Krav om erstatning for manglende adgang til at handle græske aktier som følge af ekspeditionstid ved etablering af engagement

Sagsnummer:318/2013
Dato:09-05-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive, Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for manglende adgang til at handle græske aktier som følge af ekspeditionstid ved etablering af engagement
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning begrundet i manglende adgang til at handle græske aktier som følge af ekspeditionstid ved etablering af engagement i Saxo Bank.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er udlænding med bopæl i Storbritannien, henvendte sig i begyndelsen af maj 2013 via sin far til Saxo Bank om oprettelse af et kundeforhold.

Klageren ansøgte i den forbindelse via banken om en såkaldt SAT-konto hos Central securities Deposit to the Athens Exchange, der efter det oplyste svarer til den danske Værdipapircentralen. SAT-kontoen var en betingelse for, at klageren ville kunne handle græske aktier. Engagementet skulle i øvrigt bestå af to konti i henholdsvis britiske pund (GBP) og euro (EUR).

Ved e-mail af 10. maj 2013 til banken rykkede faderen for klagerens mulighed for at handle græske aktier. Ved e-mail samme dag oplyste banken blandt andet:

”...

We are setting up Greek shares now. This normally take a week.

The EUR account will be set up shortly. I will confirm once done.

...”

Ved e-mails i weekenden den 18.-19. maj 2013 til banken rykkede klageren for oprettelse af både SAT-kontoen og EUR-kontoen. Klageren skrev både til en navngiven medarbejder, der imidlertid var bortrejst på ferie, og til den relevante afdeling i banken. Klageren anførte, at der mandag den 20. maj 2013 ville blive indsat 16.300 GBP på hendes konto, og at hun for beløbet ønskede at købe 10.000 stk. aktier i tre græske pengeinstitutter, henholdsvis Alfa Bank, Piraeus Bank og Attica Bank.

Den 20. maj 2013 indsatte klageren 16.300 GBP på GBP-kontoen.

Den 22. maj 2013 sendte klageren en klage til banken over, at hun var afskåret fra at foretage den ønskede investering i græske bankaktier. Klageren forbeholdt sig et erstatningskrav baseret på forskellen mellem lukkekurserne den 21. maj 2013 og kurserne på det tidspunkt, hvor hun måtte få mulighed for at handle.

Ved e-mail af 24. maj 2013 til klageren meddelte banken, at SAT-kontoen var etableret. Klageren købte samme dag 20.000 stk. Piraeus Bank aktier.

Banken har fremlagt tre grafer, der viser kursudviklingen på henholdsvis Alfa Bank, Piraeus Bank og Attica Bank i perioden 20.-24. maj 2013. Ifølge disse var kursen på Piraeus Bank aktier generelt faldende og kurserne på henholdsvis Alfa Bank og Attica Bank aktier svingende.

Ved e-mail af 30. maj 2013 meddelte banken, at EUR-kontoen var oprettet.

Ved brev af 20. juni 2013 til klageren afviste banken et eventuelt erstatningsansvar som følge af, at klageren havde været afskåret fra at handle græske aktier i perioden 20.-24. maj 2013. Banken tilbød pr. kulance 24 GBP svarende til halvdelen af klagerens valutaomkostninger ved handler i EUR via GBP-kontoen i perioden 24.- 30. maj 2013.

Den 14. oktober 2013 indgav klageren en klage over Saxo Bank til Ankenævnet.

Klageren har under sagen fremlagt udskrifter, der viser scenarier, hvor hun i dagene 20.-24. maj 2013 kunne have opnået en ikke ubetydelig gevinst ved hyppig handel med græske bankaktier. Klageren har på det grundlag opgjort et erstatningskrav mod banken på mindst 3.260 GBP svarende til 20 % af indskuddet på 16.300 GBP.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Saxo Bank skal betale en erstatning på mindst 3.260 GBP.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Saxo Bank i begyndelsen af maj 2013 fik det fulde grundlag for at etablere engagementet, herunder SAT-kontoen. Engagementet burde i overensstemmelse med bankens egne oplysninger have været etableret senest den 20. maj 2013, hvilket hun også berettiget kunne forvente. Det beror på banken, at etableringen af engagementet blev forsinket, hvilket banken indirekte har indrømmet med sit tilsagn om at dække en del af valutaomkostningerne.

Banken oplyste flere gange, at ekspeditionstiden var 7-10 dage. I hvert fald den 10. maj 2013 havde banken det fulde grundlag for at etablere kontiene. Banken begyndte tilsyneladende først ekspeditionen den 20. maj 2013.

Der var i perioden store udsving i kursen på græske bankaktier, og det var hendes hensigt at gennemføre hyppige handler (intra day trading), hvor de fremlagte scenarier viser, at hun i dagene 20.-24. maj 2013 kunne have opnået en gevinst på 32,25 %. Hun kunne således i hvert fald have opnået en gevinst på 20 %.

Bankens tilbud på 24 GBP til delvis dækning af valutaomkostninger som følge af manglende oprettelse af EUR-kontoen er utilstrækkelig og bør forhøjes til 100 GBP eller i hvert fald 50 GBP.

Saxo Bank har anført, at grundlaget for at etablere SAT-kontoen var til stede den 9. maj 2013. Der var tale om en manuel proces, der involverede andre parter og ekspeditionstiden til den 24. maj 2013 var, hvad der måtte påregnes. Banken har ikke på noget tidspunkt indestået for eller bibragt klageren en berettiget forventning om en kortere ekspeditionstid.

Klageren er ikke blevet påført noget tab som følge af ekspeditionstiden. I den omhandlede periode fra den 20. til den 24. maj 2013 faldt både kursen på de græske aktier, som klageren ønskede at investere i, og Athens indeks (ASE). Det af klageren opgjorte krav er baseret på en beregning af en hypotetisk gevinstmulighed.

Omkostningerne ved klagerens køb af græske aktier i EUR via GBP-kontoen overstiger ikke 47,65 GBP, hvoraf banken pr. kulance har tilbudt at dække halvdelen eller 24 GBP. Tilbuddet er ikke udtryk for, at banken har erkendt eventuelle fejl.

Klageren har ikke på noget tidspunkt benyttet EUR-kontoen.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at Saxo Bank har afgivet løfte om, at den såkaldte SAT-konto, der var nødvendig for, at klageren ville kunne investere i græske bankaktier, ville blive etableret senest den 20. maj 2013. Ankenævnet finder endvidere ikke grundlag for at fastslå, at Saxo Bank har begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med etableringen af klagerens engagement i maj 2013.

Ankenævnet finder ikke, at det kan pålægges banken at refundere valutaomkostninger til klageren i videre omfang end den kulancemæssige godtgørelse på 24 GBP, som banken har tilbudt klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.