Krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto i pengeinstitut. Manglende kundeforhold mellem klageren og pengeinstituttet.

Sagsnummer:102/2021
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:T - Tilbageførsel
Betalingsformidling - tilbageførsel
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto i pengeinstitut. Manglende kundeforhold mellem klageren og pengeinstituttet.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Krav om tilbageførsel af et beløb overført til tredjemands konto i Københavns Andelskasse. Manglende kundeforhold mellem klageren og Københavns Andelskasse.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosat i Italien, var kunde i et udenlandsk pengeinstitut, P. Klageren var ikke kunde i Københavns Andelskasse.

Klageren har oplyst, at han blev kontaktet af selskaberne, S1 og S2, som udbød investeringsrådgivning og investeringsservice. Efter S1’s og S2’s anvisning overførte klageren den 25. februar 2018 25.000 EUR til en konto -028 i Københavns Andelskasse. Beløbet blev overført i investeringsøjemed. Klageren har fremlagt en overførselskvittering fra P for overførsel af 25.000 EUR til konto -028 i Københavns Andelskasse til en kontohaver, S3.

Finansiel Stabilitet overtog den 13. september 2018 kontrollen med Københavns Andelskasse i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Efter overførslen forsøgte klageren forgæves at få beløbet tilbagebetalt fra S1 og S2, idet han fandt ud af, at han var blevet udsat for svindel.

Den 1. september 2020 rettede klageren henvendelse til Finansiel Stabilitet og krævede beløbet på 25.000 EUR tilbageført. Han henviste blandt andet til, at der på overførselstidspunktet var adskillige advarsler på nettet mod S1 og S2 fra andre, der var blevet svindlet.

Finansiel Stabilitet afviste at være ansvarlig for klagerens tab og henviste ham til at rette kravet mod S1 og S2.

Den 15. september 2020 rettede klageren på ny henvendelse til Finansiel Stabilitet og krævede, at betalingen blev tilbageført. Finansiel Stabilitet fastholdt afvisningen af klagerens krav.

Parternes påstande

Den 22. februar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) skal tilbageføre 25.000 EUR til ham.

Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han er blevet udsat for svindel, og at han har overført beløbet til S1 og S2 under falske forudsætninger.

Andelskassen burde have advaret sine kunder mod at sende penge ”offshore” til virksomheder, som de ikke kendte, og om risikoen for ikke at kunne få pengene tilbageført i tilfælde af svindel.

Andelskassen har ikke lavet KYC (Know Your Customer) og AML (Anti Money Laundering) undersøgelser på betalingsmodtageren, som foreskrevet i hvidvaskloven. Det er åbenbart, at S1 og S2 aldrig er blevet undersøgt nærmere af andelskassen.

Hans krav på tilbageførsel af beløbet som følge af, at han er blevet udsat for svindel, støttes endvidere af en udtalelse fra ”The Financial Ombudsman Services”.

Han havde ingen erfaring med investeringer, og han har tabt hele sin opsparing på 25.000 EUR, som han senere skulle leve af.

Herudover har klageren blandt andet anført følgende om andelskassens forsømmelser:

”They did not alert me to a potential scam or fraud, exhibiting that there was no issue with the recipient – hence, Københavns Andelskasse went ahead - and transferred the funds. To add insult to injury – and to their CRIMINAL behavior, if they would have performed a simple online search on [S1/S2] – they would have seen all the warnings, bad reviews and alerts!

As these transactions have been authorized and executed by Københavns Andelskasse – this means they are directly involved in fraudulent activity and it is unreasonable to off load any responsibility and make the claim that the due diligence should have been mine and/or that it was my sole responsibility (i.e. the same way it is inconceivable that Københavns Andelskasse would transfer money to a terrorist organization and/or a money laundering operation).

It's criminal and unjustifiable that Københavns Andelskasse is taking responsibility off their shoulders and offloading it to the client which is at their mercy (due to the client's innocence, inexperience and lack of knowledge) – it is obvious that Københavns Andelskasse has “led the lamb to the slaughter” and there is no excuse for that. Københavns Andelskasse's behavior lacks professionalism, totally unregulated and sub-human. The public puts their total un-suspicious trust in Københavns Andelskasse by taking a leap of faith that they will protect their life savings and apparently they illegally and evilly have taken advantage of their client's innocence and go against the pledge of the reason financial institutions were established in the first place.

