beløb.

Selskabet skal, hvis det er muligt, og det i henhold til Selskabets vurdering kan ske uden skade for Selskabet, underrette Kunden derom inden sådan korrigering foretages. Hvis Selskabet har foretaget en korrektion, skal Selskabet umiddelbart underrette Kunden om, at en korrektion er blevet foretaget i henhold til, hvad som er angivet ovenfor. Kunden har ikke ret til at stille krav mod Selskabet på baggrund af sådanne fejl eller fejlregistreringer eller på grund af Selskabets agerende i henhold til dette punkt.

Det, som er angivet i de to stykker ovenfor, gælder også, hvis Selskabet på anden måde har registreret værdipapirer i depotet eller sat midler ind på en tilhørende konto, som rettelig ikke tilkommer Kunden.

G.11 Begrænsning af selskabets ansvar

b) Særligt vedrørende de elektroniske tjenester

... Hvis Kunden konstaterer fejl eller forstyrrelse som angives i dette punkt b), er Kunden forpligtet til omgående at påtale dette overfor Selskabet. Hvis dette ikke sker, mister Kunden retten til at kræve erstatning, til at hæve ordren samt til at gøre nogen anden sanktion, som er baseret på fejlen eller forstyrrelsen, gældende. …”

Parternes påstande

Den 19. maj 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal erstatte ham tabet ved dækningskøbet.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bærer ansvaret for, at det omvendte aktiesplit ikke blev registreret på hans depot. Det forhold, at fejlen skyldes en af bankens leverandører, må være en sag mellem banken og den pågældende leverandør. Tabet kan ikke påføres ham som kunde i banken.

Det var bankens ansvar, at antallet af aktier ikke var registreret korrekt, og at aktien kunne sælges, og ikke blev ikke låst for handel, indtil der var korrigeret for det antal aktier, som var værdiløse. Da banken ikke opfyldte sine forpligtelser i forbindelse med det omvendte aktiesplit, har den med stor sandsynlighed selv forårsaget et massivt kursfald i aktien og en stor kursstigning ved tvangstilbagekøbet og derved påført ham og mange andre aktionærer et tab.

Banken kunne ikke foretage køb fra hans konto og påføre ham et kurstab i forbindelse med tilbagekøbet. Bestemmelsen i bankens almindelige betingelser for depot-/kontoaftale om fejlagtig registrering finder ikke anvendelse i denne sag. Banken kan ikke i sine almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fraskrive sig ansvaret for sine ansvarspådragende fejl.

Banken kunne heller ikke handle fra hans konto/for hans regning uden at kontakte ham før eller efter.

Banken burde have kontaktet ham og tilbudt ham, at handlen blev annulleret. Banken forsøgte ikke at rette op på fejlen, uden at han som kunde blev påført et tab.

Han har holdt sig ajour med relevante forretningshændelser i ReWalk Robotics Ltd. og fandt ud af, at der var foretaget et omvendt aktiesplit, og at aktiesplittet var gennemført.

Han solgte aktierne i god tro, da det var hans opfattelse, at hvis der var handel i aktien, var det omvendte aktiesplit udført. Han solgte sine aktier for at begrænse tabet, da kursen faldt drastisk. 

Han var af den overbevisning, at registreringen på hans konto var forkert, men at nogle af hans aktier var værdiløse. Det ville ikke være logisk, at værdien af selskabet efter et par dage var blevet 2.500 % større samtidig med, at aktien kunne handles.

Da bankens kundeservice var lukket på det pågældende tidspunkt, var det ikke muligt at kontakte banken.

Det er beskrevet i punkt G.7 i bankens almindelige betingelser for depot-/kontoaftale, at banken skal kontakte ham, inden at den foretager et tilbagekøb. Det gjorde den ikke. Banken svarede udelukkende på hans kontakt/henvendelse og sendte en standardmeddelelse ud ca. 11 timer efter tilbagekøbet.

Hvis banken havde kontaktet ham inden tilbagekøbet, kunne han måske selv have foretaget tilbagekøb uden et kurstab.

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på fejlen den 1. april 2019 ca. kl. 19 og foretog tilbagekøb kl. 22:45. Tilbagekøbet blev ikke ”foretaget straks”, især med tanke på, at der blev handlet, efter at børsen lukkede.

Han kontaktede bankens kundeservice om sagen den 2. april 2019 ved åbning kl. 09:00. På det tidspunkt vidste han ikke, hvilke transaktioner der var foretaget på hans konto, og bankens kundeservice oplyste, at de var i gang med at undersøge, hvad der var sket. Han talte herefter med bankens kundeservice flere gange, hvor han afkrævede dem et svar, inden han modtog standardmeddelelsen kl. 11:20.

Nordnet Bank AB har anført, at banken ikke har handlet uagtsomt. At det omvendte aktiesplit ikke blev registreret i tide, skyldtes ikke forsømmelighed fra bankens side. Procedurerne for at registrere virksomhedshændelser blev fulgt, men oplysningerne fra bankens informationsudbyder kom ikke i tide.

