Indsigelse mod forhøjelse af gebyr for betalinger fra udlandet

Sagsnummer:139/2022
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Winther Christensen, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Betalingsoverførsel fra udlandet - gebyr
Ledetekst:Indsigelse mod forhøjelse af gebyr for betalinger fra udlandet
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod forhøjelse af gebyr for betalinger fra udlandet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lån & Spar Bank.

Fra medio 2021 modtog klageren ca. en betaling om måneden på sin konto i banken fra en bank i Storbritannien.

Indtil den 1. december 2021 var modtagelse af sådanne indbetalinger på kontoen forbundet med et ekspeditionsgebyr på 30 kr. ifølge bankens gebyrliste.

Pr. 1. december 2021 forhøjede banken gebyret til 50 kr. for indbetalinger fra banker i lande, der ikke er medlem af EU.

Af bankens prisliste af 1. december 2021 fremgår:

Betaling til udlandet - Via Netbank            Pris

EU udenlandsoverførsel i EURO               Gratis

Almindelig udenlandsoverførsel                 50,00 kr.

Ekspres udenlandsoverførsel                     300,00 kr. + 0,10%”

Parternes påstande

Den 8. april 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lån & Spar Bank skal nedsætte gebyret.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke forstår, hvorfor det skal koste så meget at modtage penge fra udlandet. Andre banker opkræver ikke dette.

Han forstår ikke, hvordan 50 kr. kan afspejle ydelserne og bankens reelle omkostninger forbundet med denne service. Prisen er for høj i forhold til serviceydelsen. Banken bør nedsætte gebyret, så det afspejler bankens reelle omkostning til denne service.

Han klagede til banken, der blot henviste til sin gebyrliste, som blev ændret pr. 1. januar 2022.

Der var tale om SEPA overførsler fra et EU land.

Lån & Spar Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen bør afvises i henhold til Ankenævnets vedtægter, § 5, stk. 3, nr. 2, da sagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende.

Lån & Spar Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at gebyret fremgår af bankens prisliste på hjemmesiden.

Gebyret kan ikke anses for urimeligt.

Gebyret afspejler de omkostninger, der er forbundet med betalinger fra lande, der ikke er medlem af EU.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Fra medio 2021 modtog klageren ca. en betaling om måneden på sin konto i Lån & Spar Bank fra en bank i Storbritannien.

Pr. den 1. december 2021 forhøjede Lån & Spar Bank gebyret for indbetalinger fra banker i lande, der ikke er medlem af EU fra 30 kr. til 50 kr. Gebyret fremgår af bankens prisliste.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte gebyrets størrelse som urimeligt.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.