Indsigelse mod indeholdelse af indkomstskat ved udbetaling af ratepension og indsigelse mod gebyr trukket i 2013.

Sagsnummer:305/2018
Dato:25-01-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Ratepension - skattemæssige forhold
Ledetekst:Indsigelse mod indeholdelse af indkomstskat ved udbetaling af ratepension og indsigelse mod gebyr trukket i 2013.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod indeholdelse af indkomstskat ved udbetaling af ratepension og indsigelse mod gebyr trukket i 2013.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1941, var kunde i Ringkjøbing Landbobank.

I september 2017 indgik klageren aftale med banken om udbetaling af sin ratepension. Den 20. september 2017 underskrev klageren ”Anmodning udbetaling af Ratepension” i rater over 10 år. Af anmodningen fremgik:

” … Udbetalingerne medregnes i min personlige indkomst. Mit bikort anvendes. …”

Under underskriften af anmodningen havde klageren anført, at underskriften var betinget af, at banken slettede den ovenfor citerede bestemmelse, og at han alene skulle betale 40 % i skat af udbetalingerne.

Den 27. oktober 2017 sendte banken en udbetalingsoversigt til klageren, hvoraf fremgik, at der i pensionsudbetalingen pr. 1. november 2017 på 79.212,19 kr. ville blive indeholdt indkomstskat på 55 %, således at det udbetalte beløb ville udgøre 35.646,19 kr.

I et brev til banken af 20. juni 2018 rejste klageren indsigelse mod, at banken havde fratrukket indkomstskat på 55 % i pensionsudbetalingen.

Klageren har endvidere rejst indsigelse mod, at banken i 2013 debiterede et gebyr på ca. 150 kr. vedrørende ”opbevaring og forvaltning”. Klageren har oplyst, at gebyret fremgik af en årsudskrift for 2013 fra banken.

Parternes påstande

Den 17. september 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår påstanden således, at Ringkjøbing Landbobank skal betale 11.881 kr. til klageren vedrørende fratrukket skat samt refundere gebyret på 150 kr.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at der alene skal trækkes en afgift på 40 % i pensionsudbetalingerne. I forbindelse med oprettelse af pensionen i Hafnia i 1983 lovede hans daværende assurandør, A, ham, at beskatningen på ratepensionen alene var 40 %, når pensionen blev udbetalt over 10 år efter det fyldte 60. år. A oplyste, at han ved ekstraordinær udbetaling eller ved udbetaling i utide skulle betale 60 % i skat.

Han ville ikke have oprettet pensionen, hvis han skulle betale over 50 % i skat af udbetalingerne. På et tidspunkt hævde han ekstraordinært på pensionen og betalte en samlet skat på 75,3 % (15,3 % + 60 %), hvilket han ikke forstår.

Banken trak uberettiget 55 % i skat i udbetalingen den 1. november 2017. Banken har således trukket 11.881,12 kr. for meget i skat. Han får ikke udbetalt andre pensioner eller forsikringer.

I 2017 ringede banken til ham og stillede en række uvedkommende spørgsmål om, hvorvidt han ejede ejendomme i udlandet eller havde aktiviteter i udlandet. Bankens spørgsmål var upassende og irrelevante.

Banken opkrævede ham uberettiget et gebyr på ca. 150 kr. i 2013 for ”opbevaring og forvaltning – udland”. Han har intet haft i udlandet, som berettigede banken til at opkræve gebyret. Han har inden klagesagen forgæves anmodet banken om at forklare, hvad gebyret vedrører. Banken bør redegøre detaljeret for gebyret.

Ringkjøbing Landbobank har anført, at banken i henhold til skattelovgivningen er forpligtet til at indeholde kildeskat af udbetalinger fra klagerens ratepension. I henhold til "Anmodning om udbetaling af Ratepension" anvendes skattesatsen på klagerens bikort. Skattesatsen på bikortet beregnes af Skat på baggrund af klagerens forskudsregistrering. Klageren har selv ansvaret for sin forskudsregistrering hos Skat.

Når Skat beregner klagerens slutskat for et givent indkomstår, vil eventuel overskydende skat automatisk blive tilbagebetalt til klageren.

Uanset om skattesatsen på bikortet er for høj eller for lav, bliver slutskatten beregnet i forbindelse med årsopgørelsen. Klageren vil derfor ikke lide noget tab.

Klagerens bankrådgiver har ikke udspurgt klageren om hans eventuelle ejendomseksponeringer m.v. i udlandet.

Klagepunktet vedrørende et gebyr på 150 kr., som banken ifølge klageren har opkrævet i 2013, er efter bankens vurdering åbenlyst forældet. Banken har derfor ikke undersøgt dette nærmere.

Ankenævnets bemærkninger

I forbindelse med udbetaling af klagerens ratepension i november 2017 indeholdt Ringkjøbing Landbobank indkomstskat med skattesatsen på klagerens bikort. Ankenævnet finder ikke, at banken i forbindelse med indeholdelsen af skat har begået fejl, der kan medføre, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

 Ankenævnet bemærker endvidere, at hvis det måtte vise sig, at skattesatsen på klagerens bikort for 2017 var for høj, vil klageren blive godskrevet det for meget indeholdte beløb ved beregningen af klagerens slutskat.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren vedrørende ratepensionen.

Klageren har endvidere rejst krav om tilbagebetaling af et gebyr på ca. 150 kr., som blev opkrævet af banken i 2013, og som fremgik af årsudskriften for 2013 fra banken. Et eventuelt krav tilbagebetaling er omfattet af den treårige forældelsesfrist i forældelseslovens § 3, stk. 1. Et eventuelt krav var derfor forældet, da sagen blev indbragt for Ankenævnet. Allerede som følge heraf får klageren ikke medhold i dette krav.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.