Det er beklageligt, at kommunikationen fejlede i denne sag. Omvendt har alle brugere af bankens platform, som er aktieejere, et ansvar for at holde sig ajour med eventuelle forretningshændelser, der måtte være relevante. Det er kundens pligt at klage og oplyse om eventuelle fejl, der måtte opstå, jf. punkt G.11 b i bankens betingelser for depot-/kontoaftale. Hvis dette forsømmes, mister kunden ret til at kræve erstatning for fejlen.

En ikke registrering af det omvendte aktiesplit svarede til en forkert registrering. Da klageren lagde en salgsordre ind på hele sin beholdning, solgte han således også 5.760 aktier, som ikke tilkom ham. Klagerens forpligtelse til at returnere disse aktier følger af punkt G.7 i bankens betingelser for depot-/kontoaftale. Det følger ligeledes heraf, at banken har ret til at korrigere forkerte oplysninger ved at gennemføre tilbagekøb og debitere kunden for omkostningerne. Banken bærer således ikke ansvaret for klagerens tab i forbindelse med tilbagekøb.

Klageren burde have undret sig over værdistigningen i aktien, idet der var tale om en værdistigning på 2500 %

Klageren har stor erfaring med aktiehandel, herunder hvordan aktiehandel fungerer og har et godt overblik over, hvilke aktiver der er på hans depoter. Klageren registrerede en brugerprofil hos banken i juli 2016, og han registrerede samtidig en bruger for et af ham ejet anpartsselskab. I 2018 gennemførte klageren 318 transaktioner på sin konto med en samlet omsætning på 1.749.046 DKK, og han gennemførte i 2018 145 transaktioner gennem sit anpartsselskab med en samlet omsætning på 906.799 DKK. Klagerens aktivitet fra 1. januar 2019 til 1. april 2019 har fortsat været høj.

Det fremgik endvidere af klagerens klage til banken, at han var bekendt med, at der var udført et omvendt aktiesplit den 1. april 2019. Det fremgik endvidere, at klageren var bekendt med, at der var en fejl på salgstidspunktet/at registreringen af RWLK-aktierne var forkert, at han vidste, at han havde modtaget for mange penge, og at han burde kontakte banken. Men han valgte ikke at gøre dette og solgte i stedet sin aktiebeholdning. Klageren kan derfor ikke anses for at have været i god tro, da han valgte at handle ud fra en registrering, som han vidste var forkert.

Klageren kunne have kontaktet bankens mægler afdeling for at søge mere information. Afdelingen var åben indtil kl. 22 den 1. april 2019.

Det af klageren anførte om, at banken har en forpligtelse til at kontakte ham, før et dækningskøb bliver foretaget, og at han aldrig er blevet kontaktet, bestrides.

Det følger af punkt G.7 i bankens betingelser for depot-/kontoaftale, at banken kun har pligt til at kontakte kunden før et dækningskøb, hvis banken vurderer, at dette kan ske uden at skade banken. For værdipapirer, der handles uden for Norden, er banken forpligtet til at sikre, at der ikke opstår en mangel på disse markeder. Derfor var banken tvunget til at foretage dækningskøb straks. Købet blev gennemført den 1. april 2019 kl. 22:45. Klageren modtog en meddelelse med oplysninger om dækningskøbet den 2. april 2019 kl. 11:20.

Ankenævnets bemærkninger

Den 1. april 2019 gennemførte selskabet ReWalk Robotics Ltd. (RWLK) et omvendt aktiesplit i forholdet 1:25. Banken har oplyst, at den fra sin informationsudbyder ikke i tide blev informeret om, at RWLK havde gennemført et omvendt aktiesplit. Dette medførte, at det omvendte aktiesplit ikke var registreret på klagerens depot, da handelen åbnede den 1. april 2019.

Kursen på klagerens RWLK-aktier fremstod herefter som steget ca. 25 gange fra hans køb af aktierne den 28. marts 2019 til børsens åbning den 1. april 2019, uden at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en sådan stigning.

Klageren har oplyst, at han den 1. april 2019 fandt ud af, at der var foretaget et omvendt aktiesplit i aktien den 29. marts 2019, der blev effektueret den 1. april 2019. Han var af den overbevisning, at registreringen på hans konto var forkert, men at nogle af hans aktier var værdiløse. Han troede, at hvis der var handel i aktien, var det omvendte aktiesplit udført. Han solgte sine aktier for at begrænse tabet, da kursen faldt drastisk.

Uanset det af banken anførte om, at bankens informationsudbyder ikke i tide informerede om det omvendte aktiesplit, finder Ankenævnet, at den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på klagerens depot var en ansvarspådragende fejl, som Nordnet Bank hæfter for.

Ankenævnet finder imidlertid, at banken – da den konstaterede, at klageren havde solgt 5.760 stk. RWLK-aktier, der ikke tilkom ham – var berettiget til at foretage dækningskøb som sket. Der foreligger ikke i øvrigt omstændigheder, som kan føre til, at banken er erstatningsansvarlig over for klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.