I do not understand why Københavns Andelskasse is opposed to providing me with the funds that went to these criminals. When I authorized the payments - I did not know that the merchants are scammers, I discovered it later on. …”

Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) har blandt andet anført, at andelskassen ikke har handlet uretmæssigt for så vidt angår overførslen på 25.000 EUR.

Andelskassen har alene været kontoførende pengeinstitut for S3.

Klageren har ikke været kunde i andelskassen, hvorfor andelskassen ikke har haft en forpligtelse til at vejlede, advare eller på anden måde rådgive klageren. Som følge af dette, har andelskassen ikke tilsidesat nogen forpligtelser, der kan berettige til erstatning eller en tilbageførsel.

Andelskassen er ikke forpligtet til at tilbageføre et beløb uden samtykke fra kontohaveren, S3. Et sådant samtykke foreligger ikke.

Klagerens breve fremstår som generelle skabeloner uden henvisninger til den konkrete sag og er til tider formuleret som om, at klageren har været kunde i andelskassen, hvilket ikke er tilfældet. Der kan ikke støttes ret på generelle udtalelser om, hvordan bedragere snyder personer, generelle holdninger til bedragere, generelle holdninger til KYC-regler og KYC-undersøgelser mv. eller klagerens personlige holdninger.

Klageren har ikke dokumenteret, at andelskassen har tilsidesat nogen forpligtelser eller handlet på en måde, som giver grundlag for en tilbageførsel uden samtykke fra kontohaveren, og det er ikke dokumenteret, at andelskassen har handlet ansvarspådragende, hvorfor klageren ikke er berettiget til erstatning. Erstatningsbetingelserne er ikke opfyldt.

Andelskassen kunne ikke ud fra indbetalingen konstatere, at der skulle være tale om en fejl eller påstået bedrageri, hvorfor andelskassen ikke kunne handle anderledes end gjort.

Spørgsmål om eventuelle brud på hvidvasklovgivningen henhører under politiet og ikke under Ankenævnet.

Der kan ikke støttes ret på en generel udtalelse fra ”The Financial Ombudsman”, og udtalelsen kan ikke begrunde en tilbageførsel eller betaling af en erstatning på 25.000 EUR.

Klageren har ikke inden for tidsfristen til et tilbagekald rettet henvendelse til andelskassen. Overførslen skete den 25. februar 2018 og første henvendelse til andelskassen var den 1. september 2020. Klageren kan derfor heller ikke få refunderet beløbet på EUR 25.000 af denne grund.

Klagerens medkontrahent er investeringsselskaberne S1 og S2 og ikke andelskassen. Klageren skal rette kravet mod S1 og S2.

Såfremt andelskassen mod forventning gøres erstatningsansvarlig, har klageren udvist egen skyld ved ikke at undersøge S1 og S2 før overførslen, hvorfor et eventuelt erstatningsbeløb skal nedsættes.

Det forhold, at kontoindehaveren er S3 og ikke S1 eller S2 ændrer ikke herpå, idet dette burde have fået klageren til at undersøge forholdet nærmere.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der er bosat i Italien, var kunde i et udenlandsk pengeinstitut. Klageren var ikke kunde i Københavns Andelskasse.

Klageren har oplyst, at han blev kontaktet af selskaberne, S1 og S2, som udbød investeringsrådgivning og investeringsservice. Efter S1 og S2’s anvisning overførte klageren den 25. februar 2018 25.000 EUR til en konto -028 i Københavns Andelskasse til en kontohaver, S3.

Efter overførslen forsøgte klageren forgæves at få beløbet tilbagebetalt fra S1 og S2, idet han fandt ud af, at han var blevet udsat for svindel.

Efterfølgende anmodede klageren ligeledes Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) om at tilbageføre beløbet.

Ankenævnet finder ikke, at Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) var forpligtet til at tilbageføre beløbet uden samtykke fra betalingsmodtageren/kontohaveren, S3.

Ankenævnet finder heller ikke, at klageren har godtgjort, at Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) på andet grundlag er forpligtet til at holde ham skadesløs for et eventuelt tab.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.