Spørgsmål om overførsel i henhold til telefonisk instruks skete med frigørende virkning for banken.

Sagsnummer:314/2014
Dato:06-03-2015
Ankenævn:Vibeke Rønne, Søren Geckler, Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard, Michael Reved
Klageemne:Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om overførsel i henhold til telefonisk instruks skete med frigørende virkning for banken.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold

Indledning

Spørgsmål om overførsel i henhold til telefonisk instruks skete med frigørende virkning for banken.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Bank, hvor han blandt andet havde en indlånskonto -386.

Banken har oplyst, at der den 23. december 2013 på grundlag af en telefonisk instruks til bankens Telefonbank blev overført 6.000 kr. fra klagerens konto -386 til en konto i et andet pengeinstitut. Telefonbanken er Nordea Banks døgnåbne telefonservice, hvor bankens kunder kan ringe ind og få foretaget bankekspeditioner, for eksempel pengeoverførsler. Samtidig blev der trukket et gebyr for ekspeditionen på 30 kr. på klagerens konto -386.

Klageren har oplyst, at han ikke ringede til banken og gav instruks om overførsel af beløbet.

Klageren har under sagens forberedelse for Ankenævnet fremlagt anmeldelseskvittering fra Københavns Politi, hvoraf fremgår, at han den 28. november 2014 - efter klagens indgivelse til Ankenævnet - anmeldte forholdet til politiet.

Parternes påstande

Den 30. september 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal tilbageføre beløbet på 6.030 kr. til hans konto.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke gav telefonisk instruks om overførsel af beløbet. Banken har derfor ikke udbetalt beløbet med frigørende virkning.

Han har sin løbende konto i et andet pengeinstitut. Da han fik brug for at hæve på sin konto -386 I Nordea Bank via en pengeautomat, fandt han imidlertid ud af, at der var hævet uretmæssigt på hans konto.

Han prøvede allerede inden klagens indgivelse til Ankenævnet at anmelde den uberettigede overførsel til politiet, men blev i første omgang afvist, idet politiet oplyste, at det var bankens opgave at anmelde forholdet til politiet. Det lykkedes ham først at få politiet til at modtage hans anmeldelse efter klagens indgivelse til Ankenævnet.

Han var i maj 2011 ude for en lignende episode vedrørende hans konto i det andet pengeinstitut, hvor han fik tilbageført det beløb, der uretmæssigt blev hævet på hans konto.

Nordea Bank har anført, at den ekspederende medarbejder har oplyst, at han ikke kan erindre den konkrete telefonsamtale, idet Telefonbanken modtager ca. 80 opkald dagligt, og overførslen fandt sted i december 2013.

Telefonbanken har en fast praksis med at stille kontrolspørgsmål til den person, som ringer, for netop at sikre sig, at det er kontohaver, som er i telefonen. Spørgsmålene kan være som følger:

  • Hvor mange konti har du i banken ?

  • Hvad er saldoen på din lønkonto ?

  • Har du netbank ? Og hvornår har du sidst logget ind på netbank ?

  • Hvilke betalingskort har du til kontoen ?

  • Hvornår har du sidst været til møde i banken ?

  • Hvilke services/ydelser har du tilmeldt Betalingsservice ?

Den ekspederende medarbejder har oplyst, at han altid følger bankens praksis om at stille kontrolspørgsmål i forbindelse med foretagelse af bankekspeditioner for kunderne. Det må derfor kunne lægges til grund, at kontrolspørgsmålene også i denne sag blev stillet og besvaret korrekt.

Kontrolspørgsmålene er spørgsmål, som kun klageren kunne kende svarene på, og på den baggrund har banken ikke grundlag for at tro, at en anden person end klageren formåede at få overført 6.000 kr. fra klagerens konto.

Banken tog 30 kr. i gebyr for pengeoverførslen i overensstemmelse med bankens prisblad.

Ankenævnets bemærkninger

På baggrund af en telefonisk instruks overførte banken den 23. december 2013 6.000 kr. fra klagerens konto -386 til en konto i et andet pengeinstitut samt debiterede klagerens konto for et gebyr for overførslen på 30 kr. Det fremgår ikke af sagen, hvem der er kontohaver i det andet pengeinstitut.

Banken har oplyst, at den, i overensstemmelse med fast praksis forinden den foretog overførslen, stillede en række kontrolspørgsmål. Det må lægges til grund, at spørgsmålene blev besvaret korrekt. Banken har derfor ikke grundlag for at tro, at en anden person end klageren gav instruks om overførslen.

Klageren har oplyst, at han ikke ringede til banken og gav instruks om overførslen.

Mod klagerens benægtelse heraf er det ikke godtgjort, at klageren gav telefonisk instruks om overførslen. Der er derfor tale om en uautoriseret betalingstransaktion, som banken skal tilbageføre til klagerens konto, jf. betalingstjenestelovens §§ 57 og 61. Ankenævnet finder derfor, at banken skal kreditere klagerens konto -386 med det overførte beløb samt det opkrævede gebyr, i alt 6.030 kr., med valør den 23. december 2013.

Ankenævnets afgørelse

Nordea Bank skal inden 30 dage kreditere klagerens konto med 6.030 kr. med valør den 23. december 2013.